is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 23, 04-06-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

ÖËT SPÖRTËLAD.

Men gelieve alle stukken bestemd voor het volgend nummer van dit blad te adresseeren: Redactie Sportblad, p/a. Redactie Telegraaf, Amsterdam.

Voetbal.

Slavia in ons land I

Inderdaad, die verzuchting van onzen redacteur, de vorige week ia z'n cricket-overzicht geuit, was er een met reden van bestaan, met oorzaak. Voetballen doen we hier in Holland — de laatste jaren althans — van primo September tot ultimo Mei, terwijl zelfs in Juni nog hier en daar liefhebbers te vinden zijn om bij rug^geeselénde zonnestralen achter den bal te drayrn en in zwoegende jacht van doel tot doel te rennen als ware 't 'n roode herfstdag, in Öctober.

Cbacum son goüt !

Wij, voor ons, prefereeren voor de zomermaanden cricket, tennis en vooral ook roeien, 'n sport, waar helaas in de residentie niet aangedaan wordt.

Behalve deze persoonlijke preferentie, geloo'ven we ook en meenen we meermalen uit bevoegde monden te hebban vernomen, dat de inspanning, die voetbal met zich brengt en de krachts-forceering, die 't eischt bij hooge temperatuur noodwendig gepaard moet gaan met 'n te overvloedige afscheiding van de door ons lichaam opgenomen en verwerkte biertjes en kwasten, wat afmattend en energie-doodend is.

Zoo we reeds, speciaal de laatste jaren, rekt men 't voetbalseizoen, verrekt men 't schier en in de vorige eeuw was 't veelal eind Maart of begin April, dat de dappere schare voetbalBchrijvers unaniem 't nog steeds grif gangbare gemeen, plaatsje van nde schoenen en den kapstok" losliet

Jasr in jaar uit werd 't Jater, 't begrijpelijk gemopper van cricketers, wier wedstrijd-programma meer en meer in de verdrukking kwam, mocht niet baten en thans zijn we zoover, dat We op 30 en 31 Mei wedstrijden te zien kregen, die de aandacht van alles wat voetbalt getrokken hebben.

Hebben we op het zoo-laat-in-'t-seizoen-plaatsvinden dus wel wat aan te merken, 't feit, dat de wedstrijden gespeeld zijn verheugt ons slechts en noopt ons woorden van hulde te brengen aan 't bestuur van de H.V.V, dat ook deze tour weer regelde.

Wat het bestuur van „de Haagsche" en de jj verige secretaris, de heer H. A. Tromp wel in 't bijzonder, op internationaal gebied tot Btand brengt komt o.i. veel waardeering toa, waardeering waarmede men van diverse zijden wel wat scheutiger wezen mocht !

't Organiseeren van 'n buitenlandsche tour eischt avonden druk werk, brengt heel wat brief-geschrijf met zich en wie — zooals wij — wel eens in de gelegenheid was de administratie van 'n club als de H.V.V. in al hare omvangrijkheid te overzien, moet wel bewondering krjjgen voor hen, die hun vrijen tijd en beste

brachten geven aan 't welzijn van hunne vereeniging.

Zoo was 't dan na veel moeite ten slotte gelukt Slavia naar hier te lokken. In Praag hadden ze H.V.V., H.B.S. en 't Van Houthem XI menigmaal met frappante cijfers geklopt en ook de prestaties tegen andere nationaliteiten, vooral die tegen Engelschen, hadden Slavia zoo'n beetje als het sterkste continentale team aangewezen. Ook de cijfers, die de Pragers dit jaar nog wisten te maken tegen werkelijk sterke tegenstanders deden terecht gelooven aan hunne onoverwinnelijk op 't vaste land.

Steeds echter speelde Slavia in Praag ; naar Weenen en Boeda Pest was ze te krijgen, maar voor Holland voelden ze aanvankelijk niets.

't Moest 1908 worden eer ze zoiden komen, zien en !

Warempel hoor, daar stonden ze dan toch Zaterdagmiddag, de gevreesde kerels. Sapperloot nog an toe, wat 'n indruk maakten die knapen.

't Was alles massief van bouw, breed-bonkig geschouderd, korte vierkante mannetjesputters.

KoppeD, met wilde kaakspier-trekken, rustend op 'n korte nek. Jersey's gladweg de gespierde body omspannend, korte, zware beenen met sterk uitgegroeide knieën.

Zoo kwamen ze binnen, terwijl hun volkslied overstemd door 't gejoel en handgeklap der menigte (naar onze schatting 'n 2000 man^ hun groetenis bracht.

Daarna verscheen de home-team met in hare gelederen drie spelers, die in de competitie voor 'n andere vereeniging uitkwamen.

In tegenstelling met hetgeen onze gewaardeerde collega Hans in Kde Sport" schreef juichen wij 't eer toe, dat de H.V.V. tegen buitenlanders zoo sterk mogelijk uitkomt en wel ter wille van de belangrijkheid van den te spelen wedstrijd. Vooral op week-werkdagen is 't niet altijd doenlijk 'n volledig eerste XI in 't veld te brengen. Drie, vier of vijf menschen zijn al spoedig verhinderd, die zoudpn dan moeten vervangen worden door tweede elftallers. De combinatie, slap als ze dan zou worden, zou geen partij zijn voor de buitenlanders, 't spel van kat-en-muis zou beginnen en in plaats van 'n strijd tusschen ongeveer gelijkwaardige krachtan zou 't betalend publiek 'n niet fraaie vertooning te aanschouwen krijgen.

De teams zagen er dan aldus uit: Slavia. Jenik

Kruemmer Vesely Benda Kotouc Pulchert Belka Maly Stary Kosek Jahn

D. Kessler Luit. Gr. W. Lutj ens Jhr. O. W. Feith [Tetterode A. v. Renterghem F. de Bruyn Kops Mr. E. Sol Luit. Fabius E. G. Mundt John Heüning H. V. V. E. W. La Chapelle

Juist tegen vieren dreigt 'n bui, grijze wolken loom hangend boven't bosch, drijven zacht aan en tinten alles eventjes grauw. Weerprofeten voorspellen dat 't „mis" wordt !

Scheidsrechter, in ambtsgewaad(witjasj9, korte pantelon, kuit-ronding en blootshoofds I) komt