is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond jrg 16, 1908, no 37, 10-09-1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

325 bereikt. Hiervan had Denton geheel kansloos 133 gemaakt, waarbij hij 16 vieren had geslagen. Verder had Rothery 40 not out, Myers 36 en Hirst 32. 's Nachts regende het maar daar de groundman het wicket had bedekt, kon er den volgenden dag op het gewone uur worden begonnen, M.C.C. bracht toen 271 bijeen waarbij Branston met 68 not out bleef. Verder scoorde Spooner 47, Douglas 32, Hutchings 38 en Marsham 36. Rhodes nam de laatste 4 wickets voor 9 runs waarmede hij zijn wicketoogst voor dit seizoen boven de 100 bracht.

Woensdagmorgen ging Yorkshire voor de 2e maal naar de wickets en weer was het Denton die hoofdzakelijk voor de runs zorgde. In l8/4 uur sloeg hij 121 bijeen, Hirst bracht het tot 43 en op 208 voor 5 wickets werd gesloten

Spooner (43) en Fane (24) brachten voordat de regen kwam nog 72 bijeen zonder wicketverlies.

Voor de 2e helft der week stonden een 2-tal interessante matches op het programma, maar ook hier was regen oorzaak van een 2-tal draws.

Te Scarborough kwamen de Gentlemen tegenover de Players, twee stevige elftallen die met goed weer heel wat hadden kunnen prestoeren. De Gentlemen brachten het in hun eerste innings slechts tot 122, waarbij Bosanquet met 38 topscorer. Tairant met 5 voor 36 had duchtig de hand gehad in dat lage totaal.

De Players wisten het, voornamelijk door het verdienstelijk spel van Tyldesley, Buckenham en Haigh, die resp. 59, 40 en 51 maakten, tot 224 te brengen. In de 2e innings vertoonden de Gentlemen zich van een veel gunstiger zijde, dank zij een zeer vlugge 120 van Hutchings. Over z'n eerste 50 deed hij ruim 'n uur, maar daarna verdubbelde hg het aantal in 20 minuten en sloeg in 1 u. 40 m. 120 bijeen. Verder hadden Spooner met 33 en Fane met 44 door goed cricket dubbele cijfers behaald, terwijl Knox met enkele flinke klappen 35 bijeenbracht.

Met 273 voor 7 wickets werd gesloten, maar er was geen kans meer om de professionals uit te krijgen, daar nog slechts l1/» uur restte, waarin Hayward en Myers 45 runs maakten.

Correspondentie.

Corresp. Tilburg. Wil s.v.p. uw copie voortaan vroeger zenden.

Chbberichten.

Atnsterdamsche Voetbalbond.

De inschrijvingen voor de comp. sluiten onherroepelijk 12 Sept. a.s. Dit geldt ook voor de vereen, welke het vorige jaar met een of meer elftallen in den AVB uitkwamen.

Behalve deze vereen, kunnen ook niet-aangesloten vereen, inschrijven, echter zal later besloten worden welke van deze vereen, kunnen opgenomen worden. In verband hiermede werd art. 10 H.R. tijdelijk buiten werking gesteld.

Bij de inschrijvingen moet vergezeld gaan een opgave van de namen en adressen der bestuursleden, ligging der terreinen en oluboostuums.

Van de Iedenlijstform. welke door mij aan de toegetreden vereen, zijn toegezonden, moet één alphabetisch ingevuld uiterlijk 12 Sept. a.s. in mijn bezit.

Nog slechts weinigen gaven zich op als scbeidsr. Met den meesten aandrang verzoek ik hen beleefd, die als zoodanig het komende seisoen willen fungeeren, mij hiervan spoedig in kennis te stellen.

De agenda voor de halfj. verg. van 26 Sept. zal de volgende week worden gepubliceerd.

Bestuursverg. op 14 Sept as. des avonds 8>é uur Café de Karseboom, Kalverstraat.

Geroyeerd door DEC: J. W. F. Burmeester, Rosmarijnsteeg 4; Jacob en Jan Koppes, 2e v. Swindenstraat 86; J. Mol, le van Swindenstraat 138; H. W. Bermon, Blankenstraat 49; A. Olifiers, milic. 7e Reg. Inf.; G. Overink. Aeukenweg 56; G. v. Ravenswaay, Bilderdijkstraat 15; J. Rausch, Leeghwaterstraat 1; H, Waldthuizen, Lange Overamstelstraat 4; D. en J. Kniesmeijer, le van Swindenstr. 118, alle te A'dam J. H. BERGMEIJER, le secr.

Krayenhoffstraat 1.

AD8PIRANTEN-COMPETITIE.

De inschrijvingen sluiten 12 Sept. Zij moeten vergezeld gaan van le. namen en adressen van bestuursleden; 2e clubcostuums en ligging terrein en kleedkamer ; 3e een lijst van leden, gerechtigd in deze comp. uit te komen (zie art. 1 bijlage B), met nauwkeurige opgave van voorletters en datum en geboortejaar.

Gaarne ontving ik kennisgeving van hen, die het a.s. seizoen als scheidsr. in deze comp. wenschen te fungeeren, met vermelding van de vereen., waarvan zij deel uitmaken.

Prinsengracht 675. N. G. GEELKERKEN, 2e secr.

U. P. V. B.

Op de alg. verg. van 5 Sept. werd het bestuur als volgt gekozen: 1 voorz. J. A. W. Gratama, 2e voorz. M. L. v. Winsen, le secr. H. J. Makkink, 2e secr. L. J. Ragay, penn. C. J. A. Begeer, comm. H. W. Coenen, J. J. Boswijk.

De diverse comm. werden als volgt samengesteld: Elftalcomm. B. Loos, O. van Gelder, C. ten Bruggencate, M. Welle, W. Willen ; Protesteomm. M. Mauritz, Q. van de Velde, D. F, van de Pont, pl.vv. H. Vos, B. Loos, D. E. Bosselaar; Kascomra, A. Romeijn, H. G. J. Snellen, A. M. Harterink.

Verder werd in art. 110 alinea 3 gewijzigd als volgt: Bij gebreke van opgave wordt de nalatige vereen, beboet met 50 ets en blijft de oude opgave van kracht met inachtneming van alinea 3.

Voorts werd nog besloten, dat, indien het bestuur het noodig acht een derde klasse afd. mag worden ingesteld voor elftallen van reeds toegetreden clubs.

H. J. MAKKINK, le Secr.

69 Nieuwe Gracht, Utrecht.

A F. C

Uitslag Den Haag: HBS II—AFC I 2—3.

A.s. Zondag 10.30 vm. te 's-Gravenhage DVV— AFC I, te Hilversum 9 30 vm. Hercules IV—AFC III, 1.30 Kampong—AFC II.

Op de laatste Alg. Verg. werden benoemd: tot best. comm. D. Ouwehand; tot oefencaptain L- P. Lameer, Ed. van Buren Azn., W. Christiaans; tot elftal-comm. leden: W. J. van Amstel, W. Eaales, E. v. d. Hart Jr., W. G. van Klaveren, D. Ouwehand, G. N. Scheepens, J. B. G. Schrage, P. H. Vermeulen en A. de Haan Azn.; tot afgev. NVB en plv. dito resp. A. de Haan Azn. en J. B. G. Schrage; tot afgev. ANB en plv. dito resp. W. J. van Amstel, G. N. Scheepens, J. B. G. Schrage, A. de Haan Azn. en Chr. Klomp, L. P. Lameer, D. Ouwehand en P. H. Vermeulen.

Besloten werd adsp. leden in het vervoig geen toegang meer op clubavonden te geven, terwijl het Best. besluit betreffende het zomerterrein bekraohtigd werd.

Inschrijvingen voor de comp.: le elftal 2e kl. NVB, beker en G. Kr, 2e elftal reserve 2e kl. en beker, oud AFC, NHVB, 3e en 4e elftal 2e kl. AVB, 5e en 6e elftal 3e kl. AVB, adsp. elftal adsp. comp. AVB.

Aangenomen als w. 1. H. G. du Puis, B. H Croon Jr. en A. Heimig; overgeschreven tot buitenlid J. A. de Waal Jr. en R. A. Onslow van Lierop; voorgesteld als adsp. 1. J- da Costa door E. Izaaks en R. A. Onslow v. Lierop, D. Galavazi door L. J. M. Galavazi Jr. en W. H. Heijnert, J. A. Hoedeman door W. J. van Amstel en onderget., als o. 1. L. C. Martron door