Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

het sportblad.

I it art. 88 te laten vervallen de toevoeging van verleden jaar Oct.: Den scheidsr. moet door de ontv. vereen, [minstens 24 uur van te voren het uur van aanvang en de plaats van den wedstrijd worden bekend gemaakt. De vereen, die zulks verzuimt, betaalt f 1 boete aan de bondskas.

Art. 95 voortaan te doen luiden: Elke vereen., die met een 2e of lager elftal in de comp. speelt, geeft voor iedere maand (te rekenen van primo tot ultimo) de spelers van hare hoogere elftallen op. Deze opgaven moeten voor den 23n van de voorafgaande maand aan den ln secr. gezonden worden, die gehouden is ze in het eerstvolgend Nr. van het O O. ter kennis der vereen, te brengen, welke binnen 3 dagen na verschijning daarvan schriftelijk hare bezwaren hiertegen kunnen inbrengen. Vóór welken datum de le opgave in het bezit van den secr. moet zijn, wordt bij bestuursbesluit aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.

De opgave voor hoogere elftallen moet uiterlijk 27 dezer in mijn bezit zijn (zie art. 96).

Van slechts twaalf personen ontving ik bericht, dat zij als scheidsr. wenschen te fungeeren. Men zal begrijpen, dat dit aantal veel te weinig is, om de verschillende wedstrijden van de 30 a 35 elftallen geregeld te doen verloopen. Dringend houd ik mij dan nog steeds aanbevolen voor opgave van hen, die als scheidsr. willen fungeeren.

J. H. BERGMEIJER, le secr.

Krayenhoffstraat l.

ADSPIRANTEN-COMPETITIE.

De inschrijvingen blijven nog geopend tot 19 Sept., dan sluiten zij echter onherroepelijk, Voor benoodigde opgaven zie men vorig O.O.

Tot nu toe heeft zich slechts 1 scheidsr. opgegeven; gaarne ontving ik meerdere opgaven.

Prinsengracht 675. N. G. GEELKERKEN, 2e secr.

A. F. C. Ajax

Aangenomen als w. 1- A. J. 0. de Blauw, J. A. F. Poolman en Joh. R. Levy. Cand. gesteld als w. 1. Max Berman door W. Beuker.

Saxenburgstraat 28, H. D. DADE H.Nzn., le Secr.

A.C. en A.V. Volharding.

Halfj. alg. verg. bedoeld in art. 68 sub lo HR te houden op 19 Sept. des avpnds ten 8 uur precies in Hotel de France, Kalverstraat. Agenda volgens - gehouden convocatie. Aangenomen als w.1. J. H. Mulder, Zieseniskade 10.

Bilderdijkkade 46a FRANK VISSER, Seer.

Utr. Voethal-Vereeniging.

Uitslagen: Herc. 1—UW 1, te den Haag 6-4, stand rust 2—2, Voorw. 1—UW 1 1—2, stand rust 1—1.

Zondag a.s. speelt UW 1 te den Haag, waarschijnlijk tegen RAP I. Aan spelers zal hiervan nog definitieve mededeeling worden gedaan.

Voorgesteld als w. 1. T. Paanakker. Bezwaren voor 23 Sept. a.s. Aongenomen als w. 1. W. M. v. d. Berg, H. L. F. Derks en ons oud-lid P. Ronge. N. Kade 17. C. J. v. d. BERKHOF, le secr.-penn-

Utr. C. en V.V. Hercules.

Alg. halfj. verg. op 19 Sept. in café 1'Europe, des avonds 7| uur.

Voorgesteld als w. 1. de heer L. Wrede door J. Lammers en W. Oudemans en de hr. A. de Stoppelaar, door J. A. W. Gratama en onderget.

Leidscheweg 64 J. v. VELZEN, le Secr.

R.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w. 1. J. C. F. de Boer, P. Niepoort, G. Th. Brand als adsp. lid. T. Wisbrum.

J. C. VAN VLIET Jr., Comm.

Haagsche Voetbalbond.

In de indeeling in de verschillende klassen is eenige verandering gekomen. In verband met desbetreffende verzoeken, besloot het bestuur nog tot de 3e klasse toe te laten: RVV 2 en ADO.

Hierdoor is de indeeling nu geworden als volgt:

le klas A. HBS 3, DVV 2, Quick 3, HW 3, Voorwaarts 2, Beresteijn.

le klas B. RW, DW 3, Victoria, UD en DOS.

2e klas. HBS 4, DVV 4, Delfia 1, Conc. 3, DVC 1, Quick 4 en Victoria.

3e klas. Spart», HBS 5, DVV 5, DVC 2, Quick 6,

Delfia 2, UD 2, HVV 4, ADO, RVV 2.

Deze laatste klasse wordt gesplitst en wordt dan nader gepubliceerd.

In verband met den wedstrijd Quick I—HBS 1 op 4 Oct., zijn de elftallen van deze vereen, op dien datum vrij van spelen, doch zal voor hen de comp. reeds op 27 Sept. a.s. aanvangen. Op dien dag zullen spelen : Quick 3-HBS 3 en HBS 4-Quick 4. Belanghebbenden gelieve hiervan goede nota te nemen.

Te plaatsen op de lijst van aangesloten vereen.: DVC, G. M. Snel, Koormaikt 99, Delft.

In de bestuursverg. van 21 Aug. jl. werd door het bestuur de navolgende motie aangenomen:

Het Bestuur van den HVB: kennis genomen hebbende van het schrijven van den heer W. Liernur Jr., in het blad Zorgvliet, van 8 Aug. 1908, waarin het bestuur bovengenoemd wordt voorgesteld als een college, wier beslissingen recht en billijkheid herhaaldelijk in gedrang doen komen; betreurt dat iemand, pas gekozen als bestuurslid, zonder eenige motiveering een dergelijke beleedigende beschuldiging uit; protesteert daartegen en verklaart overtuigd te zijn, zoowel in college, als ieder voor zich, steeds de voorgelegde quaesties naar beste weten te hebben behandeld, (get.) II. GOEDHART, le Voorz.

J. MOORMAN, 2e Voorz. L. MOONEN, le Secr. F. v. d. PUTTEN, 2e Secr. J. WELCKER, Penn.

H.H. secr. worden uitgenoodigd de opgave bedoeld in art. 95 H.R. te doen toekomen aan H. Goedhart, L. v. Meerderv. 95 (contr. spelers) vóór 23 Sept. a.s.

Opgave van fungeerende scheidsrechters: J. B. Bovelander, Kepplerstraat 106, 's-Hage. C. Brooshooft, Gr. Hertogihnelaan 57, ,

B. B. Faber, v. Kinsbergenstraat 20, „ H. C. D. den Hertog, v. Bleiswijkstraat 26 „ L. Moonen, Bilderdijkstraat 60, , J. Moorman, Galileistraat 60, ,

C. H. v. d. Moolen, Bonistraat 23, » A. J. v. d. Moer, Emmastraat 21, „ C. Nieuwmeijer, Oranje Kaserne,

A. O. J. Rees, Oude Delft 126, Delft. A. H. W. Schlegel, v. Bh'landtstraat 143, 's-Hage. L. Spier, Groene Wegje 22, „ J. J. Schorro, De Heemstraat 96, J. Th. Fetter, Choorstraat 58, Delft. W. Liernur Jr., Valeriusstraat 14, 's-Hage. K. Valken, Amsterd. Veerkade 39, „ H. B. Verbeek, Westeinde 232, „ J. Verschuur, v. Diemenstraat 14, , M. A. Verhulst, Francois Valentstraat 100, „ J. B. Verhulst, » » »

S. M. Visser, Steijnlaan 96, „ J. H. Welcker, Gr. Hertoginnelaan 113, „ J. v. Zant, Helmersstraat 7, „ L. de Waard, Stephensonstraat 86, „ A. Buurman v. Vreeden, Gr. Hertoginnel. 254 „ T. Tijmstra, Laan van Meerdervoort 104, „ J. W. Duijs, Leeuwendaallaan 77, Rijswijk

G. W. P. Buijs, Westeinde 34, 's-HageJ. Stoop, Christiaan de Wetstraat 40, „

E. Overbosch, Adelheidestraat 11, „

H. Vas Dias, P. Bothstraat 3q, » De Serrière, Gallileistraat 183, „ J. C. R. v. Toorenburg, Koningsplein 21, „ J. A, Hofman, Daguerrestraat 193 „

F. van Bommel, Vlamingstraat 10 » A. A. van Praagh, Houtmarkt 33 „ J. Zonderman, Riebeekstraat 18 „ J. E. A. van Kasteel, Sehenkweg 34 , Th. en W. Reijnders, Conradkade 5 , H. Overakker, Piet Heinstraat 89 „ H. J. Hierck Jr., v. Bijlandtstraat 5 „ L. P. Hoogendijk Dz.. »

Bilderdijkstraat 60.

L. MOONEN, le secr-

Sluiten