is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 3, 21-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

11

het vereiechte materiaal en het is dan ook aan het ontbreken hiervan toe te schrijven, dat de athletiek niet overal intensief beoefend kan worden.

Het bestuur van de Nederiandsche Athletiek Unie wentcht thans de noodige pogingen aan te weaden om de vereiechte speren, discussen, kogelB enz, van sportmionende zijde te verkrijger S Alvorens hiertoe echter over te gaan, kon t het ons gewenscht voor een globaal overzie! t te hebben van al hetgeen te dezer zake bt» noodigd zal zijn.

In verband hiermede verzoeken wij U dan ook beleefd ons op te geven welke materialen U gratis eventueel zoudt willen ontvangen, teneinde hiermede de athletiek ten Uwent te bevorderen.

Deze opgave gelieve U spoedigst in te zenden aan een der onderstaande adressen, waar U tevens eveotueele nadere inlichtingen kunt verkrijgen.

Hoogachtend,

Namens het Bestuur der N.A.U. W. C. BARTMANN, Voorzitter,

Noordsingel 32, Rotterdam. E. DE HERDER, Penningmeester, Zadelstraat 28bis, Utrecht. JOH. O VAN LEEUWEN, Lid der Pr. Comm. Crooswijkeche Singel 26b, Rotterdam. D. J. DE VRIES, Secretaris,

Regentesselaan 152, Den Haag.

CLÜBBERICHTEN

Nijmeegsche Voetbalbond.

Uitslagen 17 Jan: Quick 4—Ngmegen 3-0, N.E.C. 2 —Noviomagum 1—4, Velox—U.V.C. 1—3, de Raven— B.V.C. 3-3 Quick 6—D.O.B.S. 3-1,

Boeten: B.V C. ƒ 1 art. 81.

Geroyeerd door Velox M. Lam, Willemsweg 79.

Programma Zondag 24 Jan. zie vorig no. Ingelasoht: Quick 6-Jonge Kracht Quickveld 2 u. W. Wolf

Programma Zondag 81 Januari: Nijmegen 1- O.B.I.O.D. 1 N.E.C.-veld 2 u. F. Pelser de Trappers 2—Velox 1 Renbaan 2 u. F. Décates O.B.I.O.D. 2—Quick 5 Quickveld 10i u. H. de Haan Qoick 6—M.V.C. 2 id. 2 u. P. F. de Haan

N.E.C. 3-D.O.B.8. 1 N.E.O.-Teld 10| u. W. Seele»

van Gentstraat 16. W. F. SLEE secr.-penn.

Amsterdamsehe Kantoorvoetbalbond.

Uitslagen 17 Jan.: de Spoorvogels—Robaver t. a.

Bensdorp-R.—V.V.G.A. uitgesteld. K.N.S.M.-T.B. 3—1 W. A. van Ginkel

Programma 24 Januari: K.N.S.M.-H.S.M. W. A. van Ginkel

Bensdorp.-R—Robaver J. Jager

T.B.—de Spoorvogels E. J. Cardozo

Trarsvaalkade 6A. H. VAN MU8SCHER, seor.-c.l. A. F. C.

Voorgesteld als a. L: K. Heimig (geboren 6 Jan.'15) door G. N. Scheepens, J. Prent enz. 229 Koninginneweg. J. C. A. VAN OOT, Seor.

R.C. en V.V. V.O.C. Aangenomen door het bestuur als w. 1. de heer H. A. v. Reyn. Schiebroekschelaan 46a. K. R. F. BAKKER, secr. Limburgsche Voetbalbond. Competitie. Uitslagen 17 Jan.: M.V.V. 2-M.8,V. 1—0, OraDje 1 ^-Zwartblauw 1 uitsl. niet bekend, Tegelen—V.V.V. 2 *—1. Overige wedstrijden weg. afk. der terr. niet doorgegaan.

Wedstrijdprogramma.

^ 24 Jan.

Zwartblauw 1—M.V.V. 2 2 uur Verstappen Pr»nje 1—Heerlen 1 2i , Jamin

8">harn 2—M.V.V. 2 2 B Demandt

Volharding—Juliana IJ „ Logister

Hoensbroek— Ophoven 2 , v. d. Berg Chevremont—Sittard 2 , Sonnenschein

Stenl—G.S.C. 3 2 , Denessen

Vitesse—V.V.V. 4 2 , Sehromers

Y.V.V. 3-V.S.C. 2 12 , v. Erven

31 Jan.

Zwartblauw 1—Oranje 12, Bockmeulen Heerlen 1—Sehara 1 2 „ Jamin

G.8.C. 2—V.V.V. 2 2 , Verstappen

Tegelen 1—V.8.C. 1 2 , Delsing

Scharn 2-M.8.V. 2 2 , Demandt

Sittard—Ophoren 2 , Smeets

Volharding—Hoensbroek li „ Sonnenschein V.V.V. 4—VS C. 2 12 , Buskea

Sterjl—V.V.V. 3 2 „ Denessen

Het is meer dan treurig, zoo slecht de ssheidsr. opkomen; waarom schrijven de h.h. bij verhindering niet af, door zonder kennisgeving weg te blijven sturen ze de competitie onnoodig in de war.

Hoensbroek. H. BOCKMEULEN,

Comp.1. L.V.B.

Noord-Hollandsche Voetbalbond.

Uitslagen 17 Jan.: Z.F.C. 3—K.F.C. 1 3-0, Alkmaar—O.V.V. 1 5—1, Geel Blauw 1—Zaanlandia 6—0. Overige terr. af gek.

Verandering scheidsrechter: 24 Jan. Hollandia 2—Helder 2 D. Klinkamp Wormerveor, Paul Krugerstr, 5. D. GORTER Cz.

Geldersebe Voetbalbond. Uitslagen 17 Jan : Doetinchem—Hert.H. 2 5—2, Vitesse 4-S.M.L. 2 0-4, A.G.O.V.V.—de Gazelle veld afgek., D.O.8.V.—Go Ahead 2 2- 4, de Gazelle 2Daventria 2 4—2, de Kalongs 2—Apeldoorn 2 5—0 w. n. o.

Wedstrijdprogramma,

24 Januari. Vervalt wedstrijd Daventria 2—Apeldoorn 2. Zie overigens programma voor 24 dezer in het vorig nummer.

31 Januari.

Afd. A Vitesse 4—Doetinchem J. Warburg

Afd. B A.G.O.V.V D.O.S.V. H. v. Eek

de Gazelle—Go Ahead 2 Joh. de Vries Jr. Afd. C Apeldoorn 2—de Gazelle 2 E. J. Albers

D.O.S.V. 2—Daventria 2 M. v. d. Kraats de Kalongs 2—Lochem H. v/d. Poort Afd. D Zutphen 2—Warnsveld 2 Arie Mulder

Wedstrijden wisselmedaille. Herinnerd wordt er aan, dat de inschrijvingen voor deze wedstrijden sluiten op Zaterdag 23 dezer. De inschrijvingen moeten vergezeld zijn van het inleggeld ad f 1.— Zevenaar. J. UITERWIJK, wn. secr.-penn.

Amsterdamsehe Voetbalbond. Wedstrijdprogramma 23 Januari. D.J.K. 2-Victoria 1 J. de Hoop

V.C.A. 1—D.D.B, 1 J. Heynert

Victeria 2—Unicum la E. 3. Cardozo Sr.

24 Januari, le kl. A Amstel 2—LeProgres 1 H. J. Bon

S.D.W. 1—Olivio 1 H. Wfggeman B V.V.A. 3—Neerlandia 2 A. van Dam 2e kl. A O.D.E. 1—Union 1 H. E. Wiebols B Spartaan 3—W.B.C. 1 C. Schieveen Unity 1—Olivio 2 P. F. Fagel

D.W 8. 2-S.D.W. 2 L. de Beer C Swift 2—Ajax 5 terr. Ajax 11 uur

A. van Dam V.R.C. 5—V.V.A. 4 W. Baas Avanti 1—BI. Wit 4 G. Boomgai>rt 3e kl. A Bapid 1—Hortus 2 G. van Heuzen G.O.V.C. 1—Diemen 1 A. D. van Aalst Eendracht 1—W.G.O.V.V. H. R. Heckman Unicum 1—O.D.E. 2 W. P. Andree B Uoion 2—0 D E. 3 G. Steenis

Hortus 3-S.D.8. 2 J. A. Waldram Jr. C V.R.C. 6—Sloterdük 1 Th. Bosch W.B.C. 2-Rapid 2 E. J. Peeper Olivio 8-Wilh. V. 4 H. Bregman D Sloterdrjk 2—BI. Wit (W.) H. van Cleef A.D.W. 3—Unity 2 A. A. Antonissen W'meer 2—N.O.8. 2 L. Hammelburg E 8.D8. 3—SN.V. 3 R. Knaup

Wilskracht 2 G.O.V.C. 2 M. J. H. Huyêmans W.B.C. 3—W'meer 3 11 n. G. H. Hauber F N.O.S. 3—V.V.A. 5 A. B. Vas Diaa

Diemen 2—Union 3 F. Roeder