Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUT SPORTBLAD

3

ONZE KAMPIOEN GRIJSEELS

DRAAGT

ACH ILL E S-RUNHIHGSHOES.

ledental en de geldmiddelen gelezen te hebben, al spoedig er toe overgaat om de rest door te bladeren en uitsluitend de vet gedrukte hoofdjes te raadplegen.

Toch blijkt uit alles wel, dat de heer Ealma de zaken van verschillende kanten bekeken heeft en al zijn wij het in menig opzicht niet met zgn beschouwingen eens, toch blijkt uit alles dat hier iemand aan het woord is, die zich wel in onze voetbalpolitiek heeft ingewerkt. Zoodra de practijk aan het woord komt, voelt mr. Raima zich minder thuis wat wel blijkt uit z'n beschouwing over spelkwaliteit.

Naast veel goeds bevat het jaarverslag ook verschillende minder juiste punten en op nier kingen. Zoo doet het vreemd aan te lezen dat mr. Raima den bondsadministrateur gaarne ontlast zag van veel administratief gedoe, om hem ook voor zelfstandig en opbouwend werk meer tijd en gelegenheid te geven. Wat bedoelt de heer R. hiermede? Een administrateur die niet administreert? Wij zouden zoo zeggen, dat juist de bestuursleden voor dat zelfstandige en opbouwende werk hebben te zorgen en dat do 8.-P. zuiver en alleen voor de administratie zorgt.

In het artikel over den F. I. F. A. sloopsn eenige onjuistheden, zoo is b.v. graaf d'Oultremont geen afgevaardigde bij de I.B. van de ^■I.F.A. doch Baron de Lavaleye. Verder heeft de schrijver van het verslag zich «en minder juist denkbeeld van Prof. Hefner gevormd. Onstuimigheid is aan dien heer ten eenenmale Vreemd.

Over de pers is de heer Raima nogal tevreden, alleen moppert hij over de „verplette'ende en soms insinueerendecritiek" op scheids'ochters.

.We zullen osze meening daaromtrent maar &iet verder uiteenzetten, willen alleen zeggen 3at het beter is ongeschikte personen op hun ^bruikbaarheid te wijzen, dan dat men ze ^Üzwijgend verder laat gaan, tot schade van <*e voetbalsport.

, Ee'a opmerking echter omtrent een misverstand *t bii den heer Raima schiint te hestaan •

Öij schrijft n.1. in zijn artikel over de pérs,

flat

schrijver dezes hem in „De Telegraaf per-

beleedi&de in ziin kort te voren be-

Oh 6 8ra&d, zulks vermoedelijk in weerwraak Bek zeS8en' dat wij ook wel eens als l ^idsrechter bij internationale ontmoetingen

&? 8ef"ld' 5 *»ii moeten dus verklaren, dat wij aan deze

Jj* beleediging (Telegraaf van 3 April 1914)

eel onschuldig zijn, ze is n.1. niet door ons

V ' w*arme^e bet verdere betoog

lf *} den heer Raima vervalt. Toen de heer

^en heer Coueke over deze zaak sprak,

Vraagt Uw leverancier uitsluitend dit superieure merk. Waar niet-verkrijgbaar, zich direct tot ons te wenden. Importeurs:

T. TEMMINK & Zn.,

MEPPEL Tel. Int. No- 199

dat hij eenige dagen buiten dienst was geweest.

Wij vertrouwen, dat de heer Raima, na bovenstaande positieve verklaring, zgn onvriendelijke woorden aan ons adres met een enkel woord zal willen rectificeeren.

Na een vluchtige lezing van het boekje, is onze algemeene indruk van het verslag overigens zeer gunstig, er zgn wel minder doorwerkte verslagen in den almanak verschenen.

Misschien dat we na een wat meer nauwgezette lezing van het boekje nog aanleiding vinden er nader op terug te komen.

De Athletiekwedstrijden in het Stadion.

De militaire athletiekwedstrijden in het Stadion hebben den indruk bij ons achtergelaten, dat er in het leger voor de athletiek heel wat belangstelling bestaat, dat sommige onderdeelen zelfs met liefde worden beoefend maar dat het aan deskundige leiding vaak ontbreekt.

Wanneer aan de militairen bij hun athletiek beoefening de noodige voorlichting werd gegeven, zouden ongetwijfeld heel wat betere resultaten worden behaald. Zoo werd vooral bg het hardloopen weinig zorg besteed aan stijl en juist door een goede stgl is het mogelijk door een minimum van inspanning een maximum snelheid te bereiken Alle loopers, zonder uitzondering, wierpen wanneer ze gingen spurten, het hoofd in den nek, een fout door elke beginneling gemaakt, waardoor de pas aanmerkelijk wordt bekort

Ook het starten liet veel te wecschen over. Dat desondanks op de 400 Meter soms goede tijden werden gemaakt — rekening houdende met het feit, dat op gewone schoenen werd geloopen — bewijst dat het materieel wel voorhanden is en dat slechts leiding noodig is om hier goeda krachten te krijgen.

Bij het discuswerpen hield ieder er een eigen manier van gooien op na en niemand deed het zooals het behoort.

De prijswinnaar van het speerwerpen deed in de beslissing 2 goede worpen, waarbij alleen op te merken is, dat hij nog niet voldoende van zgn aanloop gebruik maakte.

Ook het polsstokspringen werd niet goed gedaan, trouwens, goed polsstokspringen is een groote kunst. Jammer, dat men bij het polsstokspringen niet handelde volgens de N.A.U.reglementsn. Een sprong werd ongeldig verklaard, wanneer de lat werd aangeraakt, terwijl hij slechts ongeldig is wanneer de lat wordt afgeworpen, hetgeen wel een verschil is.

Bovendien was de harde grond, waarop men na den sprong neerkwam, niet van gevaar ontbloot, hetgeen vermeden had kunnen worden.

De N.A.U. mag intusschen voorloopig tevreden zgn met het behaalde resultaat.

Sluiten