Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

7

Met goud- of kurk mondstuk

geen meestal 't geval is. Als men bedenkt dat een van de groote mannen in dit Sportpark — men zegt de grootste — 'n persman is, in zelfs 'n sportjournalist, dan hebben z'n huidige confraters wel reden tot dankbaarheid. Maar ja zoo'n vertegenwoordiger van zoo'n doodgewone krant nu ja ; vriendje moet

je zijn!

Soldatenathletiek en korfbal.

Soldaten kunnen athleten zgn, d.w.z., onder onze huidige toevallige of permanente landverdedigers schuilen diverse goede athletiekers en enkelen waren Zondag in actie. Ook politieagenten hebben daar athletiek beoefend, dus de sport in dienst van leger en politie. Dat juichen we toe en verdient aanmoediging. Voor 't publiek is zoo'n athletische meeting van middelmatige krachten niet bij voortduring interessant en gedeeltelijk zelfs langdradig, 't Was dan ook goed gezien, deze athletische kampen in hoofdzaak voormiddags te houden, want in den namiddag verscheen eerst 't meerendeel der kijklustigen en toen de voetbalwedstrijd begon, waren er zelfs ruim 8000 oogenparen op de groene vlakte in 't midden gericht. Gezien 't feit, dat 't weer des morgens dreigend en den ganschen dag uitermate guur was, kan deze opkomst als zeer bevredigend beschouwd worden.

Alvorens m'n relaas te houden over den voetbalwedstrijd tusschen de hoofdstedelijke kampioenen en de Hengelosche roodborstjes, wil ik 'n moment stilstaan bij den niet oninteressanten korfbalwedstrijd, welken we tevoren te aanschouwen kregen. Zoo af en toe was ik in de Const. Hnygensstraat wel eens 'n moment voor 't hek blijven staan in de dagen toen er nog vrêe op aard was en daar nog druk ge. korfbald werd op het A.B.L.O.-terrein, maar feitelgk ben ik toch een korfbal-leek en was deze wedstrijd voor mij 'n eerste kennismaking.

Welnu dan, ik vind korfbal heel aardig, 't Is een net en fatsoenlijk vermaak en daarbij zeer gezond, 't Is 'n uitstekende sport voor meisjes en voor jonge kereltjes wier lichaam voor voetbal nog te soepel, te broos is. Voor jonge mannen, voor jongens met 'n gezonde boddy ie 't een flauw en onbeteekenend spel in vergelijk van 't mannelgke voetbalspel, ook in vergelijk met cricket, hockey, tennis etc, en ik kan het alleen dan 'n zoodanig geconstituteerd jonkman ver¬

geven wanneer hg zich constant aan dit manojebal bezondigt, wanneer hg 't doet voor 'n lief blond kopje of 'n paar trouwe kgkers. Respect heb ik voor de meiekes die Zondag in 't Stadion korfbalden, 't Waren voor 't meerendeel nog heel jonge schoonen met ontluikende vormen onder de strakke jerseys en loshangende haren. Maar vlug waren ze en handig en daarbij onvermoeid. De witten vond ik tactischer spelen en de blauwwit gestreepten — de Amsterdammers — veel enthousiaster, wat misschien kwam door 't aanmoedigend gebrul (neen, zoo heb ik nog nooit 'n voetbalenthousiast z'n keelspieren hooren forceeren !) van 'n korfbalmaciak in m'n nabijheid. Maar daar weet vader Broekhuiien, broer Nijland of een |jvan de andere korfoalautoriteiten wel meer van te vertellen.

Bshalve dan die athletische wedstrijden voor dienaren van den grrrooten Mars en den heiligen Hermandad, viel er behalve de voetbalwedstrijd nog meer te genieten. Fraaie onhoorbare speeches, dan goede, klankvolle muziek en ten slotte (in de pauze van den fvoetbalwedstrijd) de blijde aankomst van 'n vijftigtal soldaatjes en vrijwilligers, die gedurende drie dagen tusschen een verkwikkend slaapje en 'n potteke bier langs Holland's schoone dreven gekuiërd hadden, 't Was 'n succes! De muziek voorop speelde de gladiatoren-marsch, dan volgde 'n buikige Indische kapitein en daarop de frisch uitziende manschappen, achteraan de vrijwilligers. Ea naast de troep liep van Leeuwen, de bekende athletieker, onverstaanbare klanken te brullen, waarop dan de manschappen links of rechts in den ruststand gingen, hun geweren lieten zakken of 'n soortgelijke beweging uitvoerden. En 't publiek vond deze militaire wandelaars kranen en 't juichte uit volle borst, terwijl dames uit de bevriende loges met zakdoeken wuifden. Generaal Ophorst huldigde daarop de dapperen.

In 'de* Lókal Ameiger vindt Het Nieuws van den Dag 'n verslag over den opmarsch der Duitschers in Galicië en Polen. Daarin lezen we onder meer:

„De infanterie heeft in anderhalven dag 178 K.M. afgelegd en dezelfde troepen openden onmiddellijk daarop het gevecht bij Schawk en vochten 8 uur lang" ....

Ajax—Tubantia. 3—0.

De clou van 't programma was natuurlijk de voetbalmatch, 't Publiek verlangde er merkbaar naar en het uitte het in 'n vroolijk gejuich toen scheidsrechter Nijland (Geert heeft goed overwinterd) daarop Tubantia ea ten slotte Aj»x met de grensrechters Bergmeyer en Rappenburg in de arena verschenen.

Ajax heeft in deze ontmoeting met de Twentsche le klassers een solieder spel vertoond dan de vorige week tegen Bobur en ten slotte dan ook welverdiend met 3—0 gewonnen. Het feit, dat Schoevaart weer present was en ook ttoossens achter speelde, was aan dezen beteren vorm van de ploeg niet vreemd, maar dat het gemis van Ziegeler onder de lat, die door de jeugdige keeper van het 2e elftal vervangen werd, niet meer gevoeld is, dient toch wel aan t zwakke spel van de Hengelosche voorhoede geweten te

Sluiten