Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

5

Van de Prinsenlaan.

Sparta—Vitesse 4—1.

Revanche.

Voortaan geloof ik niet meer aan voorteekenen. Het landvolk had in mijne bosschen het Witte Wilde Zwijn gezien, welks verschijning altijd de voorbode is van narigheid voor Mij en Mijn huis. Toen men 't mij geheimzinnig mededeelde, dacht ik niet anders of dat beteekende de tweede nederlaag van Sparta tegen Vitesse. Men ried mij af naar den wedstrijd toe te gaan willende mij zoodoende de smarte Van dezen tegenslag besparen. Maar als ik Eenmaal iets in 't hoofd heb, dan zet ik het ook door.

„Vrienden" — zei ik — uw medegevoel ^eft me, doch ik ga naar de Prinsenlaan ondanks het Witte Wilde Zwijn.

Ziedaar alweer dat onverzettelijke waarvoor tnijn geslacht befaamd is. Ik ging, al was het ^an belast met sombere voorgevoelens, en ik Ml u wel verklaren, dat toen op eersten Pink8terd&o> de 80 H.P. voor het kasteel stond te

^rillen om me naar het Spartaveld te rijden,

Br iets in m'n binnenste mee vibreerde al haast ??«n hevig en aanhoudend als de stoere motor 1,1 m'n fraaie Fiat.

. Ach wat een verschil met den thuisrit toen '* zwijmelend van geluk achterover in m'n ^agen lag — te bewogen om zelf het rad te b«8turen _ met lak aan alle Witte Wilde fijnen en aan alle andere ongure hersen8chimmen, maar zoover zijn we nn nog niet .

Ik ben u eerst een geregeld verhaal schuldig öaQ dezen tweeden kampioenswedstrijd tusschen jParta en Vitesse. Een geregeld verhaal. Er i* moed toe noodig om er aan te beginnen, 'eden op pinksterdrie, na twee dagen van jolijt °Pgewonden feeststemming. Maar schrijven g ik het en tenzij de elementen het verhintivp n' za^ rïit verslag door een specialen koerier * ig aan den hoofdredacteur worden ter hand 8esteld.

tó^eï zal Zondagmiddag zoowat 2 u. geweest J*> toen er aan de Prinsenlaan een beteekeBj*vol gefluit door de lucht klonk, het was het

de t .1 Van WiUiD8> dat de elftallen binnen

j5rÖtlijnen riep. ^adelijk daarop wordt afgetrapt en, op mijn g °rd, ik heb nog nooit zoo'n emotievol begin J^1*1». Wat liep dat partijtje hard van stapel! (Uaf* '8 net Sparta, die er pijlsnel van door ye en de eerste gevaarlijke visite bij Witte|J0? brengt,- maar dadelijk daarop stormt ge j 'mond met zijne vrienden in tegenoverdi« de richting en thans is het Van der Zee,

*ri~ 1 i •. ji i. -i-l _._

m" nanoen uit aen mouw uioev Biesen en

op zijn qui-vive moet zijn om te verkinderen, dat de vijand al binnen «en minuut 'n succes kan b eken. Vitesse speelt heerlijk enthousiast. Zoo vol van entrain heb ik dit jaar nog geen Westelijke ploeg zien werken. De Spartanen worden dan ook in het eerste kwartier gewoonweg overdonderd. Hunne tegenstanders slaan eiken goed g< organiseerden aanval kapot. Telkens vliegen de Arnhemeche buitenspelers langs het lij at j 5 en het krachtige offensief der Oostelijke spelers doet het somberste vreezen voor de ditmaal in het wit spelende Spartanen. Gelukkig blijkt al gauw, dat op de Rotterdamscbe verdediging staat gemaakt kan worden. De Bruya en Klip en in laatste instantie Van der Zee vertoonen hun besten vorm en als die heeren ia conditie zijn, dan zijn ze voor geen klein!j9 vervaard. Da middenlinie verleent goeden steun, vooral Martin is weer bijzonder bij de pinken — en met alle hens aan dek weet Sparta haar gebied naar behooren te zuiveren'. De Korver is er dan om telkens den bal mede te nemen en om hem keurig aan zijn voorhoede te presenteeren. Dai naar links, dai naar rechts. Borgh brengt eenmaal pijlsnel op en als men dezen vriend in actie ziet, zou men niet zegge?, dat hij den vorigen dag aan de afstandsmarschen heeft deelgenomen en onder d» eerstaankomeiiden heeft behoord. Een kranig athleet. Na den pijlsnellen aanval, dien ik zoo juist begon te beschrijven, schoot hij den bal leelijk over.

Als van der Zee zich weer hevig heeft moeten verweren om onheil te voorkomen — die duivelsche van Laar's laten niet los en telkens voeren ze maar weer ballen aan — neemt de Korver het leder mede en van lieverlede krijgt Sparta nu eanig overwicht. Grossjohan en van der Wolk ontsnappen om beurten aan hun bewaking en Witteveen komt handen te kort. Na 20 minuten spelens rent de Groot door alles heen en hij doelpunt.

Het spel blijft snel en Willing heeft al de rapheid zijner beenen noodig om de verrichtingen der spelers van dichtbij te kunnen volgen. Het gaat hem maar weer uitstekend af, het arbitrale werk.

Het tweede doelpunt van Sparta kwam na ongeveer een half uur. Het was een succes, waarvoor wederom de Korver den grondslag legde. Als Bak zoo achter de Groot en Ruffelse aan komt stappen, vijandelijke verdediging, pas dan op. E»n klein trapje tegen den bal: Ruffslse heeft 'm. 't „Kanon" is op dat oogenblik al in actie; voelt het komen. En hst komt. Een boogje van Cas, en alle jongens cp de tribune zien het gat en juichen: Huug. Pang. Langs

Sluiten