is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 23, 1915, no 32, 12-08-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

ook op 25 een plotseling rürecde bal van Loon verraste en van den rand van zijn bat in de rechterhand van den tweeden slip verzeilde. Hn had er toen slechts 1 van de 25 gemaakt en Feith de rest. Doch lang overleeft deze hem niet, daar een soortgelijke springer (opzet of toeval?) ook hem verrast cn van de schouder van bet bat in dezelfde hand als bovenbedoeld terechtkomt. Constant Feith staat dan goed te spelen en overleeft zoowel Meuten als Kessler, die geen van beiden de verraderlijk rijiecde ballen kunnen spelen (vraag Kessler maar eecs naar zgn rechterpiak) en door van Manen fraai achter het wicket gevangen worden. Reitz verdedigt dan stug en de hoop herleeft weer in de Haagsche harten als Conetant goed op slag blijkt, doch op 89 laat deze z ch suggereeren door Posthuma, die 7 fielders aan den on-kant zet, tracht dientengevolge een rechten bal daarheen te slaan en is clean gebowld voor een goede 43, Fokker houdt het met Reitz tot de lunch uit ea gaat ook daarna door met verdedigend spel, trachtende met scherpe runs de

score zooveel mogelijk op te voeren, ny overleeft een kans in de slips en profiteert daarvan, doch vindt niet veel steus, daar Reitz van een gemakkelijke kans op slips gevaDgen wordt, de Beus al den derden rechten bal naar leg wil spelen en gebowld wordt, Kuypers ca een gemiste kans op Shirdman direct uit is en de Calonne bij een scherpen run te laat komt door een ingooi vandencover-poiat direct in het wicket.

Coops als laatste man runt voortreffelijk, zoodat; Fokker, die het bowlea aan zich tracht te houden, nog kans kreeg menige hoog noodige run te maken. Hg wil echter te veel forceeien en wordt ten slotte op 143 van een mislukten slag van den bowler door den inmiddels toegeschoten mid-on keurig met de linkerhand gevangen. Hij had er 40 van de 54, na zijn inkomen gescoorde, runs gemaakt. Posthuma had het best gebowld, terwijl het wicket htsm de meeste hulp verschaf- had, zoodat van Waveren zich met veel minder mooie cijfers moest tevreden stellen.

Op een intusschen gekalmeerd wicket moest nu Rood en Wit gaaa batten, doch weinig zullen de heeren vermoed hebben, dat het nog zoo spannen zou. Coops was in het begin niet heel zuiver, doch liet den nieuwen bal af en toe flink zwerven, waardoor al spoedig van Manen gepuzzled werd en l.b.w. moest gsan. Van Loon daarentegen bowlde direkt zeer zuiver en deed kort daarop den cff bail van het wicket van v. Spengler over een afstand van 27 groote passen door de lucht zeilen. Ook Holdert is er spoedig geweest (3 voor 8) en wanneer van Waveren op een rechten bal van v. Loon voor zijn wicket kruipt en den bal met het bat mist, zijn vier goede Haarlemsche wickets voor een schijntje (24) geveld. Kool doorleeft zeer moeilijke oogenblikken op Coops, doch Lij stopt de collaps® en heeft er reeds 25 voor hij op de, gebruikelijke manier door de fortuin begunstigd wordt en een kans aan Constant op slip overleeft. Doch niet voor lang, want kort daarop, als de fortuin hem weer toelacht en een tweede kans uit de handen van den tweeden slip Menten springt verandert Constant dien lach in een grijns door den bal in zijn val naar moeder Aarde nog juist bijtijds te grijpen en zoo zijn

f7ut goed te maken. Mesman en ten Bruggen Cate komen nu samen en weer is de fortuin met R. W. als een pracatbal van Coops, veel te goed voor de verdediging van den eerste, op raadselachtige wijze toch nog langs> zgn wicket snort en tegen ^ boundary doodloopt Ten Bruggen Cate treedt direkt krachtig op en plaatst de ballen op zijn beenen fraai voor vier naar leg. Als hij ten slotte voor een zeer nuttig* 39 moet g*an is R. W. nog wel niet ZT veilige haven, doch de zaken hebben toch een veel hoopvoller aanzien gekregen Intusschen was de slowbowler Kessler aangezet en behalve £ het begin, toen een paar te korte ballen aan off den batsman als 't ware uitnood.gden naar die door 2 fielders slechts zwak bezette zgde te scoren, eerden er niet veel punten op, hem gemaakt, zelfs werd Swens spoedig zgn eerse Lchtofflr door een besten vang van Reitz die als point zeer oordselkundig opgedrongen was Posthuma bedwingt zgn zenuwen en speelt vooral den slowbowler zeer omzichtig, doch doe de score gestadig met eentjes rgzen, vooral dank zij Mesman, die zich ais een aap van het eene stel palen naar het andere werpt, zoodra er kans is op een scherpe run.

Van Loon en Fokker hebben geen vat op dit tweetal, doch als de Beus aangezet word is het voorloopig met scoren weer »it maar ook nu komt de fortuin de batslui, en vooral den captain, te hulp daar zslfs herhaaldelijk bijteu" geen merkbare indrukken op de palen fafmakL. Na eenige rechte, balen «I

geluk dan wgsbeia en ---■■r- -7.

Lt naar den leg-boundary gewerkt te hebben, slaagt Mesman er, van een bal op de beenen n eindelijk met een werkelgken slag weer een lier dien kant uit te scoren, zoodoende de beide totalen gelijk makende. De spanning onder het publiek is dan verbroken en uit zich in luid handgeklap, herhaald bg de winnende slag. Het fielden lijkt dan plotseling te verJappen als beide batslui op opeenvolgende ballen van den slowboller elk van een draaiende vuurpijl door point gemist worden. De runs komen wat sneller tot op 155 „derMohr gehen konnte" daar hij „seine Schuld.gkeit getan S' met 45 runs. Posthuma legt er^vergezeld van Tiel en daarna Reydon het hout op en Zeft op 190 als laatste man met 54 dooreen prachtige ruuning-catch van De KessIer op longen Van Loon had de beste cgfers, Coops bowlde goed doch met weimg.g^terw«l Kessler een paar vangen op zicti moest neo missen. Het resultaat had met een «S meer fortuin voor de Haagsche evengoed anderom kunnen zgn, doch zorgt nu dat de spanning in de eerste klas competitie er tot het laatst toe in blijft,

'a Gr. C. C. 24 Feith Sr. c r. Waveren bP^sthuma x Van Loon c v. Waveren b Posthuma ^ Feith Jr. b Posthuma 8 O? Meuten c Van Manen b v. Waveren l0

rr. „ van M>n«n b Posthuma ,1

R<ütz e Eoydon b v. Waveren Fokker e Swens b Foathuma Be Beua b v. Waveren Kuypers b Posthuma De Calonne run out

Coops not out Extra's

0 0 0

1

Totaal

1*3