Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HIT SPORTBLAD

Limburgscho Voetbalbond.

O.ficieele Mededeelingen. Geschorst wegens wanbetalirg, de vereenigh gen Hoensbroek en Heerlen. Namen der leden zullen volgende week gepubliceerd werdfn. Het bedrag hetwelk ieder lid moet betalen om weder gerehabiliteerd te worden is roor de ver. Heerlen f 1 87 en voor de ver. Hoensbroek ƒ 1,52.

Bestuursvergadering op Zate dag 4 September e k. des avonds 8^ uur Hotel Continent* 1 Maastricht.

De competitie's L.V.B. zullen aanvangen Zondag 3 October. Inschrijvingsformulier en ledenlijst worden den Secretarissen deze week toegezonden.

Boete no. 1 weg;ns het niet zenden van een afgevaardigde ter Algem, Vergadering, Heerlen ƒ5.—, no. 2 Hoensbroek wegens idem / 5.—.

H.H. Sec etarissen van ver. welke wijzigingen in het reglement wenschen te zien aangebracht worden verzocht deze wijzigingen spoïdjg te doen toekomen aan den Secretaris dsr Reglementscom de hr. J. P. Kreusch mil. korpor. 3e comp. 2a Bat, 13e Reg. Infanterie Meerssen.

Secretariaat V.V.V. is thans J. Drost, Lomstr.Venlo.

De finale v/d L.V.B. bekerwedstrijd z,l op Zondag 5 Sfptember gespeeld worden t« Maastricht, teriein M.V.V, tusschen H.SV. I en M.V.V. I. Postbus 18, Heerlen. H. HOEPNAGELS, secr.

Amsterdamsche Voetbalbond. Gerehabiliteerd: door D E.C. R. Buijn, J. v. d. Putte; door ODE. J. Hondsdrecht; door NO S. L. Zwaneveld; door den A.V.B. D. R. Brouwer, L, W. C. Goos, J. C. Kreuning, K. W. de Wit.

Geroyeerd: deer W.B.C L. v. Coevorden G. Flinckstr. 305, H. Kerkh'.f Alb. Cuijpstr. 108 J. Klomptje J. v. Lennepetr. 67, G. Ros Trans»a»lstr. 111, S. Salomors J. v. Carcpenatr. 130, E Tierjem* Rustenburgerstr. 352, A. H. Warries Servaes Noutstr. 8; door V.V.A. D. Beek ng v. Oldenbarneveldstr. 33, Th. Iwes Keizersgracht 888, E Peek N. Leliestr. 78, B. Stutterheim Amstel 202, G. Werdes Natssukade 92; door G.O.V.C.j Herm. Sibbel Jr, Ringdijk W'meei; door Unicum A. de Ruyter Marnixstr, 163, J. Mo:pingo Vrolikstr. 170, A. de Melz Tolstr. 39.

Op de ledenlg'st bijgeschreven: D.E.C. A. D. P. Crouse. G.O.V.C. C. J. Looman, P. B. W. Diémei. N.O.8. B J. de Klonia, L. Zwaneveld. Cand daat gesteld (zie art. 21): \ ,De Meeuwen', bestuur bestaat uit: A. Breedveld, le voorz, le J. v d. Heydenstr. 22, C. H. Kenker 2e voorz., G. Flinckstr. 104, G. L. Walther, 1» secr., Kerkstr. 45, P. fl. Kemper, 2e secr., Rustenburgerstr. 381, W. P. v. Leeuwer, penningoo.; Kinkerstr. 50; werkende leden: W. Addicks v. Ostadsstr. 83, H. v. Agsalt le J. v/d. Heydenstr. 39, H. Aaits G. Dorvtr. 34, H. J. Breedveld le J. t, d. Heydenstr. 22, K. Brummelkamp Dusartstr. 53, A. v. Dijk Alb. Cuypstr. 18, G. v. Dijk Westerkade 16, J. v. Dam Ger. Doustr. 87, D. C Emondt v. Ostadestr. 104, H. J. en F. Grootveld Ferd. Bolstr. 44, E Hiemstra v. Lennep kade 172, G. en J. A. Hernirjgs Ger. Doustr. 180, A. P. van 't Hof C. Anthoniuszstr. 61, J. A. A. v. Hout Ferd. Bolstr. 182, E. de Jonge Dusartstr. 17, M. Kri k K ugerplein 29, P. de Kant C 16e Buiksloot, W. Kemper Rustenb.str. 381, N. J. K. Leegwater Qaellynstr. 159, G. Meyerink Alb. Cuypstr. 148, E. J. W. Meij*r v. Ootadestr. 98 J. ff. Oosterloo Rustenburgerstr. 209, P. Ordeman Rozengracht 74, W. Ottevanger v. Ostadestr. S8, J. E. J. Pijtak Lootzsi*. 19, H. Roelofs J. v. Campenstr. 18, N. Ronday Hc erengracht 880, H. Röjt Kink rstr. 333, O. Ruiter v. Ostadestr. 98, Th. Schetters Ruysdaelstr. 100, G. Severs Rustenb.str. .480, W. H. Scbmitz Elandsgracht 134, A. W. Schillemans Rustenb str. 383, J. Stern Dusartetr. 41. H. Stenia nu«*rf air aA T u.: i. i _

d. Heydenstr. 103, J. F. N: Walther Kerkstr. 45, J. Wessel Da Costakade 187, J. W. Wicherts Rustenb.str. 400, K. Wakers v. Ostadestr. 454, G. Zwier Kinkerstr. 134. '■ "wl«

„E ndra ht Doet Winnen", bestuur:' B. J. Pcons voorz., TWanusstr. 23, I. Papepaar, le secr.-penn., Utr.dw.str. 104, L. Hammelburg, 2e secr.-penn, N. Prinsengracht 50, E. S. Zanten, alg. capl»in, Rapenburgerstr. 185,1. Cohen, alg. adjunct, le Boerhavestr.15;

welkende leden: 8. Cohen N. P.insengrjcht 32, E. Courar,t Swammerdam tr. 43, D. Goudsmit Rapenburgerstr. 187, M. Hammelburg N. Priusengr; £0 A. Hondedregt L Houtstr. 5, J, Lap 's-Gravesande^ slr. 38 D. Leefsma Lepelstr. 95, A. Lelie Ruyschstr. 75, A Leuw Korte Kerkstr. 12, H. Muller Leeuwenhoekstr. 1 B, L. Onderwijzer Roeterstr. 18, J. de Paauw N. Pnnsengr. 50, J. Peilruetter Blasiusstr. 38, S. Schelvis Wagenaarstr. 114, M. Springer Lepelslr. 81, S.ivan Straten Leeuwenhoekstr. 1 B, H. Vas Diaz N Aehtergr. 81, M Verdoner Utrtchtschedw.str. 115, I. Vordoner Rapenburg 101, M. Viergra Roeterstr. 12, S. de Vues N. Aehtergr. 99, S, Waas N. Aehtergr. 109.

Naamsverandering: De ver. Eendrtcht en Victoria zullen^verder spelen onder den naam van Ready en

Dit seizoen zal er worden overgegaan tot het instellen van een competitie in de 3e klasse, sreiail voor spelers niet ouder dan 17 jaar.

De epelers die aan deze compet. deelnemen, moeien dus op 1 of na 1 Sept. 1898 geboren zijn.

Gaarne zie ik de inschrijving hiervoor t»gerc«et, met opgave van namen van spelers, woonplaats en gloort datum. Zij motten tevens lid der deelnemende vereeniging zgn.

Dj inzending v»n spelers voor die comp^ti ie is georeid tot uiterlijk 15 September 1915.

De opgaven der elftallen moeten uiterlijk 19 Sert. '15 in mgn btzit zijn.

Zg die het komend seizoen als scheidsrechter wenschen te fungeeren, worden beleefd eu dringend verzocht zich op te geTen ain het secretariaat.

De toezending der scheidsrechterskaartea geschiedt in de laatst» week van September.

Donderdag 2 Sept. '15 8y2 uur bestuursvergadering in cafe de Katseboom. 8

Enkhuizen. H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

A.F.C. „iJAX."

Zaterdag 28 Aug. 1915 werden op de gehouden Jaarvergadering het Beüuur en de verschillend» commissies als volgt samengesteld.

Bestuur: W. F. Egeman le voorzitter, ff. D. Dade 7 y?°rsitter' j- J' Grootmeyer le secretaris,

J. de Munnik 2e aecre'aris, D. C. Rike le penningm J.Ph. Geerlmgs, 2e penningm., W. L. v/J. L-e comm., J»n Pelser comm., Frans Schoeva rt con m.

De elftal-comrr. zal| bestaan uit de heeren: W. F. Egeman, J. J. Grootm., W. F. v. d. Lee en Jan Pelser.

De ei quete-comm. uit de heer«n: H. D. Dade H.Nzn., W. F. Egeman, J. Ph. Geerlings, J. de Muncik en Jan Pelser.

De kas-commissie uit de heeren: D. Levendig, J. 8. Guntzd, 8. Rosenberg. '

Ia de commissie bedoeld door de motie van den hetr Rike wjrden gekoz n de heeren: C. L. BolwidS H. J. Ph. Brockmann, J. 8. Guntzel, M Koolhaas, terwol de bestuursleden die in deze comro. zitting zullen hebber), het volgend 0.0 zu len worden bekend gemaakt.

Candidaat gesteld als w.1. H. J. Lodde-, Nieuwe Looierdwstr. 3 huis bij de Vijzelstr. door A. Rous Jr. en J. de Boer; P. Wittkamper v. Beuningenstr. 185 door Brockmann en de Natiis; G. Graffaer O.Z. Achlerbu gwal 128 en L v. Bers Kloveniersburgwal 9 door B. Winsten en H. D. Dad» H.Nzr.; a'sadsp.lid W. O. H. Lieven Beukenplein 12 huis door F. Schoevaari ea Dade, als o.l. L. Bogers Rosmarynste^g 6 door de Gebr. Pelser.

Indeeling comp. N.V.B.: Ajax I in 2e kl. CAjax II res. 2e kl. D; Ajax III res. 2e kl. E '

Zondag aanstaande speelt AjaxI te Arnhem tegen

V1CCSS0*

De comp. N. V. B. zal 19 Sept. aanvangen.

Hieren leden die een huishoudelijk reghment van *eni* . 1 B' wenschen te beziltsn, kuni.en dit voor I 0.15 bg onde'geteekende bekomen. 17 - jij *g 3 Sept' »anvangende en vervolgens iederen Vrijdag, zullen wederom club»vonden gehouden worden m café restaurant „DTJsbre ker" Weesperztjde 23, per tram van alle richtingen te bereiken. Vrijdag hopen wij velen uwer daar tegenwoordig te zien.

Zaterd«g 4 Sept. 1915 bestuursvergadering, vergadering der Elft. Comm. en de Erquete Commissie m café de Karseboom-

Enkhuizen. H. D. DADE H.Nzn., wn. secr.

Sluiten