Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET S P O

zg weer afgeslagen. Doch ook ieder jaar werd weer met frissehen moed begonnen en triken jare bleek A.F.C. een ernstig tegenstander. Zou het den roodhemden nu werkelijk eens gelukken? Inderdaad, als een hoofdstedelijke club iet in den loop der jaren verdiend heeft, dan is wel A.F.C. Evenals V.V.A. heeft ook A.F.C. de beschikking over meer dan elf bruikbare le elftalspelers, ja zg kunnen gerust m«t 'n viertal invallers uitkomen, zonder dat geconstateerd worden kan, dat 't elftal daardoor verzwakt ie Dit is 'n zeer voorname factor, waar alle clubs wel aan mogen denken. Want juist in dit seizoen, nu in elke ploeg enkele soldaten uitkomen, die herhaaldelijk door dienst verhinderd kunnen zgn, is het noodzakelijk, dat er steeds goede reserves beschikbaar zgn.

Intueschen heeft A.F.C. 't seizoen uitstekend ingezet en zich terstond aan 't hoofd geplaatst. We zgn benieuwd of de roodhemden zich daar kunnen handhaven.

De Zebra's winnen met de oneven goal.

Evenals Ajax heeft ook Blauw Wit slechts 'n kleine overwinning behaald en al zgn de beide puntjes gelukkig in de wacht gesleept, een 3—2 op eigen grond tegen Alcmaria Victrix behaald, valt oppervlakkig geoordeeld niet mee. 't Was met rust 2—1 voor de thuisclub en kort voor het einde 3—1, waarop de Alkmaarders, door 'n onnoodig veroorzaakten strafschop, den Achterstand nog konden verkleinen. De voorhoede bleek weer het zwakke punt bg de Zebra's, want al werd er in 't veld aardig gecombineerd en al was 't opbrengen dikwijls snel en weldoordacht, voor doel ontbrak toch het juiste schot om 'n besliste overwinning te behalen.

Intusschen bleek ook 't aloude Alcmaria Victrix over 'n flink elftal te beschikken en alle concurrenten zullen speciaal in Alkmaar voor een lastige taak gesteld worden. Dat de Kaasstedelingen het in deze zware afdeeling tot het kampioenschap zullen brengen, geloof ik niet, maar dat zij het den leiders nog zeer moeilijk zullen maken, daarvan kan men overtuigd zgn.

Van der Kluft en z'n mannen worden nu a.s. Zondag voor 'n uiterst zware taak gesteld doordat zg bezoek ontvangen van heïLeidsche Ajax. Ongetwijfeld wordt dit the big match of the day en de penningmeester der Zebra's «al bg gunstig weer 'n goeden dag beleven.

We zgn zeer benieuwd naar 't competitiedebuut der Leidenaars. Aan Blauw Wit de taak om door 'n overwinning de hoofdstad 'n nuttigen voorsprong op deze ernstige concurrenten te bezorgen.

D.E.C—Victoria 5- 0. D.E.C. heeft Zondag ook met flinke cijfers gewonnen, zoozeer zelfs, dat zij na dezen eersten dag zoowaar aan 't hoofd der afdeeling gaat. Victoria bleek echter 'n zwak tegenstandsters te zijn en 't pleit niet voor de ambitie der aloude Hilversummers, dat zij slechts met 9 8pelers uitkwamen. Zondag zal D.E.C. wel van baar troon storten, want dat zg het tegen de V.V.A.'ers zal bolwerken, durf ik niet aan te lemen. Bij deze ontmoeting was het minste Publiek aanwezig van de vier in de Meer gespeelde matches, doch de D.E.O.'ers zgn daar

BTBLAD.

11

zoo zoetjes aan wel aan gewend. Zij mogen zich niet bijster in.de gunst van 't publiek verheugen, hetgeen z'n oorzaak daarin vindt, dat de roödwitten ia de 2e klasse nog niets bijzonders gepresteerd hebben! Dat hiermede dit seizoen gebroken zal worden, betwijfel ik overige : s zeer. Ook bg Blauw Wit was Zondag ! de opkomst van 't publiek maar matig, «doch bij A.F.C. was die zeer bevredigend, naar schatting ca 5C0 kijkers. Natuurlijk had Aj»x weer 't leeuwenaandeel. Ruim 30G0 odgenparen hebben de kampioenen in actie gezien en duidelijk blgkt hieruit, hoezeer Ajsx de favorietvan het Amsterdamsche publiek is. Intusschen was het wel „des guten zu viel" om vier wedstrijden in Watergraafsmeer op e'éa dag vast te stellen. Wanneer Ajax niet thuis speelt, dan komt 't er weinig op aan, óf er in De Meer meerdere matches plaats vinden, want de andere clubs hebben toch in hoofdzaak hun eigen publiek. Doch heeft Ajax wél 'n tbuistoedstrjjd, dan is het aan te bevelen, om in de Meer zoo mogelijk geen tweeden wedstrijd vast te stellen, doch b.v. De Spartaan en V.R.A. die reep. in Den Polder en aan den Amstelveenschen weg toch 'n ander publiek trekken, tevens als'gastheeren te laten fungeeren.

De competitie-leider moet zooveel mogelijk met de fioantieele belangen der Amsterdamsche clubs rekening houden, want heusch, de clubs zitten hier op zware lasten en men moet zich bepaald verwonderen, hoe enkelen 't nog bolwerken.

Het Amsterdamsche publiek, dat vroeger zoo druk de Ajax-wedstrjjden bezocht, doch dat, nu Ajax niet meer in de le klasse speelt, voor 'n groot deel elders kijken gaat, b.v. in Haarlem, dient eens ta bedenken dat het spelpeil der hoofdstedelijke 2e Wassers sterk gestegen ia en men hier geregeld zeer interessante ontmoetingen bijwonen kan. Een slapgespeelde ontmoeting b.v. tusschen H.F.C. en H.V.V., zooals we onlangs in 't Stadion te aanschouwen kregen, haalt niet bij een pittig gespeelde 2e klasse wedstrijd, wanneer clubs als A.F.C, Blauw-Wit, Ajax L etc. eenerzjjds, of Ajax, V.V.A. etc. anderzijds, tegenover elkaar komen te staan. Het spel van onze sterkste 2e klassers verdient tegenwoordig ten volle de belangstelling van het groote publiek en men behoeft heusch niet te gaan reizen om des Zondags een interessante partij voetbal te zien.

Wat verder gespeeld word. Het is mijn bedoeling om ook aan het „lagere" voetbal in deze rubriek voor zoover de beschikbare plaatsruimte zulks toelaat, eenige aandacht te besteden, doch voor 't oogenblik beschik ik daartoe nog niet over de noodige gegevens. De clubmenschen moeten me hierbij te hulp komen*) en gaarne zie ik dan ook over de wedstrijden der 3a klassers en der reserve-elftallen bijdragen tegemoet.

De hoofdstedelijke 3e klassers zijn ingedeeld in de afd. E en Gr, terwijl de reserve-elftallen der Amsterdamsche clubs in de afd. D en E zgn ondergebracht.

D.W.S. stelde Zondag teleur door in Weesp met 2—4 van Rapiditas te verliezen. Hortus debuteerde uitstekend in den N.V.B. door W.V. met 3—1 te kloppen, terwijl S.D.W. met 1—1

Sluiten