is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 5, 03-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

13

II. HOUENKAMP & c?

Amsterdam s^RottercïMïi den DoschsDreda,

In onze magazijnen vindt U steeds een keur= collectie der modernste modellen voor Heeren» en Kinderkleeding, vanaf het fijnste genre tot de meer goedkoopere soorten, zoowel maatwerk als confectie. Ook in Sportkleeding zijn wij ruim gesorteerd.

tgSfZZljÊIZzilQzZZ-— r-g! —— ' ~~

niet tot verkeerde conclv sies aanleiding geven. Een werkelijk vertegenwoordigend Amsterdamsch elfsal zou m.i. Zondag stellig niet verloren hebben. De overwinning van de Groote Haagsche was overigens verdiend, al kwam de in oranjs jerseys gestoken hoofdstedelijke voorhoede wel een tegenpuntje toe. Het geelzwarte elftal heeft getoond nog wel in de le klasse thuis te hooren en ik twijfel geen oogenblik, of het zal de iczinkings periode wel spoedig te boven komen. Twee spelers bleken echter absoluut onvoldoende te zijn en wel de beide vleugelspelers, Spillenaar Bilgen en Teddy Kuntze. La*tsgenoemde, voor enkele jaren een onzer linksbuitens, is merkwaardig afgetakeld. Verder was 't spel dar vïeugalhalfs, Everts en Reitz ook zeer matig. Zulke middenspelers vindt men in de 2e klasse legio. De rest der combinatie was wel le klasse. M. Neyll bleek 'n zeer handig, betrouwbaar keepertje. Speciaal voor de rust moest hij nog al eens ingrijpen en enkelijke moeilijke ballen verwerken. Hij deed dit in aantrekkelijken stijl. De spil v. d. Nagel en de rechtsbinnen Verheijen waren goed op dreef, terwijl de Kesslers gaven wat men van deze spelers verwachten mocht. Boelie is enorm vooruit gegaan en blijkt een uitstekend mid-voor, die vooral door z'n bijzondere snelheid (alleen daaraan was het 2a doelpunt te danken) zeer gevaarlijk is. Dé Kessler speelde niet constant maar spande hij zich geheel in, dan toonde hij nog steeds een voatbalmeester te zijn- De oudste der broers heeft als back goed voldaan. Zijn gebrek aan snelheid kwam hier niet uit en zgn goeden kijk op 't spel des te meer. Bovenal verdient Feith gehuldigd voor z'n werkelijk schitterend spel in dezen wedstrijd. Daarvan heb ik genoten en iedereen met mg. De stevige H.V.V.'er heeft Zondag geen foutje gemaakt en zoo op dreef zijnde, overtreft hij m.i. nog steeds alle jongere krachten als Denis, Verwey etc. Onwillekeurig moet ik denken aan hetgeen onlangs Dr. v. Staveren nog over onze veteranen schreef.

'tls of spelers als Feith, de Korver, Bosschart, Ruffelse etc. Kooit ophouden sullen, de jongeren te overtreffen. De Groote Haagsche mag zich gelukkig achten, speciaal in dit seizoen, nog over dezen eminenten speler te kunnen beschikken.

Het Amsterdamsche elftal heeft heusch niet kwaai gespeeld en feitelijk hebben bijaa alle spelers wel aan de gestelde verwachtingen beantwoord. Alleen de rechtervleugel der voorhoede (toevallig da beide invallers) vond ik bepaald zwak. Willigenburgh is nog te jong en te weinig geroutineerd voor le klasse voetbal en de Spartaner kwam eerst in 't laatste

kwastier van dea wedstrijd iets beter op dreef. CoUtte, Jibben en Seeman hebben verdienste* lgk werk geleverd. Waren de beide V.V.A.'ers iets gelukkiger gaweeat mat hun schoten, dan zou Mc. Neyll minstens eenmaal gepasseerd zijn. Voor alles echter moat bedacht warden, dat 't voor lichte spelers als de V.V.A.'ers bijna onmogelijk is, om tegen forsche kerels als de H.V.V.-backs op te tornaa. Dikwgls waren zg dan ook iets bang (Seata&sn bet minst), hetgeen in dezsn te verklaren is. Toch mag mea hieruit niet concludeeren, dat de stoere H.V.V.'ers unfair gespeeld zouden hebben. Beide moesten een enkele maal bestraft worden, doch men verlieze niat uit 't oog, dat 'fc spel van forschen, zware spelers uit den aard der zaak anders is, dan dat van taagare, vlugge spelers. Neen, die enkelen, die om mij heen gewaagden van hst „bekende onsympathieke spel van Feith en de gebr. Kessler", durf ik gerust verklaren, dat van unfair spel in deze ontmoeting geea sprake was.

Da middenlinie der Amsterdammers heeft hard gewerkt en goed verdedigd.

Loof van D.E.C. vooral werkte zeer verdienstelijk, doch 't voeden van den aanval was bij alle drie zeer matig, 't Beste deel van de ploeg was da achterhoede. Van der Kluft Sr. was beter dan Koepmans, die echter ook goed gespeeld heeft. Schindele* keepte zooals men vaa dezen leanige doelman verwachten mocht en toch heb ik reeds bij 't doeltrappen 'n fout bg ham ontdekt, waardoor m.i. dan ook het eerste doelpunt der Hagenaars, voor de rast gemaakt, osstond. Ballen welke ca, ter hoogte der heup ingezonden worden, slaat hij eerst neer om ze dan op te vangen en weg te werken.

Dat kan zeer wel, wanneer man den tgd heeft, doch bij serimmages is deze tactiak te gevaarlijk en dient men öf in eens te vangen en dan weg te gooien, öf zoo mogelijk uit de hand te trappen of mea moet het leder terstond wegstompen (a la van Hemert) of slaan. Dit leek mij aangewezen toesa Verheijen in de eerste helft den bal van rechts inschoot. Scbuv deler sloeg den bal neer, doch niet loodrecht doch ©enigszins voor hem uit, waardoor de toesnellende Dé Kessler er eerder bij was dan hij en met een hard schot het ronde dingske in 't net depomeerde. Had Schindeler den bal niet eerst gestopt, doch terstond weggoslagea (desnoods over den zijlijn, dus tct corner ver werkend) den was het doelpunt voorkomen. Bij het tweede gosl'jo, sa rust gemaakt, kreeg Boelie Kessler den bal te pakken en door meerdere saelheid schoot hij langs Loof en Koops heen, om, alleen voor Schindeler gekomen, onhoudbaar ta doelpunten. Waar ik reeds