is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Athletiek-unie en verschillende bonden en clubs jrg 24, 1916, no 5, 03-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HIT SPORTBLAB.

de achterhoede vaa Ajax er niet zoo gemakkelijk zga afgekomen. Als H.B.S. nu nog 'n plaatsvervanger zou kunnen vinden voor Hissink, zou zij aan eea groot deel harer aanhangers een veel rustiger Zondagmiddag bezorgen dan thans.

De lezers zullen mij ton goede houden, dat ik van dea wedstrijd ditmaal geen geregeld varslag geef. Dien van het begis tot het einde bg te wonen is reeds meer dan van iemand kan worden verlangd.

Ik kan tenminsta het gezegde van eeit der toeschouwers na tfloop van het hartverhtffjnde schouwspel volkomen bagtgon : „Nog een zoo a wedstrijd en ik zet g»en voat mcor op het voetbalveld". JAN VAN DEN HAAG.

Uit Nijmegen.

(Dit verslag kwam verleden weel te laat). Oadaaks da teleurstelling omt Quiek's spsl tegea Vitessa, blaak da belangstelling voor het Ep;,l van het Austerdamsehe Ajax groot g»> oog om Kog een vrij behoorlgk aantal kijkers te lokken. Jammet geaosg is de wedstrgd als een vriendschappelijke ontmoating niet erg meegevallen. Da schuld hierin lag hoofdzakelijk bg dm scheidsrechter, die er niet in slaagde de leiding voldoende in bats dan te houden. Verschillede Aj«x3(jelers maakten het hem vooral niet gemakkelijker door hua meningsverschillen door stekelige, soms hatelgke opmerkingen vergezeld te dom gaan. Werkelijk jammer, dat gesputter op eea fluitist in vriendschappelijke wedstrijden niet nagelaten worden kan. Ia competitiewedstrijden h*le mea zijn hirt op,

maar dan het liaies xroaap e. u. i wa» ^" slotta een steviga partij zoo nu en dan ia ruwheid ontaardde, viel nog eesigsziae te begrgpe», al behoefde dit niet ia een zoodaaige onbesuisdheid te verworden, dat spelers door trappan tegen hoofd en lip er da testbare bewijzsn van ondervonden. De beide slachtoffers, Hoegen en von Herjdou, gaven er allerminst aanleiding toe. Afgezien van enkele buitensporigheden doet het oas verder gsnoegen het door Aj*x gespeelde voetbal in andere opzichten te kuonea roemen. Da boweriog, dat de hoefdstedeiiagen het tegea de meeafce onzer lste klassers met succss kunnen opnemen, lijkt ons geenszins overdreven. Als 't noodig is kunnen de Ajacieden stevig aanpakken en weten ze een doortastend Bpel te laten zien. Naast ean behoorlijke techniek bezitten ze een mooie snelheid en de wijza, waarop ze hua capaciteiten in toepassing brengen, verraadt duidèlgk de vrucht van de wgse lessen van eea trainer. Zonder al te veel moeite slaagden ze erin tegen het op Britt na volledige Quickelftal eea gslgk spel te foreserec. Met eea kundig scheidsrechter ware zeker een kleine overwinning behaald als een 2—1 of zoo iets, die ze istuaschen door het betera voorhoedespel verdiend hebben.

Alleen da productiviteit der 3 bionenvoorwaartsea leek ons niet al te sterk. Quiek's achterhoede was beter op dreef, dan een week terug en slaagde erin het a&fctal kanson der Amsterdammers aanmerkelijk te reducaeren. Met do Nijmeagsche vooraoade was 't waer mis. Ditmaal faalden de beide buitenspelers, waardoor Kuypars, Sioltz en Sahn het bgoa geregeld tegen de achterhoede der gasten

moesten afleggen. Qiück scoorde het eerst en wel door Kuypers, die een voorzet van van Winseer oahoudbaar inzette. Sahn had den toesnellenden Gehrals echter ongeoorloofd verhinderd om in te grijpen; niettemia werd dit pust toegekead, o.i. ten onrechte. Kort daarop plaatste Lucas een gosd door Gupfert aangegeven bal langs Hoagen, maar op dat moment stond een ander Ajax speler reads zoowat ia de goal en zoo mosat dit puat voor buitenspel afgekeurd worden, wat allerminst de goedkeuring der Amsterdammars verwierf. Een kwartier voor de rust kwam Ajax, eu met een geldig punt, gelijk. Ondanks de enthousiaste pogingen vaa weerskaEtan om in dezen gelgken stand eea gunstige verandering te brengen, slaagden de verdedigiagen erin verder scoren te beletten.

Ditmaal heeft Hoegen niet zoo heel veel te doen gehad. Wei wist hg enkele schoten ËchittareKd te keerea, o.a. eens vóór de rust. De Ajax-voorhoede, waarin Broekman ontbrak, vond in de verdedigende roodzwarten te lastige tegenstanders om de kooi van Hoegen naaf wansch onder vuur ta neman.

Tot slot laten we de opstelling van beide ploegen volgen:

Ajax: Ziegeler. (d.); Gehrels, Laan. (a-)» Hor lijk, J- Pelaer, Terwee. (m.); deNatnx, V. Pelser, Lucas Sr., Lucas J?., Gupfert (v.) Quick: Hoegen (d.); v. Duhn, Stolkz (a.); Essar, vofl Heydsn, Terwindt. (m.); Mennega, KuyperS. Stoltz, Sahn, v. Winsser. C.

Limburgsclie Brieven.

Na negen waken gedwongen rust, na eveï» zoo langen tgd van wadstrgden verstoken te zija geweest, speelde R.V.V. Zondag jl. tege* M.V.V. Had men nu mogea verwachten, d»1 hei Roermondscae publiek, dat in vorige jare»» dazen wedstrijd zeer dikwijls met een zser groot» belangstelling volgde, nu in groots gatale zo» zijn opgekomen, te maer omdat de helft ds* natto-epbreagst aan de Watersnood-commies»° zou worden afgestaan, belaas het mocht ni<> zga! Nog minder belangstelling dan andars, » was er dan ook op da zonderlingste manie reclame gemaakt. Vaa een netto-opbrenst » daa ook ia lange na geea sprake, integeadef er werd nog heel wat ingeschoten! DewedstrS zelf was nu niet zoo heel mooi. Beide elftal»8 hadden invallers. M.V.V. miste haar rechte» vleugel en doelman, R.V.V. den linksbuiten »J den doalman. Verheggea heeft thaas het voetb»» spsl voor goad vaarwel gezegd, waardoor e populaire speler vaa onze Limburgsche veld» verdwijnt. We kuaaen niet nalaten O8"* ^ huldigen, voor al hetgeea bij voor R.V.Vmeer in 't algemeen voor het Limburgse voetbal gedaan heeftl Zgn besluit komt R.V- , zéar ongelegen, want al was hg nu ook ^ meer dezelfde fliake speler van vroeger, op ( rtchtabinnenplaats had R.V.V. hem dit sei*»-, nog bast kuonaa gebruikers, vooral nu voor plaats geen gosda plaats/ervaager te *»nd,?% Zondag speelde daar Hermans, doch ofscü ^ deze goed doorzette, vergeet hg zijne B»0 „ spelers te dikwijls en wil hg alles op e»rf houtja doen. Bovendien verknoeid» hg 6°®^

eea viertal „reuzen Kansen, aocn un »»~ w beste overkomen, De overige voorhoedesp»