is toegevoegd aan je favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van verschillende bonden en clubs jrg 17, 1909, no 21, 27-05-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD.

EEN NATUURLIJKE TAFELDRANK

DIE DE SPIJSVERTERING IN RUIME MATE BEVORDERT

ZWEMMEN.

Nederlandsche Zwembond.

Het bestuur van den Nederlandschen Zwembond is voor bet jaar 1909/10 samengesteld als volgt:

W. E. Bredius W.Ezd., Amsterdam. Voorzitter.

P. Veerhoff, „ Secretaiis.

A. C. Cosyn, Gouda Penningmeester.

D. Fockema, Arnhem \

P. Latenstein Jr., Zaandam I n „■„„„.•„„„

„Tai Al ri a t Commissarissen G. J. Sala, Arts, Den Haag I

G. O van Wijngaarden, R'dam >

Het Secretariaat blijft gevestigd te Amsterdam

Kalverstraat 42.

Preludium.

Zomer viert hoogtij, warmte doordringt alles en allen van nieuwe . levenskracht; verzengend reeds zendt de gouden zonne van vlekkeloos blauwen hemel haar schitterende. stralen ter aarde als voorboden van een schoon, van een heerlijk jaargetij.

Hoevelen verlangden niet naar den dag, Waarop die zoo vurig begeerde warmte stralen voor 't eerst ongehinderd om hen zouden spelen. Hoevele zieke, lijdende stumperds verwachtten niet van hen de zoolang tevergeefs verbeide genezing. Ontelbaar is het aantal dergenen, die den zomer oneindig liever zien komen dan den guren, stroeven winter: 't zijn de armen, wier bestaan dan eenigszins draaglijk wordt gemaakt door de natuur zelve; zij wier leven e'én zware gang is, waarin slechts de zomermaanden enkel9

lichtpunten zijn

• - * * *

Zoo zouden we ons kunnen verdiepen in allerlei wijsgeerige en economische beschouwingen en daardoor uit het oog verliezen dat belang, hetwelk ons zwemmers het naast van het hart ligt. Want ongetwijfeld hebben reeds vele, zoo niet alle zwemsters en zwemmers met verlangen uitgezien naar het oogenblik, waarop de deuren van de zweminrichting voor hen weer zouden worden ontsloten, 't Is reeds zoo warm : doezelig sjokken de wandelaars door de flauw-heete straten, moe oplichtend de beenen en langzaam voortschuivend zonder besef. Gelukkig hij, die zwemmen kan, die zich door een flinke onderdompeling als 't ware nieuwe kracht voelt ingegoten, die pülsnel, haast geruiachloos neer kan duiken in 't verkoelend nat; gelukkig hij, die machtig is de beste, nuttigste en aangenaamste sport der sporten.' het ewemmen.

Hoe heerlijk om van alle overtollige kleeding

bevrijd, weg te schieten in den plas ; hoe heerlijk om met rustige lange slagen kalm rond te zwemmen; hoe heerlijk ook om bijna onmerkbaar van de oppervlakte te verdwijnen en, als een echt waterdier langs den bodem glijdende, de geheimen daarvan te doorgronden. Hoe groot is niet' de voldoening van den ervaren zwemmer, als . hij een voorwerp, vooraf bepaald, van uit de diepte omhoog brengt. Ontlokt dit hem somtijds niet een triomfkreet ?

Hoe heerlijk om, achter over liggende in 't zachtdeinende water, starende in 't diepe blauw van den hoogen zomerhemel zich te laten wiegen op die zacht kabbelende golfjes, slechts fliUw bewogen door den, als met zachte hand

over het water strijkenden wind.

* * *

Maar genoeg, ook daarover zou men niet uitgepraat raken. Willen we liever eens zien, wat het a.s. zwemseizoen ons brengen zal.

Allereerst het spel van het water, het polospel. Waterpolo wordt nog zeer Weinig beoefend, slechts weinig clubs houden geregeld oefeningen daarin.

Bij ons in Amsterdam echter mogen we over de animo voor waterpolo niet klagen, integendeel. De hoofdstad geeft in deze sport zeer zeker den toon aan. De Jonge Kampioen, bet Y, de A-mst. Z wemclub en in de latere jaren ook de Dolfijn, ja zelfs de Hollandsche Dames Zwemclub beoefenen geregeld het schoone waterpolospel. Neen, voorwaar, de liefde voor dat heerlijke waterspel bij uitnemendheid zal hier niet licht verflauwen. Daarom is het zeer te betreuren, dat er dit jaar geen le klasse waterpolo-competitie zal zijn, omdat ... er geen inschrijvingen voor waren. Alleen het Y I en D. J. K. I waren de liefhebbers, doch met slechts twee zeventallen is 't onmogelijk eene competitie te doen spelen. Waaraan dit ligt ?

't Is gemakkelijk na te gaan.

Van de drie, verleden jaar medespelende vereenigingen, is de H.V.G.B. afgevallen wegens gemis van vele spelers. Nu haalt de spelqualiteit der waterpolospelers der tweede klasse niet bij die der eerste klasse; daarvoor is in de eerste plaats oefening, herhaalde en onophoudelijke oefening noodrg; daarom en daarom alleen, enkel om de te weinige vaardigheid zijn er zoo weinig inschrijvers voor de eerste klasse.

Maar nu kunnen die beide eerste zeventallen een nuttig werk verrichten. Zij hebben den ganschen zomer vóór zich, om propaganda te maken, en te trachten, door tegen de tweede klassers friendly games te spelen, dier spelqualiteit zoodanig te verhoogen, dat daaruit voor het volgend jaar flinke eerste klassers kunnen worden gerecruteerd. Laat dan verder de Zwembond, die natuurlijk ook zeer veel voelt voor ons mooie spel van het water, desnoods op zijn kosten, die zeventallen een propagandawedstrijd te laten spelen in een of ander zwemcentrum, 't zij Gouda, Edam, Arnhem, Weesp of anderzins. Dat kan niet anders dan aan de uitbreiding der beoefening van het waterpolospel ten goede komen; en waar dit verder en beter wordt verbreid, zal ook het zwemmen zelve daarvan de gouden vruchten