Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

HET SPORTBLAD.

Ingezonden Mededeelingen.

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.)

Mijnheer d,e Redacteur!

,Zou U onderstaand een plaatsje in „Het Sportblad" willen geven?

Met bevreemding verneem ik, dat in de vergadering van den A.V.B. op 12 Juni, die ik tot mijn leedwezen niet heb kunnen bijwonen, ik de zonderlinge eer heb genoten, te hebben gefungeerd als protest-candidaat tegenover den heer Kappenburg.

Ik stel er prijs op te verklaren, dat het stellen van mijn caudidatuur is geschied buiten mijn medeweten, en dat zoo ik ter vergadering aanwezig had kunnen zijn, ik dadelijk eea candidatuur voor een bestuursfuntie zou hebben afgewezen. Ten zeerste toch acht ik het in het belang van den A.V.B., dat na al de wederwaardigheden van den iaatsten tijd het toch nog zoo is uitgeloopan, dat de leden van dit wakkere bestuur zijn herkozen en zich een vernieuwing van hun mandaat hebben laten welgevallen.

De stellers van mijn .candidatuur wensch ik bij dezen op te merken, dat ze door een protestcandidaat te stellen den heer Kappenburg groot onrecht hebben aangedaan en zija ijverige bemoeiingen ten bate van den A.V.B. slecht hebben beloond.

Met dank voor de plaatsing,

Hoogachtend

Uw. dw. H. J. BON.

ChUberichten,

Noord-Hollandsehe Voetbalbond. De jaarl. alg. vergad. zal plaats vinden Zaterdag 19 Juni a.s, des avonds 8 uur in café de Karseboom, Amsterdam.

Agenda:

1 Notulen.

2 Jaarverslag secretaris.

3 „ penningmeester.

4 Verslag seriewadstrijden.

5 Uitreiking medailles.

6 Benoeming protestcommissie.

7 , kascommissie.

8 Verkiezing bestuur.

9 Rondvraag.

W. RAUCH Czn., Secr. Korte Marnixstraat 8, Amsterdam.

A. F. C.

Bedankt als w. 1. H. en A. Velsing, als o. 1. J. H. Buijs, als adsp-1. J. de Vries, teruggetrokken het cand. w. 1. J. M. Ruhl.

Voorgesteld als w. 1. N. Morel, Linnaeuspatkw. 98, door D. Ouwehand en W. Kaales, als adsp 1. S, van Mink door M. van Mink en P. le Comte. Joh. Verhulststr. 49 A. DE HAAN Azn., Secr.-penn.

A. F. C. Ajax

Candidaat gesteld als w. 1. W. C. v. Es, Linnaeuskade 26, Watergraafsmeer; J. N. B, Donkersloot, Nassaukade 354 door mej. H. Robaard.

De jaarl. alg. verg. zal plaats vinden op Zaterdag

26 Juni a.s. des avonds 8 uur in café deKarseboom.

Deelnemers voor de loopwedstrijden van den NVB, moeten zich bij mij opgeven tot 25 Juni voor Deventer en tot 10 Juli voor Amsterdam.

Saxenburgerstr. 28, H. D. DADE H.Nzn., le Secr.

i Gondsche Voetbalbond.

Boete BW f 2.50 wn.opk. tegen Wilhelmina.

De jaarl. alg. verg. zal Zondag 20 Juni worden gehouden in café Het Schaakbord, te Gouda, des morgens om 11 uur. v Agenda:

1 Notulen.

2 Jaarverslag van den secretaris.

3 „ „ penningmeester.

4 Reglementswijzigingen.

5 Bestuursverkiezing.

6 Uitreiking medailles.

7 Rondvraag.

Om 10 uur zal een bestuursverg. in het café Het Schaakbord worden gehouden.

H.Q. secr. van aangesloten vereen, worden eraan herinnerd, dat hunne afgev. van een volmacht moeten zijn voorzien, onderteekend door voorz. en secret. hunner vereen.

J. M. HARDEMAN, Secr.-penn. v. Dienienstraat 161, den Haag.

H.V.V. „Houdt Braef Stant".

Aangenomen als gewoon lid K. J. W. Koch, Arohimedesstraat 59, als asp. g. lid P. Gelens, Regentesselaan 232. Betreffende de toelating van eenige candidaat-leden werd stemming aangevraagd.

Voorgesteld als gewoon lid J. G. Pater, Regentesselaan 166 door D. Veenman en qnderget.

Galileïstraat 157. v. d. PUTTEN, Secr.

Amsterdamsche Cricketbond. Uitslagen : le klas AüC 3—Volh, 3, gewonnen door Volh 3 met 123 runs, VVV 2—Olympia 1 gewonnen door VVV 2 met innings en 135 runs. 2e klas Albion 2—oud VVV gewonnen door Albion 2 met 25 runs op de le innings.

Boete: AOC 3 f 1 wegens te laat beginnen. Programma 20 Juni le klas Volh. 3-\CC 3

2a klas VVV 2-Victoria 2 Schoolcomp. De wedstrijden zullen gehouden worden op het terrein van Volh., aan de Kruislaan, Wmeer. Spelende schoolelftallen ontvangen bericht.

Voorloopig programma: Zaterdag 19 Juni O ÜS—Zaand. HBS

Scheidsr. H. Grootmeijer en G. J. Nijland Woensdag23 Juni DDV-DTV

Scheidsr. H. Grootmeijer en G. J. Nijland Zaterdag 26 Juni DTV—Zaand. HBS

Scheidsr. P. Prins en G. J. Nijland Binnen Oraojestr. 10 G. J. NIJLAND, Secr.

Amsterdamsche Voetbalbond. Op de jaarl. alg. verg. van Zaterdag 12 Juni jl. werden o.m. de jaarverslagen van secret. en penn. goedgekeurd, werden de voorgestelde reglementswijzigingen na een kleine redactie-verandering aangenomen, werd voor immer geroyeerd H. B. Sijes (reeds in Oct. door het bestuur geschorst) en het bestuur als volgt gekozen : John Coueke, le voorz.; A. Kappenburg, 2e voorz.; H. D. Dade H.Nzn., secr.-penn.; N.

G. Geelkerken en J. H. Bergmeijer, comm.

Men gelieve dus. voortaan alle correspondentie, den AVB betreffende, te richten tot den heer" H. D. Dade

H. Nzn., Saxenburgerstraat 28, alhier.

Inzake de geldigheid van het bestuursbesluit den wedstrijd Neerl. 2—Rapiditas te Weesp te doen overspelen, werd ter onderzoek een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Mr. P. Gröote Jr., Ch. Holst, G. J. Nijland, W. Rauch Czn. en P. Stempels.

J. H. BERGMEIJER, aftr.-le secr.

Krayenhoffstraat l.

Sluiten