Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD.

planloozer bad het N.V.B. Bestuur moeilijk kunnen handelen.

Na eerst, na afloop van het seizoen, ellenlange beraadslagingen te hebben gehouden, was dan definitief besloten : „Er zou een Zuidelijke eerste klasse gevormd worden." Doeh ziet: ïrereenigd na de zomerstilte gaan de heeren in allen ernst beraadslagen over indeelingen die met Zuidelijke eerste klasse zelfs in geen verwijderd verband staan, terwijl alleen de heeren Gratama en Kips zich het oude besluit nog schenen te herinneren. En per slot bezegelden de heeren hun plannen met het dappere besluit alles nog maar een jaartje bij het oude te laten, daarmee te kennen gevende, dat hun capaciteit om hun eigen besluiten uit te voeren, toch maar beneden A.P. staat.

Het: Si vis pacem, para bellum toepassende, hebben de Oostelijke eerste klassers een tweede Gouden Hoofd opgericht, om de zwakkelingen te intimideeren, en dat het succes aan hun 'ijde zal zijD, daar is de noodzakelijke eisch van een logische indeeling, in onderscheid met de huidige, borg voor.

Het spijt mij voor Nevoh, maar ik persisteer bij myn oordeel over zijn Oost-West-Zuid indeeling, wier logica hij na zijn zwakke verdediging en zwakkere aanval niet heeft verklaard. Hij zegt: „door mijn systeem blijft Oost ongeveer gelijk , en hij accepteert dus, dankbaar nogwel, een door niets meer gerechtvaardigde achterstelling der provincialen, waar élke goede oplossing der competitie-vraag er naar moet streven in deze tot hun emancipatie mee tes werken. Van zijn eigen systeem van 20 clubs zegt hij: „Blijken deze competities toch te klein, dan kan immers (sic. I) voor dit seizoen de promotie zoodanig geregeld worden, dat het volgend seizoen 3 afdeelingen van 8 clubs gevormd worden." Zoo 'n verdediging spreekt voor zich. Er zijn bezwaren tegen mijn schema ? „Snoepreisjes Ecschedé—Haarlem en Nijmegen—Dordt—Rotterdam!" Iemand die de moeite doet te informeeren naar den duur „snoepreisjes" zal verbaasd zijn te vernemen dat deze respectievelijk 3 u. 14 min. en 2 u. 8 min. vergen ! Waarlijk Nevob, wat minder onkunde en juister qualificaties zij U aanbevolen.

Maar het mooiste is toch de promotie van de Winschoter V.V. Hoe Nevob, bij zijn „meest practische oplossing" deze vereeniging plotseling Concordia, Ajix (A'dam,) V.O.O., A F.C., Achilles enz. laat overwinnen, is mg een raadsel. Hij had nog verder kunnen gaan, en de V.V. Gasselternijeveen, benevens de Lutjebroek P.C. kunnen doen promoveerenl Dan ontstaan er nog meer bezwaren, waarop we kunnen toepassen: Après cela tirons réchellel

De redacteur heeft mijn indeeling van twee keer tien, (met zgn voordeelen: goede promotie der 2e klassers, spannende competities, oplossing der Oostelijke kwestie, geen financieële debacles) feitelijk niet bestreden. Alléén te verklaren dat deze oplossing eenige jaren geleden zgn sympathie zou hebben gehad, (wordt dankbaar aanvaard) zonder medetedeelen waarom dit nu niet meer het geval is, is toch niet voldoende! Ik erken gaarne dat het jammer is Hercules, Veloci'ae, D.F.C. en Sparta van haar medeclubs te verwijderen, maar wanneer daar¬

voor o.m. U.D. en P.W. in de plaats komen, en Sparta *ich met V O.O., Wilhelmina, Vitesse enz. kan gaan meter, dan zal de natuurlijke ontwikkeling der clubs voor egalisatie zorgen, gelijk dit bg 't Haagsche Quick geschied is! En dan moet die tijdelijke onaangenaamheid, z)0 die mocht ontstsan, niet beslissen over do oostelijke eerste en alle sterke klasse vereenigingen.

En hiermede meen ik mijn noord-zuid indeeling in twee tientallen voor dit keer voldoende te hebben verdedigd, terwijl het mij genoegen deed uit de notulen der bestuursvergadering te vernemen, dat de heer Gratama deze indeeling voorstaat. Mogen meer voorstanders volgen!

AKA.

V Brussel— Amsterdam.

Zoo groot als de belangstelling is voor den jairlijkschen wedstrijd tusschon België en Nederlaad, zoo gering is deze voor den wedstrijd tusschen de beide hoofdsteden en o.i. is dit hoofdzakelijk te wijten aan het zeer ongunstige tijdstip voor den wedstrijd gekozen. Voor een internationalen wedstrijd van eén vertegenwoordigend elftal diei t men met zorg een elftal samen te stelbn en kan men niet afgaan op prestaties van spelers in het vorige seizoen. Dit nu heeft de samenstellingscommissie in Amsterdam wel moeten doen daar, toen het elftal gekozen moest worden, de clubs vrijwel nog niet in het veld waren geweest.

De Belgen hebben blijkbaar eveneens met de handen in het haar gezeten en ten slotte wezen ze de Union St. Gilloise san om de Brusselecbe kleuren te verdediger, daar men voor de samenstelling van een vertegenwoordigend elftal niet genoeg gegevens meende te hebben. Toejuichen doen we dit niet, want de Union St. Gilloise is hier niet populair en heeft terecht een zeer slechte reputatie wat de fairbeid van haar spel betreft. Het Amsterdamsche XI zit echter thans in het schuitje en moet nu meerooien. We vree/.en echter dat het succes der , Amsterdammers al heel gering zal zijn en hopen dat een volgende maal een beter datum gekozen zal worden.

We vragen slechts waarom ging het bondsbestuur riet accoord met het spelen van den wedstrijd Engeland-Holland in September maar liet wel de Amsterdammers in die maand spelen. Gelden toch voor beide elftallen niet dezelfde bezwaren ?

Zondag a.s. om 8.40 vertrekt dan het volgende elftal naar Brus>el:

Doel: F. Zweerts. Achterhoede: Ch. C. Holst en F. C. D. Koopmans. Middenlinie: A. Pelser, A. W. Jansen en W. G. van Klaveren. Voorhoede: J. C. Sweys Jr., A. de Graaf, P. v. d. Broecke, J. C. Vis en C. H. Eammeyer. Reservespelers: F. Schoevaart en G. Fortgens.

Het elftal staat onder leiding van den heer J. Hylkema (de oorspronkelijk aangewezen leider de heer Hirschman dobbert thans ergens in de buurt van Spanje op den Oceaar ) terwijl de heer H. D. Dade Hzn., secretaris van den Amsterdamschen Voetbal-Bond, het elftal als grensrechter vergezelt.

Sluiten