Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

15

Percy Mann.

Percy Mann van de Polytechnic Harriers, hier bekend van de Sportbladwedstrijden, waarbij hij over 800 M. o.a. den Zweed Wide en den Belg Delarge>loeg, heeft dienst genomen bij de Engelsche luchtvaartafdeehng.

Dat hij er zijn training niet heeft aan gegeven, blijkt echter wel hieruit, dat hij dezer dagen bij militaire wedstrijden de 880 yards in 1 m. 59 4/5 s. won.

Uit België.

De Racing Club de Bruxelles heeft weer eens athletiekwedstrijden gehouden, waarvoor tamelijk veel belangstelling bleek te bestaan. De volgende uitslagen worden gemeld:

2 00 Meter. 1. Willems (G.S.S.), 23 sec.

Hoogspringen. 1. Dejoie (E.S.C.), 1.65 M.

5000 M. estafette. 1. Union St. Gilloise (Jimmy, Huyck, Arndse, Cordemans), 11 min 24 2/5 sec.

Kogel stooten. 1. Hubini (D.C.B.), 11 M.; 2. Dejoie (E.S.C.), 9.91 M.

P o 1 s h o o g. 1. Dejoie (E.S-C), 3.25 M.

In Antwerpen werden wedstrijden door de Tubantia F.C. uitgeschreven, waar 300 deelnemers uitkwamen.

100 yards. 1. Schaedler 10 3/5 sec.

4 00 Meter. 1. Fr. Schols 54 3/5 sec.

8 00 Meter. 1. Bouné 2: 19 1/5 sec.

5000 M. wandelen. 1. Van Hoof 24:32.

Hoogspringen. 1. Verschueren 1.42 M.

Discus. 1. Francken 32.10 M.

Hamerwerpen. 1. Francken 40 M.

AthletieK in Duitschland.

Op Zondag 27 Augustus zullen door de Deutsche Sportbehörde für Athletik de Deutsche „Kriegsmeisterschafte" worden gehouden.

Als kampioensnummers staan op het programma: 100, 200, 400, 800, 1500 en 7500 Meter, 110 Meter hindernis, vèrspringen, hoogspringen, polsstokhoogspringen, kogelstooten, discuswerpen en speerwerpen en als gewone nummers: handgranaatwerpen, 4 x 100 M. estafette en 3 x 1000 M. estafette.

Lawson Robertson.

De bekende Amerikaansche trainer Lawson Robertson, de rechterhand van wijlen Murphy bij de laatste Olympische spelen en bij de voorbereiding daarvan, is benoemd tot trainer aan de Universiteit van Pennsylvania. Tot nu toe was hij verbonden aan de Irish American A.C. en in zijne nieuwe functie volgt hij Dr. G. W. Orton op. Ook Morphy was vroeger trainer aan de Universiteit van Pennsylvania.

In 1914 was Robertson door Hongarije als trainer geëngageerd, zooals wij ook indertijd vermelden. Bij het uitbreken van den oorlog keerde hij naar de V.S. terug, evenals Kraenzlen, die zich in Duitschland bevond. De bekende Abel Kiviat schrijft zijn succes aan Robertson toe.

VOETBAL.

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Het naderend seizoen.

Nog slechts luttele weken en koning Voetbal zal weer z'n joyeuse rentrée in onze lage landen maken.

Wel brandt nog 't Augustuszonnetje fel op onze zomersche huid en krijgt men den indruk, dat't feitelijk nu eerst zomer zal worden, doch 't doffe boeng-boeng van 't bruine monster zal weldra weerklinken als de bijaard van de herfst.

Met spanning wachten we thans op de nieuwe competitie-indeeling, speciaal wat de Westelijke 2e klasse betreft. De le klasse wordt natuurlijk weer op dezelfde wijze samengesteld met dien verstande, dat natuurlijk Blauw-Wit als elfde in de hoofdklasse opgenomen wordt. Met groote belangstelling verbeidt men hier 't optreden van de Zebra's in de le klasse. Zijn mijn inlichtingen juist, dan zal het elftal van onzen nieuwen le klasser voorloopig tenminste geen wijziging ondergaan en we dienen dus af te wachten of deze ploeg sterk genoeg zal blijken te zijn om het tegen de le klasse grootheden te bolwerken.

Wat de verdediging betreft, behoeft men hiervoor geen oogenblik bevreesd te zijn, doch de aanval zal naar mijn meening te zwak blijken te zijn. Ook voor dit seizoen blijft mr. Healy, de Engelsche matroos, der Zebra's trainer en met zijn steun zal nog veel bereikt kunnen worden, temeer daar het den spelers aan de noodige toewijding stellig niet ontbreken zal. Op den jongsten Zondag trok een zeer willekeurige Blauw Wit-combinatie naar IJmuiden, waar zij met 0—3 van de 3e klasser „De Stormvogels" verloor.

Onvolledigheid is hier natuurlijk een gangbaar excuus, hoewel ik ten allen tijde vind, dat een le klasse vereeniging aan haar naam verplicht is, van een 3e klasser te winnen.

Ajax bereidt zich al weer ernstig voor en speelde Zondag te Hilversum een oefenwedstrijd tegen 't Deventer Go Ahead die in een gelijkspel, 1 — 1 eindigde. De Ajaciden beproefden met succes een nieuwe achterhoede en wel speelden voorZiegeler, Schoevaart en Gehrels respectievelijk de ex-D.E.C.'ers Smit en Couton en de Spartaan Staal.

De proef voldeed goed en met deze versterkte achterhoede kan Ajax met te meer vertrouwen het nieuwe seizoen beginnen. De Ajaciden schijnen zich in 't onvermijdelijke te schikken en bevreesd voor schorsing ook van een gerechtelijke actie af te zien.

In elk geval vind ik dit maar 't beste, want waar zulk een proces zoo verbazend lang duren zou, zou 't praktisch resultaat toch nihil zijn, ook al zou — wat waarschijnlijk was — Ajax gelijk krijgen. Maar het bondsbestuur bewijst tegenover Ajax voor niets terug te deinzen en zoo schijnt Ajax maar eieren voor haar geld te kiezen. Achteraf beschouwd zou 't nu verstandiger geweest zijn van de Ajax-offials, wanneer zij nooit van de civiele procedure gesproken hadden. Wie weet wat de algemeene vergadering dan gedaan had.

Van de overige vereenigingen verneemt men nog weinig. Men is 't hier zoo gewend dat Ajax en Blauw Wit 't voorbeeld geven en de andere 2e klassers dan tegen de opening van 't seizoen in actie komen. Het lijkt mij echter gewenscht, dat de diverse clubs nu geleidelijk haar voorbereidingen treffen, opdat ook in 't nieuwe seizoen de hoofdstad op waardige wijze vertegenwoordigd wordt. NEVOH.

Sluiten