Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET S P O

recht en verder kunnen ook Haarlem of Utrecht wel een 1ste klasser missen, Groot-Moknm echter niet! Blauw Wit moet zich met alle energie trachten te handhaven, dat is haar taak en zij heeft voor 't Amsterdamsche voetbal (niet voor zich zelf!| reeds genoeg gedaan, als zij die volbrengt. Het moet den Gouden Hoofters en 't Bondsbestuur (!) niet zoo prettig gemaakt worden. Als Blauw Wit nu nog verdwijnt, dan blijft het overige tiental kousjes bijeen.

Neen, Blauw Wit moet er bij blijven, als de potkijker en tevens als de voorlooper van de anderen. Want 't is uitgesloten, dat 't bondsbestuur den 2e klassers langen tijd uitsluiten kan van promotie. Een jaartje kan men hen misschien met 'n kluitje in 't riet zenden, doch dan zullen zij de zaak doorzien en eenvoudig promotierccht eischen. Ik hoop dat dit besef bij de induttende 2e klassers spoedig komen mag!

Maar nogmaals: Blauw Wit mag niet degradeeren! Dat pleiziertje gunnen we den anderen niet!

Ajax begint!

L.V.V., een bij keuze gepromoveerde 3e klasser, is het eerste slachtoffer der Ajaciden geweest. V V.A. Victoria trok mij ook al niet bijster aan en zoo besloot ik dan maar eens de slachting van de Leidenaars bij te gaan wonen waarbij ik dan tevens de gelegenheid had het vernieuwde Ajax-terrein eens in oogenschouw te nemen, 't Ziet er alles in de puntjes uit en 't veld zelf is eenvoudig schitterend. Als men bedenkt op wat voor velden in vroeger jaren gespeeld moest worden en door diverse kleinere clubs trouwens nu nog, dan moet. men clubs als Ajax, Blauw Wit e.a. werkelijk benijden.

Zoo zijn de Ajaciden dan hun 2e klas progiamma begonnen en dat nog wel tegen een debutante. Ajax van le klas sterkte en L.V.V., een goede Se klasser, geen wonder dat tusschen deze tegenstanders een eenzijdig spel gespeeld is.

Ajax won met 9—1, doch die cijfers zeggen niets, 't Was kat en muis en feitelijk wonnen de gastheeren zooals zij beliefden. Gelukkig, dat in deze afdeeling ook nog een paar ploegen uitkomen, die het den Ajaxiden nog lastig zullen maken, want van De Spartaan en E.D.O. verwacht ik nog ernstigen tegenstand. Anders zou het trouwens ook geheel en al een walk over zijn, w.mt clubs als L.V.V. worden ook door Ajax II geklopt. Het valt van de spelers te loven, dat zij allen op 't appèl verschenen waren; dats is verstandig en moet ook zooveel mogelijk volgehouden worden.

Aanvankelijk bood 't Leidsche elftal hardnekkigen tegenstand, doch juist dat prikkelde de rood-witten en nadat Gupffert 't ijs gebroken had, was 't met de rust al 6 0. In de tweede helft ging Ajax aardig aan 't knoeien, zelfs zoo dat Fons Pelser geheel onnoodig een bal in eigen doel trapte. Daarna scoorde Ajax terstond nog 'n paar maal en zoo werd met 9 l gewonnen.

Lucas was met 5 goals de meest productieve speler geweest. Tegen zulke zwakke tegenstanders in de kleine linksbinnen in z'n element. Hij brengt de vijandelijke verdediging met zijn handige trucs tot wanhoop en zit men hem niet voldoende op zijn huid, dan knalt hij ook lustig op doel. Hordijk fungeerde Zondag als 6e voorwaarts en nam 3 goals voor zijn rekening.

Gupffert wist een puntje te maken. Merkwaardig genoeg scoorde Broekman geen enkele maal. Hij mist nog steeds de goede richting, doch had bovendien pech, daar meerdere;'; keien van hem rakelings langs en over 't houtwerk vlogen, tertyijl hij drie maal tegen den zijpaal gekogeld heeft. Voor de rus,^ heeft het elftal wel even laten zien, wat het vermag. Toen speelde ieder ' uitstekend. Alleen v. Dordt is nog niet op z'n plaats jn de combinatie.

Van L.V.V. kan ik alleen zeggen, dat de linksbuiten een zeer verdienstelijke kracht bleek te zijn, terwijl de keeper merkwaardig genoeg diverse moeilijke ballen stopte, doch enkele slappe schoten glippen liet. De spelers hebben overigens weinig spelkennis en zullen 't in deze zware afdeeling wel niet licht „tot 'een overwinning brengen. . .

Scheidsrechter v. Gessel zag ik weer heel verdienstelijk fungeeren. De gewraakte sub-commissies zij dezen 'arbiter nogmaals voor een trial in de Je klas aanbevolen. I \

Ondanks 't. dreigende weer en den onbekenden tegenstander, was een zeer talrijk publiek aanwezig: de.recette bedroeg nog ca. ƒ 600. , en wat dat betreft staat Ajax niet bij de Gouden Hoofters ten achter. Of 't publiek echter lust gevoelen blijft om de heele serie onbelangrijke wedstrijden te volgen, terwijl in het Stadion de room van ons voetbalgilde te gast komt, dient te worden afgewacht. Intusschen zorgt Ajax wel voor afwisseling en zoo komt as. Zondag N.A.C. op bezoek.

V.V.A. -Victoria 3-0.

De andere 2e kl. ontmoeting welke hier gespeeld moest worden is eveneens in een besliste overwinning voor de hoofdstedelijken geëindigd. V.V.A. heeft Victoria een S—0 nederlaag toegebracht en dus aanstonds in haar afdeeling de leiding genomen. Oogenschijnlijk krijgt V.V.A. een prachtige kans om 't minstens tot de 2e plaats, dus tot promotie naar de tusschen-afdeeling te brengen. A.W. is nu in 2 wedstrijden al 3 punten kwijt en blijkt vrij

R T B L A D

ongevaarlijk evenals Kampong. Echter de Hilversumsche clubs, 't Gooi en Hilversum en verder W.F.C. en Amstel kunnen het den rood-zwart gestreepten nog lastig genoeg maken.

Zoo gemakkelijk hadden Koops en z'n mannen het ook Zondag tegen Victoria niet. In de eerste helft namen zij, door een bok van den Hilversumschen doelman, die 'n zachten inzet van Dassen glippen liet, de leiding. .

In de tweede helft vertoonde V.V.A. beter spel en ondanks t feit dat zij de elememen tegen zich had, werd nog tweemaal gescoord, eerst met een goed schot door Jibben en na veel heen en weer getrap in de laatste seconde No. 3. ■ We hopen dat V.V.A. met alle energie zal doorwerken in dit seizoen, want we achten het in 't belang van 't hoofdstedelijk voe bal, dat de club van Lindeman een plaats krijgt in de Westelijke le kl. B. En tevens zullen we dan aan V.V.A. wel een energiek ijveraar krijgen om de afdeelingen A en B terstond te vermengen!

A.F.C. wint te Zaandam. Na het slechte begin is de 4-2 overwinning van de A F.C.'ers te Zaandam behaald meer dan we hadden durven verwachten. Er blijkt echter uit, dat the reds wel kunnen, alleen schijnen zij niet in staat, om een geheel seizoen lang goed te spelen. Clubs als E.D.O. en de Spartaan leveren veel constanter spel en daarom blijven wij er bij, dat dit tweetal den strijd om de 2e en 3e plaats voeren zal. No. 3 krijgt dan een mooie kans om als negende club naar afd. B op te rukken. Trouwens wil men de beste 2e klassers saam voegen, dan behooren ongetwijfeld zoowel de Spartaan als E.D.O er bij. Maar dan vind ik het jammer, dat ook A.F.C. er niet bij zal komen en waren de roodhemden in een der andere afdeelingen ingedeeld, dan zou hun de promotie ook niet ontglipt zijn. Hierdoor springt dus al weer een grove onbillijkheid van het ongelukkige bestuursbesluit in 't oog. De historie van A.F.C. is echter van dien aard, dat wij de club van Scheepens gaarne in een beter milieu zagen opgenomen.'t Zelfde geldt natuurlijk eerst recht voor V.R.A., maar helaas heeft deze club er de kwaliteit niet voor.

A.F.C.'s spel schijnt in den wedstrijd tegen Z.V.V. weer meegevallen te zijn, doch we moeten ons niet te vroeg blij maken, daar de Zaandammers schijnbaar eenigszins een off day hadden. Doets en Eeuwe hielden aanvankelijk den Zaanschen aanval gemakkelijk in bedwang. Toch namen de gastheeren de leiding, doch v. Dalsum, de nieuwe mid-voor der roodhemden zorgde voor den gelijkmaker, terwijl de linksbuiten, Zweedijk, ook al een nieuweling in het A.F.C.-jersey zijn partij nog voor de pauze deed leiden.

Gedurende de tweede helft was A.F.C. ondanks den hevigen wind, welke de Amsterdammers tegen hadden, toch veel sterker. Tweemaal nog werd de Zaansche keeper gepasseerd, terwijl ook Z.V.V. nog een doelpunt wist te halen. Een verdiende 4—2 overwinning was 't resultaat, waardoor A.F.C. thans 3 punten heeft verworven in evenveel wedstrijden.

Amstel en V.R.A. verliezen.

Amstel heeft ons Zondag teleur gesteld, niet omdat wij op een overwinning gerekend hadden, maar een 1—4 nederlaag is toch te erg, ook al bedenken we, dat Hilversum al eerder getoond heeft, tot een der pretendenten voor de eereplaats te behooren. Het dient echter erkent, dat de Amstelaren, niet bijster fortuinlijk speelden, want o.a. 't derde doelpunt der gastheeren had, wegens hands, niet toegestaan mogen worden. Met de rust waren de Hilversummers al twee goals voor, daarna wisten zij nog tweemaal te scoren en teerst in de laatste minuten zag Amstel kans om tegen te scoren.' Zob verloren onze jongste 2e klassers met 1—4. ' Onze oudste 2e klassers verging het nauwelijks beter te Gouda; tegen haar werden ook 4' goals door Olympia gemaakt, maar de oranje Witte voorhoede hield zich beter en wist voor jclrie tegenpunten te zorgen Met Frans Zweerts tusschen te palen zou V.R.A. vermoedelijk niet eens verloren hebben. Twee van de vier goals der Gouwenaren waren zeer wel te houden geweest. Met de pauze was de stand 3—1 voor de gastheeren. Daarna wist Olympia een wegens off-side zeer dubieus vierde doelpunt te maken en toen was de achterstand te groot om geheel in te halen. Speciaal dank zij 't goede werken van V.R.A.'s nieuwen mid-voor werden nog 2 goals gemaakt en zoo moesten de oranje=witten met een 3-4 nederlaag huis-toe keeren.

Ik werd de vorige week iets verrast door H's afscheidswoord aan Frans Herckenrath en sluit mij gaarne bij zijn woorden aan. Voor mij is Herckenrath een van de fijnste en sympathiekste spelers geweest, dié ik ooit zag spelen. Ik verwijt het' de R.A.P.penaren en de V.R.A.'ers, dat hij geleidelijk de ambitie voor 't spel verloor, niet hem, want hij was een voetballer in hart en nieren. Ook in de provincie was de snelle linksbuiten van R.A.P. bijzonder populair en behalve in Mokum zal ook elders zijn heengaan betreurd worden.

Ook wij wenschen hem een voorspoedige reis en een dito carrière!

Ik werd verder nog door een zinsnede uit 't bewuste afscheidsartikeltje verrast, die aan duidelijkheid niets te wenschen laat. Ik meen n.1. die tirade over 't ontstaan van V.R.A. en de vol-

Sluiten