Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

Wedstrijdprogramma. 13 Mei. Kamp.compet. le kl. Zutphen. Gazelle 1- Go ahead 4 J. Krooshof

20 Mei. Beslissingswedstrijd kampioenschap G.V.B. Incognito—Kampioen le kl. Zutphen (op nader aan te gev. terr.) Bekercompetie: 17 Mei (Hemelvaartsdag) U.D.—Theothorne (terr. Theothorne) F. van Eijsden H.H. 1-N.E.C. 1 G. Th. Oostenburg

28 Mei Doetinchem—winnaar U.D.—Theothorne 3 Juni 2 wedstrijden tusschen 4 aangebleven vereen. 10 Juni Eindwedstrijd.

Zutphen. FRANS VAN EIJSDEN, secret.-penn.

Amsterdamsche Voetbal Bond.

Uitslagen: Meeuwen - Swift 1 A 0 - 0 H. M. van Leeuwen

Neerl. 2—R.U.C. 2 2—1 G. Wernars

R.U.C. 3—A.F.C. 6 1—7 G. Schmidt

Meeuwen—Swift fadsp.) 1—2 L. Wijnstroot

BI. Wit-Wilh. V. (adsp.) 0-1 J. Wertheim Rapiditas 2-A.F.C. 4 0-0 J. F. E Vroom

Hortus 3-E.D.W. 4—2 A. van Dam

Ajax 6—Meeuwen 3 1—1 T. C. Visch

13 Mei: Wedstrijdprogramma: 3e kl. D. Meeuwen 4—V.V.A. B G. Schmidt

Adspiranten Meeuwen—Wilh. V. 11 u. A. van Dam BI. Wit-Ajax 11 u. G. Wernars

20 Mei:

3e kl. C. Meeuwen 3—Wilh. V. 8 L. Wijnstroot

3e kl. D. R.U.C. 3-V.V.A. 5 W. H. Breethoff

Kamp.compet. le klasse. 13 Mei V.V.A. 3-N.O.S. W. Katoen

27 Mei N.O.S.—V.V.A. 3 H. M. van Leeuwen

Laatste plaats le klasse. 13 Mei A.F.C. 4—Rapiditas 2 H. J. Bon

Promotie-degradatie comp. le klasse. 17 Mei laatste le kl.—W'meer 2 A. van Dam

20 Mei W'meer 2—laatste le kl. J. C. de Haan

Kam.compet. 3e klasse. 13 Mei Hortus 3—Meeuwen 3 11 u. A. C. Weisz

Bondswedstrij d: 17 Mei Rotterd. elftal—Amst. elftal.

Het ^Amsterdamsen elftal dat op 17 Mei, Hemelvaartsdag, te Rotterdam zal spelen, zal bestaan uit de volgende spelers: doel: Schindeler (BI. Wit); achter: v. d. Kluft Sr. (BI. Wit), Koopmans (V.V.A.); midden: Hordijk (Ajax), Joop Pelser (Ajax), Terwee (Ajax); voor: de Natrix (Ajax), de Lange (Spartaan), Brokmann (Ajax), Bieshaar (V.R.A.), Gupffert (Ajax). Aanvoerder an het elftal v. d. Kluft Sr.

In het programma kunnen nog wijzigingen worden aangebracht, daar verschillende verzoeken om opnieuw vaststellen van wedstrijden in behandeling zijn.

Op de ledenlijst bijgeschreven: Hortus Ph. Roodveld. Rapiditas P. Kramer. V.V.V. W. H. Breethoff, B. A. Schoenmaker.

Geroyeerd door A.F.C.: E. L. Wijnperle, Laings Nekstr. 54, P. Prent, Middenlaan 27 Zeist; door Diemen: Th. de Waal, Wakkerstr. 13 1 W'meer, P. van Broekhoven Linnaeusdw.str. 15 W'meer; door Neerlandia: F. van Voorst, Fr. Halsstr. 18.

Verandering secretariaat Amst. Volks Voetbal Bond: F. H. Ietswaard, 3e Oosterparkstr. 54.

Te koop. Wegens ontbinding van den voetbalver. „Guyot' worden verschillende benoodigdheden als doelpalen, hoekvlaggen, oallen enz. te koop aangeboden. Te bezichtigen alle dagen van 2-5 uur bij den heer B. Aap, Plantage Muidergracht 69

Boeten nr. 252 , A.F.C. 6 / 1. - onn. inv., nr. 253 R.U.C. 3 ƒ 1.— verk. uitslag^ nr. 254 Wilh. V.-adsp. f 10.-- wegens mede spelen van A. Winterswijk wedstrijd Ajax-adsp.—Wilh. V.-adsp

Enkhuizen. H. D. DAUE H.N.zn., secr.-penn.

Protestcommissie A.V.B.

Bovengenoemde commissie deed Dinsdagavond uitspraak inzake de 2 protesten van N.O.S., naar aanleiding van den wedstrijd N.O.S. 1—Swift 1, waarvan éen afgewezen, het andere toegewezen werd, zoodat de uitslag 1—0 in 't voordeel van N.O.S. moet zijn.

Overtoom 281, H. M. VAN LEEUWEN, secr.

Amsterdamsche Cricket Bond.

De vereen. Hercules en V.V.V. schreven alsnog in, resp. met haar le en 3e elftal.

Gevolg gevend aan den wensch der alg. vergad. besloot het bestuur in zijne vergadering d.d. 7 Mei, dit seizoen alle vereen, in éene afdeeling onder te brengen. Aangezien evenwel de terreinen van V.V.V. en Forward/Olympia beide door 3 elftallen bespeeld worden en ik bovendien rekening moet houden met het N.C.B.-programma, is het niet mogelijk eene gehéele competitie te doen spelen. De vereen, werden derhalve verdeeld in „sterkste" en „zwakste"; de sterkste ontmoeten elkander elk 2 maal en bovendien ééns elk der zwakste; de zwakste ontmoeten elkander ook elk 2 maal en bovendien ééns elk der sterkste.

Olympia, V.V.V. II en de Vleermuizen worden tot de „sterkste", Forward II, Hercules, Philip's en V.V.V. III tot de „zwakste" gerekend. De sterkste spelen volgens deze regeling elk 8, de zwakste elk 9 wedstrijden. De samenstelling van de ranglijst geschiedt op de gewone wijze. De wedstrijden van de sterkste tegen de zwakste worden ingevolge machtiging van het bestuur opÖ zóódanige terreinen gespeeld, dat het goede verloop der competitie het meest gewaarborgd is. Voorloopig heb ik het zoo geregeld, dat alle vereenigingen 4 uitwedstrijden hebben, latere wijzigingen voorbehouden.

Het bestuur verleende mij voorts machtiging om in verband met den ongunstigen treinenloop zoo noodig af te wijken van het voorgeschreven aanvangsuur en den lunchtijd. Met het oog hierop zal voortaan bij eiken wedstrijd het aanvangsuur en zoo noodig den korteren lunchtijd gepubliceerd worden. De vereen, moeten zich hieraan stipt houden op straffe van boete volgens het reglement.

Uitgesloten 9-tallen voor Mei:

Forward 1 Lanting, Kunkeler Eichholtz, Kilsdonk, Bieshaar, C. Seket, v. Roon, A. Berman, K. Touw (laatstgenoemde onder reserve v. h. bondsbest),

V.V.V. I J. J. en W. H. Grootmeijer, D. L. Gude, J. Oudheusden, E. A. Kost. A. Heimig, H. Brossois, J. Pelser, M. Engelgeer.

V.V.V. II (8-tal) P. J. Prins, J. E. Glasberger, L. M. Barendsen, L. A. S. Hageman, E. Kroneman, B. J. Bennema Jr., W. Rauch, J. H. Bergmeyer.

Boete no. 5 Hercules ƒ 1.— art. 78 (2e week).

Overgenomen van Olympia het royement van E. Anys.

H.H. Spelers worden er aan herinnerd dat zij steeds voorzien moeten zijn van hunne broodkaart, of anders zelf hun brood medenemen.

Wedstrijdprogramma: 13 Mei Vleermuizen—Forward II (10 uur) 17 Mei Forward II—V.V.V. H (1(H uur)

Philips—Hercules (11 uur, i uur lunch) 20 Mei Hercules—V.V.V. III (10 uur, \ uur lunch)

Philips--Forward II (11 uur, \ uur lunch)

27 Mei Philips—Vleermuizen (als boven)

V.V.V. III Olympia (10^ uur)

28 Mei Forward II - V.V.V. III (idem)

Hercules—Olympia (10 uur, \ uur lunch)

Een en ander behoudens onvoorziene wijzigingen in het Ned. Cr.B.-programma.

De Schoolwedstrijden van den A.C.B. zullen ook dit jaar weder georganiseerd worden. Dezer dagen zal aan verschillende scholen de oproep daartoe worden toegezonden.

De heer M. Engelgeer, bestuurscommissaris, Lakenkooperstr. 4 Haarlem, belast zich met de leiding dezer wedstrijden en zal nader mededeelen waar en wanneer hij inlichtingen kan verstrekken. Inmiddels is onderget. gaarne bereids reeds aanvragen enz met betrekking tot deze wedstrijden in ontvangst te nemen.

Roelof Hartstraat 16 H. SCHUTTE, secret.

A. F. C.

Zondag a.s. speelt ons eerste elftal haar derde promotiewedstrijd tegen ,,'t Gooi" in het Stadion; de resteerende 3 promotie-wedstrijden blijven als volgt vastgesteld:

17 Mei (Hemelsv.dag) S.V.V.-A.FC. 20 Mei A.F.C- Feyenoord

27 Mei ,,'t Gooi"—A.F.C.

Vrijdagavond a.s. Soirée Bellevue. Voorgesteld als a. 1.: A. Terslal, de Genestetstr. 5. Valeriusstr. 238 J. C. A. VAN OOY, le secret.

A.F.C. „A J A X".

Uitslagen: Ajax Dordrecht 3—0, E.D.O. 2-Ajax 2 0-4, E.D.O.-comb.— Ajax-comb. (seriewedsrrijden Hortus) 1-0, Ajaxö —Meeuwen 3 1—I.

Wedstrijden voor Zondag a.s.: Ajax 1-R.F.C. 1, Ajax 2— Blauw Wit 2. Voor eventueele wedstrijden A.V.B. ontvangen onze spelers nog bericht.

Candidaat gesteld als o. 1.: A. W. en Ed. Terlingen, Reguliersgracht 130, door F. Terlingen en Toop Pelser; E. Limper, Nieuwe Tolstr. 34, door J. en S. van Aalst; F. H. Havekost, Weesperzijde 48e, door Joop en Fons Pelser; als adsp. leden: G. Deen, Linnaeusstr. 53, door dezelfden; M. Salomons p/a. Dr. Samuels, Muiderstr. 33, door dezelfden; als w. 1.: J. Alter, 2e J. v. d. Heydenstr. 9, gaf zich aan het bestuur op; M. de Kat Snmutrastr. 8, Jdoor Fons en Joop Pelser; W. van Hamersveld, Bloemgracht 24, door Alf. M. Deerenberg en onderget.

Clubinsignes tegen kostenden prijs a ƒ 0.75 Zondag a.s. in het bestuurshuisje op het terrein verkrijgbaar.

Terreincommissarissen wordt beleefd verzocht a.s. Zondag vroegtijdig aanwezig te willen zijn.

Athletiek. Binnen eenige dagen beginnen de oefeningen. Opgaven worden nog ingewacht bij den heer Koolhaas.

Reynier Claeszenstr. 2 J. J. GROOTMEYER, secr.

Sluiten