Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPORTBLAD

-ra

G. HOHMANN

HEEKEN MODEMAGAZIJN

P. C. Hooftstpaat 92-TeMZ. 394

Steeds flink gesorteerd in overhemden, dassen, handschoenen enz. enz.

ZIE DE ETALAGE.

F LOB A.

RIDO's nieuwe Revue

TISGELOOPENÜ

DE ALGEMEENE INDRUK:

Een echte RIDO-REVUE. GEESTIG I PRACHTVOL! ACTUEEL!

Het geachte publiek gelieve er rekening mede te willen houden, dat in verband met de elf uur sluiting, de voorstelling PRECIES KWART voor ACHT UUR begint.

Minimin hiiiiiiiiiiiiimiiiii i niiiiiiimiiiiiiminiiiiimi iiiiiin iniiu

H. F. LANGENHOFF. |

N Z. VOORBURGWAL 53 - Tel. 1570 Noord |

Loodgieter - Zinkwerker - Gas- en Waterfitter. |

SPECIALITEIT: I

ï Sanitaire installaties ook op Sportterreinen, i

amiiiiiiiiii in 111 iiiiiimiiiiiiiiiiiiii 'in mm iiiiiiiiiiiiiM mi c

Amst. Graveer=Inrichting

Plombeertangen, Plombeerlood Lakcachetten, Stempelinkt Reclame-Stempels 85 cent

GRAVENSTRAAT 12 - AMSTERDAM

wie ie nu ook ziet in de balzaal, Hirschman of Verwoerd, van Bel of Kips ... ze geven kunst, ze hebben m hun dansen iets feeërieks, ze maken 't tot muziek, muziek in lijnen . . .

Waar de Zwolsche kennis toch al nietDf^A^°srT^VEREN.

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Pinksteren.

We hebben hier in Mokum een heel druk seizoen achter den

den rug en niet alleen de spelers, maar ook de officials en

de persmuskieten verlangen naar rust. Week in, week uit m tooin te zijn brengt z'n vermoeienissen ook mede voor den verslaggever en ik' verlang er naar om me nu tot enkele résumé's en tot de behandeling van eenige urgente punten van algemeene strekking te kunnen beperken. ,

In een Zomerschen temperatuur, zooals we gedurende ac Pinksterdagen hadden, is de ambitie voor voetbal miniem en ook bij den Beker-eindstrijd in 't Stadion viel wel te constateeren dai zelfs de toeschouwers er nu genoeg van krijgen. Gelukkig is voor Amsterdam het seizoen thans officieel beëindigd, doch t ware i<= wenschen, dat dit voortaan reeds eerder 't geval is.

A.F.C. faalt.

Wat ik al vreesde is geschied: A.F.C. heeft ook de laatste partij verloren en öf 't Gooi, öf Feyenoord gaat thans met de eei strijken, terwijl A.F.C. gedoemd is, het maar weer m de 2e klasse te beproeven. Met 0-1 werden the reds te Hilversum dooi 't Gooi geklopt en zoo is dan door A.F.C. de traditie gehandhaai" van steeds in laatste instantie te struikelen. , Nu moet A.F.C. met V.R.A, D.E.C. en O D.E. het volgen* jaar Amsterdam in de 2e klasse vertegenwoordigen, terwijl d"» Ajax, De Spartaan, V.V.A. en Amstel — gesteld dat alles blij", zooals 't bondsbestuur wenscht - promoveeren naar West 1 pAmsterdam wordt dan 't volgend seizoen door 1 club > West I A. vertegenwoordigd, door 4 clubs in de margarine afdeeling en door 4 elftallen in de 2e klasse.

Blauw Wit II promoveert. Het is het 2e elftal der Zebra's gelukt een plaats in de rcserv le klasse ten koste van Herc. 2 te veroveren. Behalve A.F.C. * zal dus 't volgend seizoen ook het 2e elftal der Stadionbewoner in de reserve le klasse uitkomen. Ajax 2 vischt dus weer een achter het net, wat voor Ajax een geduchte tegenvaller is. v reserves der Zebra's hebben dus het voorbeeld van de le ei tallers gevolgd. Mijne hartelijke gelukwenschen !

Ajax wint den N.V.B.-beker. Zooals wel te verwachten was, de Ajaciden hebben den N.V. • beker veroverd, door V.S.V. een nederlaag toe te brengen e hiermede heeft Ajax wel alles bereikt wat zij in dit seizoen nee kunnen bereiken. Op fraaie! wijze hadden Pelser en z'n manne 't seizoen niet kunnen besluiten en beter bewijs had met geleve kunnen worden van de kracht van deze ploeg, die - de woord van Hirschman ten spijt — door 't bondsbestuur ge a p e e r d is en opnieuw gedupeerd wordt, wanneer de algemee vergadering niet ingrijpt. - . ;et

Een werkelijk zware strijd voor den beker heeft Ajax n gehad; tweemaal heeft het 2e elftal 't zaakje moeten opknapp tegen Oostelijke 2e klassers, daarna nam 't le het over en fei«U heeft Ajax aan O D.E. nog den lastigsten tegenstander gena Toen won Ajax slechts met 4-2. Noch in den halven eindstn; noch in de finale was de uitslag een oogenblik twijfelachtig.

Dit neemt niet weg, dat de Velseroorders op ln Pinkstero aanvankelijk goed partij gaven. De roodgehemde Kennemerl» ders trokken flink partij van hun lichaamskracht en de vrij lrc voorhoede der Amsterdammers werd door pootig spel geen K ^ gegeven. Daarbij woei een scherp windje en nam het leder 't harde veld veel effect aan. 't Samenspel der in licht bla%, jersey's gestoken Ajaciden kwam dan ook onvoldoende ioi &t recht en al waren de Amsterdammers in 't veld van meet at de sterkeren, 't scheen toch dat zij tegen de verdediging nieuwe 2e klassers niet opkonden. . . ien

Maar in plaats van te verslappen, verdubbelden de .AJaC\eïe: hun pogingen, vooral Gupfert kwam er meer en meer in en n j snelle en tevens stevige speler speelde vrijwel een kansloos voor z'n tegenstanders. Ettelijke mooie schoten en voorzetten^ hem werden onderschept, doch eindelijk na 20 minuten, f Lucas den Velseroorder keeper te passeeren. Een minuut „ plaatste v. Dort op dezelfde wijze den bal in 't net en door d plotselingen 2—0 voorsprong, was Ajax reeds binnen. Wel pie de Velseroorders uit alle macht verdedigen en trachtten zij a■ f toe nog door te breken, maar Ajax was intusschen ïngespeei ^ haar tegenstanders kregen geen kans meer. Vooral na de■ ,e was het vrijwel een spel van kat en muis, waarbij de Ajacid \t zaakjes nog kalm opnamen, (zeer verklaarbaar bij de heersen hitte) doch desondanks de score tot 5-0 opvoerden. Twee „ punten kwamen van Brockman's voet, een van Lucas. jjjjj scheidsrechter Tan van den Berg — deze veteraan gat „,

. -i-i-i j .» _ V,oi- ofnHp aan""

er nog een uitsteKenucu kijk up ic kuucu — —

Sluiten