Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

Amsterdamsche Voetbal Bond.

De opgaven der elftallen moet uiterlijk 15 Sept. in mijn bezit zijn.

In herinnering wordt gebracht dat volgens art. 15 bestuursleden, scheidsrechters en leden van permanente commissies verplicht zijn lid te worden van den A.V.B., zoo zij dit niet reeds zijn.

Scheidsrechters. Zij die als scheidsrechter wenschen te fungeeren, worden beleefd uitgenoodigd zich op te geven aan het secretariaat.

Gerehabiliteerd door S.D.S.: H. Anderiessen; door den A.V.B.: A. Broeksmit.

Geroyeerd door Ahrend's: G. v. Croot Battave, le Jan v. d. Heydenstr. 111; J. Wiegman, Palmgracht 4; J. G. M. Kat, J. van Lennepstr. 287; J. Bartmentlo, 18e R. I. le B. le C. 4e Div. Veldl.;

door S.D.W.: D. Roos, v. Effenstr. 2; M. Straatmeyer, Bentinckstr. 76; J. P. de Vos, v. d. Hoopstr. 132; F. Veit, Egelantiersgracht 167; A. Eerbeek, Bentinckstr. 1; J. Scholten, de Wittenstr. 102; J. van Brienen, v. Beuningenstr. 42; P. Kramer, adres onbekend.

door Olivio: K. Fijen, Vrolikstr. 122;

door S.D.S.: J. Borm, Coenradstr. 8; G. H. Böver, Vierwindenstr. 19; H. Engelmoer, Wenslauwerstr.'; W. K. Hekken, N. Z. Voorburgwol 61; W. J. en J. J. Post, Bilderdijkkade 83; D. Schurink, |N. Oostenburgerstr. 8; C. Oerlemans, Blankenstr. 6; J. H. Verbeek, le Oosterparkstr. 132; B.J. de Vries, Kinkerstr. 107.

Enkhuizen. H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

Amsterdamsche Cricket Bond.

Uitslagen: 5 Aug. Forw. 2—Hercules (niet gespeeld); 12 Aug. V.V.V. 2—Philips gew. door V.V.V. met inn. en 27 runs; Olympia—Hercules gew. door Olympia weg. n. opk. van Herc.

Boetes: no. 28 Hercules ƒ10.- ingev. art. 78 (oud 72),

no. 29 Forward / 10 idem, no. 30 Hercules / 10.— w. n. o.

tegen Olympia, no. 81 Hercules J 1.— weg. niet berichten uitslag 12/8.

Het programma blijft ongewijzigd.

Roelof Hartstraat 16 H. SCHUTTE, secret.

Voetbalvereeniging, te Amsterdam,

in het bezit van prachtig speelveld en oefenterrein zoekt partner, zoo spoedig mogelijk.

Brieven aan de Administratie van Het Sportblad", onder motto „PARTNER''.

T.V.V. WILLEM II.

Op de 12 Augustus gehouden bestuursvergadering werden de volgende commissies aangewezen:

Commissie tot herziening van het reglement: Mr. P. M. Arts, A. van Beurden Jr., L. Arts, Jos. van Blertz en A. J. Prins.

Commissie voor het terrein: H. van Gerwen, L. Arts en H. van Beurden.

Door de tribune-commissie werd besloten wegens de duurte der materialen en de onzekere tijdsomstandigheden den bouw der tribune uit te stellen.

Het le elftal werd door de elftalcomm. vastgesteld a. v.; W. v. d. Bergh, H. van Gerwen, P. Stevens, A. M. Versluijs, H. Mommers, L. Schollaert, H. van Asten, J. van Son, A. van Son, M. van Beurden, N. N.

De commissie voor lagere elftallen stelde vast:

2e elftal: H. van Tilburg, A. Meelis, J. Smits, C. Bees, A. Ghijben, H. Rutten, H Hofland, A. Brouwers, J- Briaire, J. Verhaaren, M. Scheenstra.

3e elftal: H. van Heeswijk, H. Mathijsen, M. Poerink, H. Jurgens, M. Rutten, H. Meys, G. Jeanson, N. v. d. Brekel, J. van Son, Smits, A. Smulders.

Zoodra het 2e en 3e definitief zijn, worden het 4e en 5e elftal vastgesteld. ,—

De volgende juniores gaan over tot werkende leden: N. v. d. Brekel, P. van Ierland, A. Verbaandert, A. van Sprang, W. van Hoek, J. Brouwers, A. Brouwers, H. van Tilburg, P. Deveneyns, Jan van Breda, Vinc. v. d. Brekel, P. Stevens, G. v. d. Poel, H. de Rooy.

Van de adspiranten gaan over tot juniores: J. Marien, Jos. Verbiezen, H. v. d; Weegen, F. Peters, A. Stevens. Door het bestuur zijn aangenomen:

als adspirantleden: Tonny Franken, J. van Hoek, W. Heidens, Bern. van Hoek;

als juniores: Jos. Maas, C. Eygenraam, H. Mathijsen.

Voorgedragen als lid de heeren: J. Kreijmborg, L. Buijtendijk, H. Droge, G. Dröge, F. Grinbrere, H. Hilker.

Aanvrage om stemming (door minstens 10 leden) moet geschieden vóór 24 Augustus a s.

Tuinstraat 76, Tilburg. VAN BEURDEN, secret.-penn.

A.V.V. „AVANTI".

Voorgesteld als werk. lid: F. Tijveleijn, sergeant Fort Zuidwijkenner; J H. Timan Jr., Haarlemmerstr. 91; J. Wijnperle, Laing's Nekstr. 54; als onderst, lid: G. Chr. Drijfhout, Balistr. ür> allen door het bestuur.

Seriewedstrijden.

Zondag 19 Augustus worden gespeeld: B uur Avanti 2-V.V.G.A. i Eerste afdeelin«r

C 4 -5 „ A.D.W. 1—WF.C. 3 J Jierste a,aeelln° a 11 —12 „ Avanti 4—E.M.M. ) „ ,• ,. „

b » D.E.C. 4-M.V.K. 2 \ Tweede afdeeling

Medaille-wedstrijd Avanti 1—W.F.C. 2 van 2%-3% uur.

Zondag 26 Augustus : j " -12 uur Avanti 3-A.D.W. 2 | Twee(Je afdedj d l^—zy^ „ wmn. a - winn. b ) A 12M—1H » Avanti 1—Ready 1 ) D 2%-3% „ de Zwaluwen—B.K.A.V. f Eerste afdeeling E 4 —5 „ M.V.K. — winn. B(t.r.) )

De volledige programma's worden deze week aan de deelnemende vereen, toegezonden.

3e Weteringdw.str. 28 J. HEYNERT, secret.

A.F.C „A J A X".

Onze penningmeester, de heer de Munnik, verzoekt mij mede te deelen dat hij in het laatst dezer maand over het bedrag der contributie enz. zal beschikken. Verder wordt den ondersteunenden leden, welke nog niet antwoordden op de gezonden circulaire, beleefd verzocht den penningmeester in kennis te stellen over welke bedragen hij kan beschikken. Het adres van den heer T. de Munnik is Adm. de Ruyterweg 194 A'dam.

Oefenterrein. De doelen op het tweede speelveld moge'1 tot nader order niet gebruikt worden met het oog op de verbeteringen, welke aangebracht worden.

Elftalspelers. De nieuw aangenomen leden wordt uitdrukkelijk aangeraden zich omgaande aan den heer M. J. Koolhaas op te geven, dat men in aanmerking wenscht te komen voor den binnenkort te spelen oefenwedstrijd tusschen verschillende Ajax-elftallen, met opgave van plaats in het elftal, welke mén gewoonlijk inneemt.

W e d s t r ij d. Op 26 Aug. a.s. speelt Ajax waarschijnlijk 'e Zaandam ter gelegenheid van de seriewedstrijden van den N.H.VB., een Eerewedstrijd tegen een ] e klasser. .

Elftallen. Met 7 elftallen en 2 adspiranten-elftallen zal onze vereeniging in den N.V.B. en A.V.B. uitkomen

Bedankt als onderst, leden: A. Visser, J. C. Priester, H. KFetter, Jhr. F. W. O. Baud, P. F. Pronk, H. W. Dijken, N. )■ Nink, R. Nink, K. Velzing, D. v. d. Woerdt Jr., W. C. Doyer.

Aangenomen als werkende leden: J. M. Couton, Alings, J. v. d. Vlis, J. A. Möhrs, C. Roodenburg, C. v. d. Wei?e Pondraat, A. Kool, A. J. Terwiel; als adsp. leden: H. K. Sim1» D. Swaan, A. A. Bogaard; als onderst, leden: K. Krop, R. Sieg' mund, C. Tuinzaad, A. V. Koopmans, A. Duveen, A. de Haa, D. Moscou, J. Levy, A. Gobus, J. Brummelhuis, C. P. Huying' G. T. Toepoel, B. Fransz, J. de Baat Doelman, C. Bais Jr., y Hommes, C. van Vloodorp, A. Vroom, J. Vroom, L. Wasmoetn, J. H. Tyman, W..A. F. Böhm, F. Schaap, J. H. Nonhebel.

Voorgesteld als onderst, leden: J. Vogersteen Jr., Zieseniskade 19, door H. J. Th. Brockmann en Fons Pelser: J. Br«" leman, Kerkstr. 386; L. Metselaar, N. Keizersgracht 2; W- *\' Limburg, Ger. Schaapstr. 10; N. Walg, Waterlooplein 95; P. Meijer, Sumatrastr. 33, door Joop en Fons Pelser; D. Arbei 2e Jan Steenstr. 46, door J. Arbeid en Fons Pelser; J J. van Campen, Reguliersbreestr. 26, M. Keizer, St. Willebrordusstr. H1' door Fons en Joop Pelser; E. Hemmerlé, Roeterstr. 5, doo Gebr. Pelser; J. Stahlhöfer, Roeterstr. 24, door W. Gupffert en F. Pelser; H. Veerkamp, van Ostadestr. 30, door Gebr. Pelser, P. van Dijk, Utrechtschestr. 26, door dezelfden; H. Stibbe, Keizersgracht 187, door J. H. Geels en F. Pelser; J. Dopheide, Linnaeusstr. 1C0, door dezelfden; H. Boer, Amstel 67, door dezelfden; L. Bakker, van Wouslr. 27, door A. en D. Levendig, A. Doornik, Paul Krugerstr. 8, door C. Holst en Koolhaas; J- L" M. Laboyrie, Linnaeusparkweg 67, door dezelfden; S. F. Visser, Kerkstr. 453, door Gebr. Pelser; J. H. Baerts, Krugerplein t> A. Hollander, Bellamyplein 18; J. Dreese, Staalstr. 10; WMetelerkamp, Overtoom 486; H. Bannenberg, Leliegracht 2*> L. Douwes, Sarphatiepask 70 (van deze 6 candidaten volgen d voorstellers in het volgend nummer); D. en K. Wiersma, Madurastr. 15, door gebroeders Couton. -

Voorgesteld als werkend lid: O. Pfister, Valeriusstr. 2fW> door W. Jesse en Th. A. Meier Nolte; A. Kan, Kwakersplein * door J. H. Geels en Fons Pelser.

Onderget. maakt belanghebbenden er op attent, dat die caO' didaten, welke geen gehoor gaven aan het verzoek der Enquête comm. om kennis te komen maken, nogmaals zullen worde uitgenoodigd. Bij weder niet verschijnen worden de candidate zonder meer afgevoerd en bestaat er geen gelegenheid z>c opnieuw te doen voorstellen.

Reynier Claeszenstr. 2 J. J. GROOTMEYER, secr-

Sluiten