Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HET SPORTBLAD

HARDLOOP-TRICOTS.

Militaire groepen ge T. TEMMINK & Zn. -

nieten extra korting. MEPPEL - TEL. 199.

Gedurende dit extra kwartiertje spanden beide ploegen zich geducht in om zich van de leiding te verzekeren, doch alle spelers gaven toch duidelijk teekenen van vermoeidheid en bovendien werkten de zenuwen in niet geringe mate. 't Spel werd dientengevolge van zeer slechte kwaliteit en we waren allen blij toen 't afgeloopen was. Daar er geen wijziging meer in den stand gekomen was, moest dus volgens de te voren opgemaakte bepalingen geloot worden. Er werd nog eenigen tijd beraamd wat gedaan moest worden, daar de Spartaners er den voorkeur aan gaven om door te spelen, doch V.V.A. vroeg handhaving van 't reglement en zoo zou het gokkie plaats vinden. Alle spelers schaarden zich in een kring om Terwogt heen, die een zeer ernstig gezicht trok . . . een oogenblik waren allen doodstil en ook 't publiek wachtte in spanning. Daar flitste 't zilverstuk in de lucht, men boog zich voorover en toen zag ik een groepje jonge kerels met donkere broeken, rood-zwarte jerseys en van vreugde stralende koppen uit den kring springen en een andere groep in witte broek en groen hemd kalm en gelaten aftrekken, 't Lot was V.V.A gunstig geweest!

A.s. Vrijdag.

Zoo zijn dus Robur, Vitesse, De Spartaan, Amstel en Blauw Wit afgevallen en de vier margarine-clubs A.F.C, V.V.A., 't Gooi en D.V.S. zijn nog overgebleven. A.s. Vrijdag komen nu eerst des middags om 1 uur D.V.S. en 't Gooi tegen elkaar in 't krijt en vervolgens de beide Amsterdamsche candidaten, A.F.C. en V.V.A. om half drie. Tenslotte des avonds om 7 uur de finale.

Wie zal er winnen ? Heusch, 't is niet te zeggen. Me dunkt dat 't Gooi een goede kans krijgt, dat A.F.C. de sterkste van de vier is, dat V.V.A. wel eens twee overwinningen behalen kan en D.V.S. veel kans heeft ongeslagen te blijven, lch habe keine Ahnung, maar wel ben ik er zeker van, dat we een drietal aardige wedstrijden te aanschouwen krijgen en daarom Amsterdamsche sportliefhebbers: komt Vrijdag in 't Stadion uw oranjejolijt luchten ; komt daar huldigen den eersten winnaar van den Scheepvaartbeker !

Ajax in actie.

De Amsterdamsche favorieten zijn Zondag ook van meet gegaan. Eerst zouden ze in Zaandam een eerewedstrijd spelen, doch deze ontmoeting werd uitgesteld en toen konden de Ajaciden een invitatie van Robur et Velocitas om in Apeldoorn een friendly game te spelen, accepteeren, Zooals ik reeds mededeelde, heeft Ajax in 't nieuwe seizoen de beschikking over alle spelers van 't vorige jaar, doch bovendien zijn de ex-V.R.A.'ers, de gebr. Bieshaar, .lid van Ajax geworden, waardoor een tweetal uitstekende reserves gewonnen zijn. Zondag is al een van de broers ingevallen. Fons Pelser, Terwee, v. Dort en Lucas ontbraken op het appèl; zij werden vervangen door Gehrels, Goosen, Bieshaar en Kooge. Laatstgenoemde is een speler, die 't vorige seizoen in Ajax III uitkwam. Van het ontbreken der genoemde 4 spelers viel in 't spel der Amsterdammers niets te bespeuren,

Robur bleek op geen stukken na tegen het goed sluitende samenspel bestand te zijn. 't Was een spel van kat en muis en met eventjes 13 — 0 — zegge dertien tegen nul! — werd de Apeldoornsche le klasser het eerste slachtoffer van de Meersche kampioenen. Vooral in den aanvang toonden de Amsterdammers zich in hun volle kracht en in 10 minuten tijd wisten zij reeds 5 doelpunten te behalen. Later spanden onze stadgenooten zich minder in en zonder veel moeite, ook zonder dat Smit's veste een oogenblik ernstig bedreigd werd, konden de Amsterdammers de score tot 13—0 opvoeren. Broekman (5), Kooge (3), Bieshaar (2), Gupffert (1) en de Natris (I) maakten de goals, terwijl Robur's achterspeler Feith het ongeluksgetal completeerde.

Waarom geen 14—0 er van gemaakt, of anders het bij 12—0 gelaten ? Ellendig, die dertien! Ik ben doodsbenauwd voor dat cijfer. Op den I3en van de maand spring ik nooit op of van de electrische, bij m'n 13e sigaar vrees ik steeds 't ergste, bij 't biljarten blijf ik meest veel te lang op 13 staan, 'k heb nog nooit in lijn 13 gezeten en alles wat maar dertient verwekt bij mij een angstige sensatie. Neen, dat overwinninkje(!) is als een slecht begin te beschouwen!

Om den Zilveren Bal.

De secretaris van het Godjes-comitee was zoo vriendelijk mij het lijvige programma van de Zilveren Bal-wedstrijden, toe te zenden. Het is werkelijk een schitterende inschrijving en men kan er van op aan, dat daar in den Spangenschen Polder op 2, 9 en 16 September het „non plus ultra" van voetbal geneugt te smaken valt. Reeds schreef ik de vorige week over de deelname

van Ajax en Blauw Wit. De Zebra's behoeven aan de voorronde op a.s. Zondag geen deel te nemen, Ajax wel en de Aiaciden dienen dan van D.F.C. te winnen, om hun kans op de eeretrophee te behouden. Reeds verneem ik dat een groot aantal supporters a.s. Zondag mee naar Rotterdam trekken wil en dus zal het den Amsterdammers niet aan aanmoediging ontbreken. In 't vorig seizoen heeft Ajax zich tot tweemaal toe (4-2 en 3—0) de meerdere getoond van de Merwedenaren, doch in zoo'n uürwep" strijd kunnen steeds verrassingen plaats vinden. Mocht Ajax cl in slagen om van Hemert een voldoende aantal malen te paS" seeren, dan komt zij in de volgende ronde op 9 September tegen G.V.C., terwij op dienzelfden dag Blauw Wit den strijd aanbinden moet tegen Ü.V.V.

De winnaars van deze beide ontmoetingen komen dan nog denzelfden dag tegen elkaar in 't krijt, zoodat in 't gunstigste geval slechts een van beide hoofdstedelijke clubs- het tot den halven eindstrijd zou kunnen brengen. Met oprechte belangstelling zien we het groote tournooi tegemoet en we wenschen de hoofdstedelijke mededingers veel succes!

O.D.E-

Onze Amsterdamsche 2e klasser heeft Zondag het seizoen otticieus geopend en daarmede tevens haar geheel nieuw ingericn terrein (Middenweg 44, Watergraafsmeer, achter Hoeve Meerlus'/ ingewijd. Nu deze vereeniging in een hoogere klasse uitkomen zal, is het goed gezien om ook aan het terrein enkele verbetering611 aan te brengen.

De nieuwe Amsterdamschs 3e klasser N.O.S., kampioen van den A.V.B , was Zondag de tegenstander van O.D.E. Na een ge' animeerden strijd waren beide partijen nog even ver als voor den aanvong. Een 0 — 0 was dus het resultaat.

Van den Voorzitter van D.E.C. vernamen we dat er 'van een combinatie Amstel—D.E.C.' absoluut .geen sprake is, blijkbaai was onze zegsman derhalve over deze combinatie verkeer ingelicht. .

Wilhelmina Vooruit speelde reeds enkele oefenwedstrijden, doch overigens vernemen we nog weinig of niets van onze Se klassers, terwijl ook slechts enkele reserve teams (o.a. V.V.A. II)' zich behoorlijk voorbereiden. Dat wordt thans hóóg tijd, want wannee ook in de lagere regionen de kleuren van de aloude Amstelsta zegevieren, dan alleen kunnen we op goede gronden hopen op de verwezelijking van ons ideaal: de hoofdstedelijke voeibahuérenia'*'

NEVOH.

Uit de Hofstad.

Het komende seizoen.

Nog slechts enkele dagen en het Sparta-Stadion opent wederom gastvrij zijn poorten voor het Zilveren Bal-festijn. Dit populaire voetbalfeest mag zich telken jare ook hier ter stede, door het mededingen onzer Haagsche vereenigingen, in een groote belangstelling verheugen. Wat ditmaal de deelname der Haagsche vereenigingen betreft, zullen slechts Quick en H.B-^ binnen de lijnen komen; de oudste onzer drie eerste klassers, het eens zoo roemruchtige H.V.V., zal niet van de partij zijn, doch de eerste Zondagen van September' maand benutten tot het spelen van oefenwedstrijden» om op die wijze het elftal in verband met de komende competitie voor te bereiden. Niemand zal willen ontkennen, dat het medespelen van de geel-zwarte Hagenaars nog steeds een groote attractie voor het publiek is,

en met het oog daarop, doet het ons leed, dat Feiuj en zijn mannen niet naar de Rottestad trekken. Wat de Haagsche vereenigingen zullen presteeren ? ziedaar een lastig te beantwoorden vraag. Nu de degradatie-wedstrijden tot het verleden behooren, zullen onze eerste klassers ongetwijfeld met heel wat meer bezieling moete spelen als de voorgaande jaren, hetgeen de spele| danig voor oogen moeten, houden, want nog maar al „

vppI wnrrlt pr aan lipt wanhperrin Hnaorci-hp snnrprnatie

vaaigtnuuucu, ïcio uai iccuo lang naai nci nji*

Sluiten