is toegevoegd aan uw favorieten.

Het sportblad; Officiëel orgaan van den Amsterdamschen Voetbalbond, Nederlandschen Cricketbond en verschillende bonden en clubs jrg 25, 1917, no 38, 20-09-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD

A. de Waard, Rustenburgerstr. 402, huis.

J. H. G. Weber, O Z. Achterburgwal 150.

A. C. Weisz, v. Ostadestr. 178.

G. Wernars, 2e Kostverlorenkade 137. ■

I. Wertheim, Markenplein 1 huis.

J. W. Wessels, Nieuwe Tolsstr. 82 huis.

J. J. H. Witling, J. v. Lennepkade 416.

J. Wijnstroot, 3e Oosterparkstr. 145 huis.

L. Wrjnstroot „

E. Zanten, Rapenburgerstr. 185.

Amateursbepalingen.

Vereenigingen, aangesloten bij den A.V.B. geven voor uiterlijk 29 September 1917 de namen der spelers op, die uit andere vereenigingen nu bij hun lid zijn geworden.

Het spelen voor andere vereenigingen dan waarvan men oorspronkelijk lid was, zal slechts kunnen geschieden wanneer de betrokken spelers daarvoor dispensatie hebben ontvangen.

Uit het verzoek om dispensatie zal moeten blijken :

le. voor welke vereeniging men in 1916/1917 heeft gespeeld.

2e. voor welke vereeniging men thans wenscht te spelen.

3e. wat de reden der verandering is.

4e. of dat uit eigen beweging geschiedt.

De verleende dispensatie wordt in het O.O. bekend gemaakt.

De verschillende artikelen betreffende het amateurisme zullen de vereenigingen later per circulaire of in het O.O. worden bekend gemaakt.

Op de ledenlijst bijgeschreven: A.F.C. Wolter Kamp, M. L. Wesling, H. Sabelson, E. Hamel, W. van Slee, S. Reitsma, G. Pasman, N. E. Munnike, J. J. v. d. Broeke, J. F. van Lingen. Ahrend's J. D.' de Veer. Ajax C. Andriesse. Amstel H. R. Bezemer. Chr. Aanonsen, A. de Groot, J. F. R. Lonner, G. Mulder, H. G. van Rossum, P. Schipper, P. Mesker, S. Smit, J. Thomassen, J. Vrouwes, J. J. Andriessen, G. A. van Asselt, J. H. Wiegel, O. M. H. L. Feyen, M. Dekker, D. Janmaat, J. Keereweer, G. van Randen, J. Meeden, M. Metz, F. Menders, A. van Houten, J. van 't Schip, R. Metz. Avanti F. N. Scheephorst, J. Rijkes. Blauw Wit D. J. Banning, J. Buschbach, C. H. Challa, R. G. Die, J. H. de Graaf, E. Groenewegen, J. H. Machler, J. Nijzink, F. N. A. Schindeler, C. van Vreeland, A. B. v. d. Vliet, H. Visser, F. A. Vossenberg, j. J. Piemp, W. A. Hanzen, P. J. v. d. Linden, J. H. Eidtsieck. Diemen P. Scharphuis. D.W.S. J. Huisman, K. Meier, B. en W. van Strasse, J. en E. Komman, P. Melchers, K. Riek, P. Lettinga, G. Geuzenbroek, A. de Beus, L. A. Kleijn, H. Klaasen. E.D.W. B. Koopman, L. Vos, S. Voet. de Germaan W. Scholing. O.D.E. J. G. van Dijk, N. van Dam, S. de Hoop, M. Premselaar, L Polk S. Kater, L. Roos, G. van Reeden, L. Reuvers, J. Theeboom, S. Wijnschenk. TO.G. W. de Moll, C. F. Timmers. Wilh. Vooruit A. de Vriend. S.D.S. J. Bakker, W. Bakker, F. van Esch, P. Esther P. Fock. J. v/d Horst, K. v/d Horst, L. Kleen, H. Mandemaker, P. Openneer, M A. Senus, J. v/d Zande.

Gerehabiliteerd door Amstel: G. Mulder, H. R. Bezemer, P. Mesker, door R.U.C. : W. A. Hansen ; door den A.V.V.B. : J. P. le Blansch; door den A.V.B.: C. J. Verhoef, W. Brouwer, H. Scholing, J. Peters ; door S.D.S. : Chr. Papavoine ; door Spartaan : C. Hummeling; door Diemen : H. J. Faber; door Wilh. Vooruit: J. Hinse ; door de Spoorvogels (A.K.V.B.) J. F. H. v/d Kerff.

Geroyeerd door Avanti : A. Aukema, Billitonstraat 6 huis, J. B. Land, Padangstraat 24, H. de Lang, Balistraat 58 huis; L. N. Trap, le v. Swindenstraat 78.

Schuilnamen : Amstel voor een speler „van Kampen".

Competitie : V.C.A. zal dit seizoen niet deelnemen aan de competitie.

Scheidsrechters. Zij die als scheidsrechter wenschen te fungeeren, worden beleefd uitgenoodigd zich op te geven aan het secretariaat.

Mochten er nog veranderingen gewenscht worden in de adreslijst enz., dan verzoek ik de. secretarissen mij dit omgaand even te berichten, opdat de juiste gegevens in de adreslijst komen te staan. Met het oog op de juiste ligging der terreinen is dit van groot belang.

Boeten: No. 3. Amstel, ƒ1.-, art. 110 sub 2. No. 4. D.W.S., ƒ1-, art. 140 sub 2. No. 5. Amstel, ƒ1.—, art. 140 sub 2 Enkhuizen, H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

Cursus Eerste Hulp bij ongelukken. Aangezien zich slechts een acht/al personen heeft aangemeld tot het volgen van een cursus in eerste hulp bij ongelukken, kan, in verband met dit geringe aantal, die cursus niet worden georganiseerd.

J. A. WIJNMALEN, commissaris A.V.B. A. F. C.

Aangenomen als w 1 de heeren: W. Addicks, Wolter Kamp, H. Sabelson, M. L. Wesling en H. J. A. de Leur; als o. 1. de heeren: Jan Wolter, D. L. Cardozo, W. H. Rolff, D. L. Gude, S. A. Rudelsheim; als a. 1. de heeren: W. van Slee en Edw. Hamel.

Voorgesteld als w. 1. de heer P. Rieke, Tuinstr. 30, door J. W. Breethoff en H. Delsen; de heer Jac. Zwaan, J. P. Heyestr. 131, door E. A. J. van Gessel en P. M. Wesscl; als o. 1. de heer

F. J. Distelbrink, Nieuwe weg 11, door N. Gerth en W. Kaales; als a. 1. de heer S. J. de Jongh, Utrechtschestr. 81, door J. W. Breethoff en H. Ascherman.

Zaterdag 22 dezer voortzetting der alg. verg. in café d' Ysbreker, Weesperzijde. De agenda wordt den leden toegezonden.

In verband met de nieuwe amateursbepaling worden nieuw toegetreden werkende en adsp. leden, welke uit een andere verg. tot de onze overgingen en voor A.F.C. wenschen te spelen, beleefd verzocht de hierop betrekking hebbende formulieren bij den heer J. H. Galavazi, Nassaukade 129, aan te vragen.

N. Tolstraat 381, P. H. VERMEULEN, waarn. sec.

V.O.C.

Aangenomen door hec bestuur als w.1. de heeren: H. M. Hardenberg en G. M. C. Ort.

Schiebroekschelaan 46a, K. R. F. BAKKER, le secret.

T.V.V. WILLEM II

Aangenomen als leden: A. v. d. Poel, Ch. Mathijsen en L. Marse, als juniores C. Jurgens, J. v. Roessel en A. Schijns.

Aan de commissie voor lagere elftallen werd alsnog door het Bestuur toegevoegd: H. van Tilburg.

Uitslagen van wedstrijden: 9 September, Zilveren Bal-Wedstrijden in Rotterdam.

Willem II—H.B.S 1—0, Willem II-Dordrecht 3-0.

't Vertoonde spel was weinig fraais

Willem II 3—Bredania I en III 5-2. 16 September, Zilveren Bal-Wedstrijden in Rotterdam.

Alle voorspellingen en verwachtingen ten spijt namen onze le elftallers/lhoewel zonder v. d. Bergh en Stevens spelende, de vrijheid eerst in de halve beslissing Ajax met 2—0 en daarna W de finale Sparta met 2—1 te slaan. De Zilveren Bal berust dus weder op ons secretariaat.

In vriendschappelijke ontmoetingen sloeg het 2e elftal N.A.C. H met 2—0 en het 4e elftal Noad III met 6 -1.

Zondag N.A.C—Willem II, vertrek 9.28 u.

De lagere elftallen ontvangen van eventueele wedstrijden speciaal bericht.

Tuinstraat 76, Tilburg. VAN BEURDEN, secret.-penn.

A.F.C. „A J A X".

Uitslagen: Ajax—Willem II, zilveren bal, 0—2, Amstel 2-" Ajax 3 1-6, Ajax 4—D.E C. 3 1 — 1, Ajax-adsp.-E.D.W.-adsp0-1.

A.s. Zondag: H.V.V. 1-Ajax 1 te Den Haag. Een beperkt aantal plaatsen voor het terrein, met reductie op de prijzen, 's bij den heer Fons Pelser beschikbaar gesteld. Vertrek C.S. 10.3^, bijeenkomst kwart over tienen C.S. Verder A W. 2 - Ajax 2 te Bussum, vertrek 11.48 uur C.S.

Orde-commissarissen. Die heeren, welke het'komende seizoen weder als zoodanig wenschen te fungeeren, wordt beleern verzocht zich omgaande aan mij op te geven.

Telefoon. De heer M. J. Koolhaas is vanaf heden telefonie0 onder nummer 3333 Zuid te bereiken; echter verdient het aanbeveling 's morgens voor half negen en 's avonds na vijf uur op te schellen.

Donateurs. Heeren o. 1. wordt verzocht omgaande te ant' woorden op de circulaire, door den heer De Munnik verzonden-

Nieuwe leden. Men wordt attent gemaakt dat de Enqucte" commissie de candidaatleden slechts tweemaal oproept. Indien men ook de tweede maal niet verschijnt, wordt de candidaa afgevoerd. .

Voorgesteld als o. L: J. G. Uljee, Pieter Vlamingstr. 11, Wolfrat, Swammerdamstr. 12, door het bestuur; J. Couzij, Java' str. 68, door Gupffert en Couzij Jr.; F. J. Maass, Reguliersbreestr40, door J. Bieshaar en onderget.; J. Ph. Wassenaar, Pretoriusstr4, door Gupffert en onderget.; S. Jansen, Schalk Burgerstr. °> door dezelfden; W. Ruiter, Sarphatipark 43, door de Waal en de Munnik; A. F. Jurrjens, Hugo de Grootkade 2a, door Kool' haas en onderget.; J. van Broekhuizen, Keizersgracht 262, du° Geerlings en Lettinga; J. van Rossens, Nassaukade 175, doo Koolhaas en onderget.; K. Gomes, Tilanusstr. 66, door GomesJren Grootmeijer; E. A. Entrop, Valeriusstr. 13, door Koolhaas e Grootmeijer. Als w. 1.: A. C. H. v. d. Linden, v. d. Hoopstr. DÖ' door Van Os en onderget. ^

Ingetrokken de candidatuur werkende leden: J. F. Brix en t1' J. Prins Jr, »

NIEUWE O. L. Het bestuur heeft besloten «a* alle ondersteunende leden, welke na 16 Sept. J' ' zijn of nog worden voorgesteld, slechts zitpl»3* sen om het weid, dus geen tribune-plaatsen meen kunnen verkrijgen. Een en ander in verband het groot aantal candidaat o. I. welke nog stee" toevloeit. Men wordt dringend verzocht hier*3 nota te nemen.

Reynier Claeszenstr. 2 J. J. GROOTMEYER, seCt'

Gedrukt bij de Electr. Drukkerij, Gravenstraat 10, Amsterdam-