Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

HET SPORTBLAD

gebruik en toen tegen tweeën alles was volgepakt kreeg het geheel eenigszins 'n Engelsch tintje. Bij den volgenden thuiswedstrijd zal ook de nieuwe tribune achter het verst van den ingang verwijderde doel dienst kunnen doen, zoodat dan het geheele terrein door tribunes is ingesloten. Men zal dan ongeveer 15000 menschen kunnen bergen en we vermoeden dat men dan nog niet allen kijklustigen een plaats zal kunnen geven.

De nieuwe tribune is bij uitstek practisch, met flinke ingangen aan de achterzijde, zoodat toeschouwers die vóór het einde vertrekken het uitzicht der blijvenden niet kunnen belemmeren. Jammer was het dat de nieuwe tribune aan de voorzijde werd beklommen door de bezoekers van de staanplaatsen, waartegen men echter wel spoedig afdoende maatregelen zal weten te treffen. Ook het terrein heeft een flinke bewerking ondergaan en zal dan ook heel wat beter tegen de weersomstandigheden bestand :zijn dan vroeger.

De wedstrijd zelf is buitengewoon spannend geweest. Ajax heeft ditmaal eens een enthousiasten wedstrijd gespeeld, maar ook U.V.V. heeft zich flink geweerd.

De 4 — 4 is echter wel wat meer dan waarop U.V.V. aanspraak zou kunnen maken en het geluk was ditmaal niet op Ajax'hand. Zoo hield eens Swarttouw het leder met de handen uit het doel. waardoor Ajax een verdiend doelpunt ontging. Wel werd een strafschop gegeven, maar die werd naastgetrapt. Nog een tweede strafschop, door Ajax genomen, werd gemist, maar daar. hier vrijwel niemand . van de desbetreffende overtreding iets had bemerkt, was het maar goed, dat de schop geen doelpunt opleverde. Even tevoren had U.V V een strafschop mogen nemen en deze had een doelpunt opgeleverd. Dit punt had evenwel niet toegekend mogen "worden, daar op het oogenblik, dat Vos trapte, Buitenweg vrijwel naast hem in het strafschopgebied stond, waarin zich overigens geen andere spelers bevonden. Dat de scheidsrechter den schop niet liet overnemen, was alweer .onfortuinlijk voor Ajax,. dê grootste pech was echter het Smit overkomen ongeval bij het tweede doelpunt. Hij trachtte toen den kogel van Vos te stoppen maar het schot was zoo verbazend hard, dat hij een vinger brak en enkele andere vingers ernstig kneusde. Een nader onderzoek zal moeten uitmaken of nog een tweede vinger is gebroken. Hoewel het ongeval Smit begrijpelijkerwijs hevige pijn veroorzaakte, bleef hij op zijn post, maar het 4e doelpunt zou zeker niet gemaakt zijn, indien hij de volledige beschikking over zijn handen zou hebben gehad. Nu sloeg hij den bal met een slappe hand krachteloos weg, en stelde daardoor Vos in de gelegenheid zijn vierde doelpunt te maken. Het eenige gelukje, dat de Amsterdammers hadden, was bij hun vierde doelpunt, dat in duidelijk buitenspel-positie werd gemaakt, maar toch werd toegekend.

Wij waren eenigszins nieuwsgierig hoe of de wijziging in het Ajax-elftal zou voldoen. Het vervangen van Couton door Gehrels viel natuurlijk tegen. Hoe men er toe komt een speler, die reeds vroeger een der zwakke punten in de Ajax-ploeg was, thans weer op te nemen, is ons een raadsel. Heeft men geen anderen bruikbarén speler, laat dan Couton, dien we in den Haag zeer verdienstelijk zagen spelen en die ook in Dordt — men leze het verslag van onzen correspondent — goed werk leverde, maar in het elftal. Ook de verandering van de Haan voor Lucas was niet ih alle opzichten gelukkig. Wel bracht zijn tactiek een groote verbetering in het spel der Ajax-voorhoede en werd er veel minder uitsluitend' shortpassing gespeeld dan vroeger, maar een schutter is de Haan niet, of liever, was hij Zondag niet, want naar we hoorden heeft hij juist in het tweede elftal getoond over een een uitstekend schot te beschikken. Echter was dat ook een der zwakke zijden vari zijn voorganger, en we vermoeden dat er groote kans geweest zou zijn, dat ook deze de gemakkelijke kansen, die de Haan in het tweede gedeelte van den wedstrijd kreeg, niet zou hebben benut. Het uitvallen, van Lucas heeft echter in de geheele voorhoede een eigenaardige verandering gebracht, die naar wij meenen aan de productiviteit van deze linie ten goede zal komen. Zondag werden er tenminste tegen de uitmuntende verdediging van LI V.V. reeds meer doelpunten gemaakt dan in een der voorafgaande wedstrijden. •Over de rest van het .elftal zullen we ditmaal zwijgen. Nevoh

zal elders in dit nummer nog wel het een en ander daarover te vertellen hebben. We maken slechts een uitzondering voor Gupfert, die zeer op dreef was en die Zondag een uitstekenden wedstrijd speelde

Over het geheel genomen speelde het Ajax-elftal een goeden wedstrijd, waarbij men ditmaal eens niet vergeet dat men voetbalt om doelpunten te maken en niet om tot in het oneindige met elkaar te combineeren.

Wat U.V V. betreft moeten wè dadelijk erkennen, dat het elftal ons zeer is meegevallen en ongetwijfeld zal deze ploeg nog voor verschillende verrassingen kunnen zorgen. De kracht zit W de verdediging en in Vos en Buitenweg. De doelverdedigcr v. Rijn is van het bekende goede merk. Aan de doelpunten heeft hij weinig of niets kunnen doen en hij heeft er enkele onverwachte kogels uitgestompt, die voor menig doelverdedigcr onhoudbaar zouden zijn geweest. We noemen o.a. eenige schoten vlak onder de lat, die hij tot hoekschop wist te verwerken Van de beide backs was Swarttouw de beste. Hij was het, die door z n krachtig doorzetten tal van Ajaxaanvallen verijdelde en die steeds met verre trappen het spel wist te verplaatsen. Vooral zijn trappen was onverbeterlijk en in alle standen kogelde hij het leder weg. De Munnik was iets minder maar toch ook een betrouwbaar speler

De middenlinie is, in verhouding met de rest van het elftal, zwak te noemen. Af en toe wel iets goeds waarbij hard werken wel gebrek aan capaciteiten vergoedt, maar toch is deze linie nog voor veel verbetering vatbaar.

In de voorhoede was Vos bijzonder op dreef. Hij en Gupfert waren de beste spelers van het veld en het was een genot dit tweetal te zien werken Buitenweg paste zich zeer goed bij V°s aan maar toch hebben we van den vluggen U V.V middenvoor wel beter wedstrijden gezien. De groote kracht van den U V V aanval lag in de snelle uitvallen, waardoor deze linie een voortdurende bedreiging was van het Ajaxdoel. Zelfs in het laatste gedeelte van den strijd, toen Ajax het spel geruimen tijd volkomen beheerschte, moest de Ajaxverdediging vaak alle krachten inspannen om de razend snelle uitvallen van de U.V.V.-voorhoede te stoppen.

Ook de veteraan van Slooten deed nog wel verdienstelijk werkMuller op de anderen vleugel was minder stevig en hij had het tegen Hordijk en F. Pelser niet gemakkelijk. Het geheel is evenwel een hard werkende ploeg, die zich ten slotte nog wel een goede plaats op de ranglijst zal weten te veroveren.

Ook Blauw Wit speelt gelijk.

Ook Blauw Wit moest Zondag een veer laten en zich met een gelijk spel 1 — 1 tegen Hercules tevreden stellen en ook in dezen wedstrijd bleek het, dat de verdediging der Zebra's niet zoo goed sluit als het vorig seizoen. Herhaaldelijk waren er gapingen waarvan een handiger voorhoede dan die van Hercules zekerde' zou hebben geprofiteerd. Thans liep alles nog vrij goed af, doordat de Utrechtsche aanvallers te wild en te ondoordacht speelden om van de fouten van de Blauw Wit verdediging gebruik te maken. De rest van het Blauwwitte elftal was echter Zondag wel in vorm en wanneer de verdediging van Hercules niet zo° buitengewoon op dreef was geweest, zouden er wel meerdere gaten in het Herculesnet zijn geschoten. De Pauw cn Duysends vormden evenwel een bijna ondoordringbare muur en daarvoöi deed Maresch uitstekend werk. Eerst toen Blauw Wit door'van Diermen in de tweede helft de leiding had genomen, kwam er wat meer leven in den Uirechtschen aanval en nu kreeg de verdediging van Blauw Wit het niet gemakkelijk. Slechts eenmaal werd Schindeler evenwel gepassseerd

Het laatste gedeelte van den strijd was bijzonder spannend en daarbij liet het publiek zich niet onbetuigd. Ons bereikte een tweetal stukken - - waaraan we in verband met chronisch plaatsgebrek geen plaatsing kunnen verleenen — waarin geklaagd wordt over het onhebbelijk optreden van het publiek, waardoor er zelfs onder den wedstrijd eenige opstootjes ontstonden. Een dezer inzenders zoekt de schuld bij den scheidsrechter, die het spel volgens hem, onvoldoende volgde en daardoor verschillende overtredingen niet zag.

Sluiten