Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HET SPORTBLAD

stand op 2—0 te brengen. D.V.S. geeft den moed niet op en komt menigmaal vlak voor het Spartaan-doel. In deze periode krijgt ■ De Spaitaan-verdediging handen vol werk. Bij een vinnigen aanval lost de linksbinnen van D V S. een keihard schot, dat door Bezemer me: de vuisten schitterend wordt weggewerkt. Rust 2 — 0.

Na de pauze een bijna gelijk opgaand spel, waarbij de verdediging van D.V.S. goed werk levert en ook de voorhoede der Rotterdammers zet er alles op, om den achterstand in te halen. Dan'c zij het harde werken der Spartaan-verdediging gelukt het D.V S. niet te doelpunten en als scheidsrechter Eijmers het einde aankondigt, heeft De Spartaan dezen spannenden wedstrijd, welke door eenige duizenden bezoekers werd bijgewoond, met 2—0 gewonnen. Bij beide partijen waren de backs zeer goed, terwijl - ook de vleugelspelers mooi gespeeld hebben.

Vijf Amsterdammers in 't bondselttal.

Laten we eerlijk zijn, maar heusch Nederlandsche Elftal Commissie, dat is te veel! We herinneren ons met smartc den tijd, dat met de goede kwaliteiten onzer hoofdstedelijke spelers onvoldoende rekening gehouden werd, maar, dat we nu bijna de helft van 't nationale elftal moeten leveren .... ik dank U, o heeren, maar 't is te veel!! Al weer dank zij de spaarzaamheid, vernemen we niet in hoeverre spelers, die in 't bondselftal gekozen zijn, ah invallers fungeeren voor anderen, die eerst uitverkoren waren, Zoo verbazen we er ons over, dat hoe Bosschart en Dé Kessler niet in de ploeg opgenomen zijn. En hebben we in ons land geen enkele goede vleugeihalf meer, dat Joop Pelser, die altijd spil speelt, nu als links-half fungeeren moet? In een Amsterdamsen elftal zou de Ajax-aanvoerder stellig niet als vleugel-half gekozen zijn. Dat Gupffert en de Natrix in een Nederlandsch elftal thuis hooi en weet een ieder, maar de keuze van de andere drie Amsterdammers, heeft ons werkelijk verrast Niettemin,'t zijn allen flinke le klasse spelers, die met de uitstekende voorhoede, die geformeerd is, wel mede zullen werken om het Rotterdamsche elftal een nederlaag toe te brengen. Zoo behoort het tenminste te gaan!

A.s. Zondag.

't Wordt weer een groo'e dag voor de Amsterdamsche voetballers In het Sportpark vindt een van de belangrijkste ontmoetingen van 't seizoen plaats en wel tegen Sparta. Ook in Utrecht tegen Hercules schijnen de Zebra's niet hun- beste spel vertoond te hebben en dat zal zeker noodig zijn om tegen 't sterke Sparta een eervol resultaat te behalen. Elk talmen is tegen een hechte verdediging als die van de roodwitte Rotterdammers noodlottig en slechts door een uiterst snel en vurig spel te ontwikkelen, is er kans op een verdeeling der punten of misschien wel een overwinning

Ajax moet naar Houtrust om H.B.S., dat in de laatste ontmoetingen geducht komt opzetten, partij te geven. Ik hoop dat mijn pessimisme ongegrond zijn mag, doch ik vrees met etnsfige vreeze!

Zoo ik thans verneem heeft Smit Zondag bij de poging om het tweede doelpunt van Vos te stoppen, een vinger gebroken en enkele andere vingers gekneusd. Desondanks speelde hij door. Bravo Smit! Dat verklaart echter tevens zijn minder gelukkig werk in de tweede helft. Tegen H.B.S. zal Andriesse, de doelverdediger van het tweede elfral, onder de lat staan.

Voor de B-afdeeling een plaatselijke ontmoeting en wel tusschen Amstel en De Spartaan op het terrein van eerstgenoemde vereeniging. Dus no laatst tegen de leiders. En toch... you never can teil!

V.V.A. ontvangt R.F.C. Als de rood-zwarten nu maar niet weer zoo onvolledig zijn, dan kunnen zij weer eens twee winst-' puntjes noteeren.

A.F.C. krijgt Hermes op bezoek en heeft aan deze Schiedammers een tegenpartij, waarvan zij slechts na de uiterste inspanning zal kunnen winnen.

In de 2e klasse wordt reeds met de return-matches begonnen. D E.C. moet naar W.F.C. Zouden de rood-witten daar ongeslagen blijven? O.D.E. gaat bij Kampong op bezoek.

Na 't fraaie weer van de laatste weken, ziet 't er op 't moment niet naar uit, dat we ook Zondag zulk heerlijk herfstweer zullen hebben. De barometer loopt op Russisch-Italiaansche wijze achteruit en zooeven kwamen er 'n paar menschen „uit zee" die vertelden, dat er uit 't Zuid Westen een bonk slecht weer kwam opzetten ! We zullen 't beste «raar hopen. NEVOH.

Van hei Spartaveld.

Sparta - Haarlem 1-1.

De punten gedeeld.

Voor den echten clubchauvinist is dit een moordende wèdstrijd geweest Tegen zoo iets zijn geen zenuwen bestand. De spelers dompelden je uit de ijzige koude van je wanhoop in de-hitte van je vurige hoop. De harten der supporters kregen sloopende proeven te doorstaan Lui met (ongeverfde) zwarte haren gingen spierwit naar huis, en hoevele zijn de gevallen niet van hen, die na afloop van den wedstrijd, in vlagen van verstandverbijstering heele malle dingen hebben gedaan ?

De dokters in zielsziekten en aanverwante artikelen hebben het in Rotterdam sinds Zondag buitengewoon druk. Het aantal voetbalgetiktcn is dan ook merkbaar vooruitgegaan.

En dat heeft allemaal eigenlijk Haarlem op zijn geweten.

Die Haarlemmers hebben, vooral in de eerste helft van den wedstrijd, een spelletje gespeeld zóo keurig zóo fanatiek, dat we er met z'n allen versteld van hebben gestaan.

Onmiddellijk namen zij het spel in handen en Houtkoopei" krijgt al in de allereerste minuten gelegenheid om een schot in te zenden, dat rakelings over de bovenlat scheert. Ze hadden iets overrompelends over zich, die Roodbroeken, iets dat in de goede jaren H.V.V. wel hebben kon. Iets dat verlammend op den tegenstander werkt en dat hem somtijds, uit louter ontzag, vreemde dingen laat doen. Waarom hield anders Steeman den bliksemsvluggen Schravendijk niet in de gaten, toen deze 5 minuten na den aanvang, als een tijger op den bal toesprong om het ronde ding, dat juist bezig was over de achterlijn te verdwijnen, met een behendigen trap binnen het spel te houden en voor den open doelmond te deponeeren ? En waarom liep hij niet met Schravendijk mede en belette hem den gevaarlijken voorzette geven?

Vragen die wel nooit nauwkeurig beantwoord zullen worden ; wel weten wij, dat de behendige Brakel uit den voorzet van zijn rechtsbuiten, ongehinderd een fraai doelpunt wist te maken. Dit punt is achteraf gebleken voor de Haarlemmers van het grootste nut te zijn. Want, beminde lezers, hoezeer zij voor de rust ook gezwoegd en geploeterd hebben om hun leiding te vergrooten, zij hebben er niet in kunnen slagen nog een tweede doelpunt te verwerven. Wel waren zij sterker dan de Spartanen en speelden zij mooier voetbal. Hun spil Tekelenburg is een eerste rangs kracht, clie boven alle andere spelers uitblonk. Hij gaf telkens uitmuntend aan en beschikt over een heel hard schot, dat hij op de meest ongelegen oogehblikken voor den vijandelijken doelman weet los te laten. Trouwens, de heele middenlinie der Haarlemmers was in orde en dit feit spreekt alweer boekdeelen voor de bewering, dat de kracht van het elftal toch eigenlijk maar in de middenlinie schuilt.

Wel heeft Sparta in de eerste 45 minuten eenige malen aangevallen, maar de Haarlemsche verdedigers hadden weinig moeite met die doorbraken en wisten raad met het niet al te lastige wérk, dat zij te doen kregen.

In de pauze keken de Spartaansche aanhangers elkander bebedrukt aan en inderdaad de zaken stonden er zóó voor, dat, als de Haarlemmers in de tweede helft op dezelfde wijze waren blijven spelen als vóór de rust, dat dan de roodwitten ten slotte vrij zeker het onderspit hadden moeten delven.

Edoch, het is geheel anders geloopen.

De Spartanen van na de rust waren een heel ander elftal dan die van voor de rust. Na eenige oogenblikken aarzelen pakken zij de partij zoo stevig aan, dat de Haarlemmers een beetje onthutst, terugwijken. En wie dacht, dat het hier maar een opflikkering gold, vergiste zich zeer. De Spartanen hebben vrijwel gedurende de tweede helft den boventoon gevoerd.

De voorhoede, met Jurgens en Roomberg weer eens in het gelid — hoe ferm en enthousiast hebben beiden gewerkt! —snelde telkens op de Haarlemsche achterhoede aan. Maar daar ontmoette zij den buitengewoon krachtigen tegenstand van kerels als Maas- en Fortgens en Tekelenburg, van wie vooral de laatste voor de Spartaansche aanvallers een haast onoverkomelijk bezwaar vormde. Een reus is deze Tekelenburg, en wat dit heerschap al koppend en zwoegend en trappend heeft weggewerkt. Waarlijk de spil, waar bij Haarlem alles om draait.

Al verdedigden de roodbroeken allerfanatiekst, aan de combi" natie van het heele elftal was in de tweede helft te merken, dat men zich voor de rust óf overspeeld had óf dat men door het Spartaansche optreden lichtelijk overdonderd was.

Het mooie bijna onberispelijke spel over alle linies, dat men in dc eerste 45 minuten zoo bewonderd had, lag in de goot. Bepaald goed opgezette aanvallen van de Haarlemsche voorhoede hebben wij eigenlijk na de rust niet meer gezien. De Spartaansche middenlinie, die men voor de pauze niet zoo had opgemerkt, trad meer en meer op den voorgrond en vooral Steeman zorgde er voor, dat Schravendijk en zijn rechtsche vrienden niet zoo heel veel meer presteeren kónden. Een paar Haarlemsche hoekschoppen werden door v. Wijk jammerlijk verknoeid. Ondanks aj haar sterk zijn, mag Sparta toch nog van geluk spreken, dat zij er in slaagde gelijk spel te maken. Haar eenige doelpunt ontstond uit een strafschop (goed door Ruffelse genomen), welke straf, als bij de meeste strafschoppen, veel te zwaar was voor de overtreding, die er op dat oogenblik aan Haarlemsche kant begaan werd. De spelregel van den strafschop bevredigt maar zelden mijn rechtsgevoel en ik heb zoo'n vermoeden, dat in den loop der tijden de hooge heeren van de FIFA nog wel eens aan dit artikeltje van het wetboek van strafrecht knagen zullen.

Aangezien deze strafschop al 12 minuten na den aanvang van het tweede gedeelte benut werd, kunt U begrijpen welk een onmetelijke spanning er verder gedurende het verloop van den wedstrijd over Spangen heeft gehangen. Bij de doelen heeft het nu en dan geweldig gespookt en ik herinner mij een aangrijpende schermutseling bij het Spartadoel, waarbij het bloed in de aderen van elk rechtgeaard Spartaan stolde. En dan heel op het laatst, dat penibel oogenblik bij het Haarlem-doel, toen de bal speelsch

Sluiten