Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

11

n HOLLEN KAMP & C?

Amstercl <\m == R otterdam den Bosch=Brecïa.

In onze magazijnen vindt U steeds een keur» collectie der modernste modellen voor Heerem en Kinderkleeding, vanaf het fijnste genre tot de meer goedkoopere soorten, zoowel maatwerk als confectie. Ook in Sportkleeding zijn wij ruim gesorteerd. Zondags gesloten.

Zij heeft met terrein-onkosten niets te maken en haar aandeel in de recettes — een respectabel sommetje per wedstrijd! — stelt haar in staat zeer mild te zijn. Ajax op haar beurt mag zich niet tot taak stellen zoo gauw mogelijk uit de zorg te komen. Alles berust daar toch op een soliede basis en wel degelijk zijn ook de Ajaciden in staat rekening te houden met de belangen der andere Aimterdamsche clubs.

Sportief was de ontmoeting van Blauw Wit tegen de Engelsche Geïnterneerden een succes, de ontmoeting van de Rest van Ajax tegen 't Zutphensche Be Quick alles behalve. Voor de tweede maal gelukte het Blauw Wit aan de sterke Engelsche ploeg een nederlaag toe te brengen; eerst met 1-0, nu met 2—0. Gerritsen en v. Diermen maakten de goals, terwijl de verdediging, ondanks 't gemis van Schindeler en Mazurel uitstekend werk leverde.

De Ajax-voorhoede zonder Gupfferf en de Natris was als een locomotief zonder wielen en had de veteraan Grootmeijer, zich weer niet een productief speler getoond (hij maakte 2 van de 3 goals) dan was het heelemaal huilen geweest.

De groote strop voor Ajax was het absolute falen van den reserve-doelman Andriesse, die op Houtrust zulk een goeden indruk verwekte. Dat bijkt toch niet te gaan en waar Smit nog niet „klaar" is, daar blijft den Ajaciden niets anders over dan den steun in te roepen van hun ouden doelman Ziegeler die, tusschen () z'n plaats had moeten blijven innemen. Andriesse gaf den Zutfenaren 3 van de 5 goals cadeau en zoo is dan het ongeslagen record op eigen veld nu ook „gemept". De Zutfenaren waren overigens ook niet compleet; ze misten behalve Roetert ook Crick de Rooij in de voorhoede. Het spel van de Oostelijke runners-up heeft hier een keurigen indruk achtergelaten. Ook een compleet Ajax zal aan dit vlugge elftal de handen vol hebben.

Wat me spijt is, dat DEC. alweer verloren heeft, nu te Zaandam met 3—0 van Z V.V. Me dunkt, de kans is nu verkeken, want als W.F.C. het niet haalt, dan hebben ook de Stormvogels, die alle moeielijke uitmatcbes al achter den rug hebben, nog een kans. Ge hebt me teleurgesteld, D.E.C.'ers!

't Zelfde moet ik van O.D.E. zeggen, doch om een geheel andere reden.

Toen ik Zaterdagavond met het heerlijke gevoel van „klaar zijn" in Mokum kwam, zag ik eens naar de veelkleurige reclamebiljetten, de bekende affiches van onze clubs. Zeker kent ze langzamerhand al, de blauwwitte biljetten der Zebra's, de groenwitte affiches der polderbewoners, 't roodwitte plakaatje van Ajax, enz. enz. Maar wat was dat ? Daar bij Ketjen hingen twee roodwitte biljetten, een van Ajax en een, bijna nauwkeurig hetzelfde, van O.D.E. als aankondiging van den wedstrijd, dien O.D.E. te spelen had. Vroeger had O D.E ook haar eigen biljet, nu hebben deze „gochemmers" het Ajax-plakaatje bedriegelijk nagebootst. Er bestaat geen registratie van clubreclame, maar toch stelde tot nu toe iedere vereeniging er prijs op haar eigen biljet te plaatsen.

O.D.E. denkt daar anders over schijnt het. Of is hier soms een toevallige omstandigheid in 't spel ? Ik hoop het en wacht af, wat O.D.E. een volgend maal doet. Tot zoolang houd ik m'n bericht over deze tot nu toe zoo flink werkende club in petto

Nog altijd wacht ik af of Hijlkema de diverse staatjes eens uitrekenen en pnbliceeren zal. Had ik geweten, dat deze publicatie zoolang achterwege zou blijven, dan had ik 't zelf gedaan, maar nu heb ik geen juist overzicht van den stand van zaken in de diverse lagere afdeelingen. 'k Weet wel, dat Neerlandia bedenkelijk den eindstreep genaderd moet zijn, want Zondag werd al weer gewonnen, nl. met 2—1 van S.D.S., dat als een der ernstigste concurrenten beschouwd werd.

St. Voorwaarts is in dit seizoen blijkbaar op den goeden weg. Zij won te Haarlem met 3—0 van H.B.C. N.O.S. klopte hier Volksweerbaarheid met 4 — 1.

De reserves hadden maar matig succes. A.F.C. II speelde te Rotterdam met 1—1 gelijk tegen V.O.C. II, terwijl Blauw Wit II . hier 't zelfde deed met 2—2 tegen H F.C. II. De beide Mokumsche le klas reserve-teams schijnen te zwak voor de eerste, doch te sterk voor de laatste plaats.

Van de reserve 2c klas verloor Ajnx III te Wormervecr met 0-1 van W.F.C. II en speelde Blauw Wit III hier met dezelfde cijfers als het 2e elftal tegen Amstel II gelijk. Verder heeft zoowaar Ajax H ook eens gespeeld en wel tegen A.F.C. III. De Ajaciden wonnen met 3—1.

Over de ontmoeting Ajax—Be Quick (Z.) 3 — 5

bericht „Harry" mij nader :

Het was Zondag bij Ajax lang niet zoo gezellig als gewoonlijk. Door de groote concurrentie was de publieke belangstelling" vrij verdeeld, zoodat slechts ongeveer 3000 toeschouwers Meerwaarts gegaan waren om getuige te zijn van de vriendschappelijke ontmoeting, welke tusschen de twee onvolledige elftallen van Be Quick (Zutfen) .en Ajax plaats vond. Het bestuur van Ajax had bij wijze van strafmaatregel de populaire rang opgeheven, omdat de jongens dikwijls over de omrastering klimmen tijdens den loop der wedstrijden. Hoewel de „kwartjes-rang-menschen" zich aan dit euvel ook dikwijls schuldig maken, werden deze 'niet gestraft. Zou dit misschien te gevoelig voor de Cassa geweest zijn? Gelukkig voor de jongens, dat er meerdere wedstrijden gespeeld werden, zoodat zij toch voor de moeilijk bij elkaar geschraapte 10 centen een voetbalwedstrijd konden aanschouwen.

Wat verleden jaar niet gebeurd zou zijn: Ajax heeft in deze ontmoeting het moeten afleggen tegen den Oostelijken le klasser, al moet terstond gezegd worden, dat de Amsterdammers zeer zeker hadden kunnen winnen. De thuisclub speelde met vier en de gasten, naar ik vernam, met twee invallers.

De reserve-doelman van Ajax speelde een zeer ongelukkigen wedstrijd. Vier van de vijf gemaakte doelpunten waren het gevolg van zijn onhandig optreden. De gemakkelijkste ballen liet hij uit zijn handen vallen, waarvan de vlugge Zutfenaren zeer dankbaar gebruik maakten. Het klinkt misschien een beetje zonderling als men op den uitslag van deze ontmoeting afgaat, doch over het geheel genomen hebben de bezoekers gedurende driekwart van den speeltijd bitter weinig in de melk te brokken gehad. Ajax domineerde bijna steeds. Dat zij slechts drie doelpunten heeft kunnen maken, is grootendeels liet gevolg geweest van ondoordacht spel voor het doel der tegenstanders. Overigens was de achterhoede der gasten lang niet voor de poes en was vrouwe Fortuna den Zutfenaren niet ongunstig gezind. Hun spil Kuiper speelde een keurige partij en was zeer zeker de beste speler van het elftal. Van de voorhoedespelers bracht de rechts-buiten Zuuring af en toe door snelle rennen wat opluchting voor de verdediging, terwijl de binnenspelers al spoedig de zwakke zijde van den Ajax-doelman hadden doorgrond en daarvan handig gebruik maakten. Over het geheel viel het spel der Oostelijken niet mede. Zij stonden af en toe paf te kijken naar het gegoochel met den bal door Terwee en Hordijk. De voorhoede had geen schijn van kans tegen deze beide middenspelers. Lucas putte zijn geheele voorraad trucjes uit, doch succes in den vorm van doelpunten, en daar komt het toch maar op aan, bleef achterwege. Broekman denkt tegenwoordig een wedstrijd met schetteren tegen zijn medespelers te kunnen winnen. Hij meent het misschien zoo kwaad niet, doch het doet in ieder geval onaangenaam aan.

Het verloop van den wedstrijd is gauw verteld. Voor de pauze was Ajax bijna voortdurend de aanvallende partij. Toch maakt Be Quick bij een plotselingen uitval het eerste doelpunt. Broekman maakt in een buitenspelpositie den gelijkmaker, terwijl de gasten even voor de pauze weer de leiding nemen. Na de hervatting vergrooten de Zutfenaren onmiddellijk uit een hoekschop den voorsprong (L—3). Ajax sluit dan de tegenpartij geheel in. Zelfs de achterspelers lossen af en toe schoten op het Zutfensche doel. De veteraan Grootmeijer smaakt dan eindelijk het genoegen met twee goede schoten beide partijen op gelijken voet te brengen. Ieder oogenblik denkt men Ajax de leiding te zien nemen. De Oostelijke heeren denken er echter anders over. Twee schoten in de richting van Andriessen gelost leveren even zooveel doelpunten op, zoodat het einde een onverdiende overwinning brengt voor de bezoekers. De beslissingen van scheidsrechter Van der Lee grensden dikwijls aan de grootste willekeur.

Sluiten