Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

7

j^derlaag was alleszins eervol; ook in dezen wedstrijd "leek A.F.C. in vele opzichten niet onder te doen °°r de nationale kampioenen en om de balans op te 'J'aken, om uit te maken wie sterker is, Go ahead of

•P-C., daarvoor dienen we eerst het resultaat af te jachten van de return-mach, die a. s. Donderdag hemelvaartsdag) in het Stadion plaats vindt. De uitf ag> 1—3, wijst in elk geval niet op een groot Machtsverschil en als men bedenkt, dat A.F.C. weer érnstig gehandicapt was, doordat er vijf invallers in p combinatie opgenomen moesten worden, dan geloven we, dat een volledig A.F.C. tegen Go ahead een uitstekende kans hebben zou.

Laten we ons echter bij voorbaat niet te zeer in ^gelijke beschouwingen verdiepen. Over enkele dagen *ullen we juister conclusies kunnen trekken.

Met 3—1 wisten de Deventer rood-gelen tenslotte 'e winnen nadat met de rust de stand nog gelijk gefeest was. De Amsterdammers klaagden zeer over het terrein, dat niet al te best in orde was. Het te lange |ras op sommige punten was zeer hinderlijk geweest, ^n dan was men ontstemd over het feit dat Scheidsrechter Gosschalk de leiding van dezen wedstrijd °P zich genomen had. Men herinnert zich in verband ^'ermede hetgeen gebeurd was na den wedstrijd Amstel—A.F.C, hoe de A.F.C.'ers toen den heer gosschalk verzochten om niet weer in wedstrijden van *JUn club te fungeeren. Men zal zich ook herinneren, "°e ik de houding van het A.F.C.-bestuur afgekeurd neb, doch dat neemt niet weg dat ik in Gosschalk's Plaats in geen geval de leiding zou hebben aanvaard, ook al was er geen enkel bondsscheidsrechter beschikbaar geweest. Zoo erg zal 't bovendien wel niet gefeest zijn, al mogen dan enkele referee's van naam §een lust gehad hebben. Versta wel: ik twijfel geen Jïïoment aan Gosschalk's onpartijdigheid, doch men Uingeert niet bij een wedstrijd van een club, die zulk een 'onaangename houding aangenomen heeft.*)

Wat het spel betreft moet de voorhoede niet al te °est op dreef geweest zijn, behalve Delsen, die een U'tstekenden wedstrijd gespeeld heeft. Overigens hebben cle verdedigers hun gewone spel laten zien en schijnt °°k Van Ooy den goeden indruk van z'n spel in den Wedstrijd tegen Ajax bevestigd te hebben.

De A.F.C.'ers hebben oogenschijnlijktotnogtoe weinig ^Ucces, maar toch bewijzen zij tot verrassingen in staat e zijn. Wie weet in hoeverre zij er nog niet toe bij— Qragen, dat het kampioenschap in de hoofdstad belandt!

Amstel degradeert.

. Helaas de krachtsinspanning van de laatste maanden 's teverg'eefsch geweest, Amstel heeft Zondag met 1—2 an Feijenoord verloren en in dezen laatsten wedstrijd an de margarine-afdeeling waren The Blacks nog verre an fortuinlijk. Een gelijk spel hadden zij zeker wel Wiend.

, 2oo zullen de Amstelaren dan het veld ruimen, 't een hard gelag voor deze jonge club met z'n oude Pelers, te droeviger waar alleen die verwenschte 2 ^diespuntjes de oorzaak van deze degradatie zijn. r°nder die verliespunten zou S.V.V. 't kind van de ykening geworden zijn en was Amstel zelfs boven „• -A geëindigd. Dat is zeker: Amstel heeft getoond elet zwakker te zijn dan de zoo juist genoemde clubs trouwens meerdere I B-vereenigingen en mocht er ^^plaats vrij komen in deze afdeeling (er is immers

sle\ ^e 'leer ^' ste'de zich aanvankelijk niet beschikbaar en ay chts door het dringend verzoek van den Secr. P. ZaterdagtP°ntl laat, heeft hij zich tenslotte laten overhalen naar Deventer gaan. Red. Spbl.

ernstig sprake van dat V.O.C. en D.V.S. gaan combineeren) dan geloof ik, dat Amstel verdient bij keuze gepromoveerd te worden.

Zoo zal dus Amsterdam het volgend seizoen vermoedelijk niet meer door vier doch door drie clubs vertegenwoordigd worden. De zustervereenigingen (!) zullen er niet rouwig om zijn, maar ik vind het toch jammer, waar de Amstelaren zich in den laatsten tijd zoo kranig geweerd hadden.

Ajax in vorm.

Na eenige minder gelukkige wedstrijden hebben de Ajaciden Zondag hun talrijke aanhangers onverwachts verrast met een spelvorm, die in elk opzicht kampioenswaardig geacht kan worden. Zooals de Westelijke kampioenen zich Zondag tegen H.V.V. geweerd hebben zoo zou men hier wenschen dat zij steeds speelden. Duidelijk is nu gebleken (wat ingewijden nooit in twijfel getrokken hebben) dat Ajax veel beter kan, dan zij tot nu toe in de kampioens-competitie gespeeld heeft, want had Ajax tegen H.V.V. eenzelfde spel vertoond als tegen Willem II en A.F.C, dan was het zeer twijfelachtig geweest of Ajax wel revanche genomen zou hebben op de geelzwarte Hagenaars.

Waaraan is nu deze veel betere spelvorm te danken?

Het antwoord 'op deze vraag is niet moeilijk: uitsluitend aan het meerdere enthousiasme waarmede gespeeld is ! Dit meerdere enthousiasme was weer aan de onvolledigheid te danken. Ajax kwam uit met invallers voor captain Pelser, Terwee en de Natris. Men had 't gevoel dat de ploeg hierdoor dusdanig verzwakt werd, dat een nederlaag niet onwaarschijnlijk was en ... men wilde niet verliezen, vooral niet tegen H. V. V.! Die geelzwarten hadden dit seizoen tegen de Amsterdammers de mooiste resultaten behaald; Ajax leed aan den Wassenaarschen Weg de eerste nederlaag (1—2) en in den wedstrijd, die met half time gestaakt werd, was de stand nog 0—0. Verder was Blauw Wit tweemaal door H.V.V. geklopt (4—0 en 2—0) en als geelzwart nu weer triumfeeren zou, dan zou dat veel afgedaan hebben aan de glorie van 't kampioenschap en de hoofdstedelijke suprematie zou twijfelachtig geweest zijn. De Ajaciden hebben dat terdege begrepen ; van meet af aan hebben zij zich geheel gegeven, steeds beter kwamen zij op dreef en tenslotte werd een spelvorm vertoond, waar H.V.V. niet, maar vermoedelijk geen enke club in ons land bestand zou blijken te zijn.

Weet Ajax verder in de kampioenscompetitie dezen vorm te behouden, dan zie ik met vertrouwen de beslissende wedstrijden tegemoet. We kennen echter langzamerhand het inconstante in 't spel der Amsterdammers ; op deze vlotte bui zal wel weer een voor de talrijke aanhangers minder prettige reactie volgen en zoo blijft het een open vraag, of de Ajax-ploeg in staat zal zijn de kampioens-competitie tot een succesvol einde te brengen, of het den rood-witten gelukken zal de kroon op 't werk te zetten.

De wedstrijd begon onder onaangename omstandigheden; 't regende constant van af 1 uur en toen het 2 uur was werd het er niet beter op. Toch werd er natuurlijk gespeeld, doch gedurende de eerste helft bleef het regenen en 't veld was dan ook zoo glad, dat de spelers nog al eens moeite hadden om op de been te blijven. H.V.V. verscheen met meerdere invallers reeds vóór tweëen in 't veld. Mac Neill was er niet en dan ontbraken nog Boelie Kessler (die zeer gemist werd) en Freiburgh. Doch de overige cracks, Tonny en Dé Kessler en Stom waren op het appèl verschenen.

Ajax verscheen over tweëen binnen de lijnen, ook al met invallers. Joop Pelser en Terwee werden door

Sluiten