Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPORTBLAD

zal ondergeteekende vernemen, welke vereenigingen bereid zijn een dergelijk elftal in het veld te brengen.

Bestuursbesluit van 19 Juli 1918: De amateursbepalingen, uitgevaardigd 22 Sept. 1917, gelden ook voor het seizoen 1918/19.

Dispensatie. Krachtens de amat.-bep. verleend aan: J. C. Panneman om te spelen voor A.D.W.; H. W. Kooning voor Swift; J. A. Holtes voor Swift.

Verandering van secretariaat. Oranje-Wit: B. A. C. Klaverstijn, Rozengr. 58 ; Sloterdijk : John Goede, Spaarndammerdijk B 131, Sloterdijk ; T.O.G.: A. H. Ohm, Conradstr. 106 huis.

Adresverandering. I. Pront, Wagenaarstr. 31.

Gerehabiliteerd: door A.D.W. Joh. D. Meijer, door S.D S. J. Bakker, J. van Elsacker, T. Verboom.

Geroyeerd door de Germaan: C. H. de Boer Kinkerstr. 48, F. Fafiani van Boetzelaerstr. 40, G. F. H. Kroese Kinkerstr. 130, H. B en J. H Rigters Wittenstr. 167.

Zwartboeken, De boeken zijn nog niet verschenen en zullen zoo spoedig mogelijk na verschijnen de vereen, die ze aangevraagd hebben, worden toegezonden.

Op de ledenlijst bijgeschreven: A D.W. I de Haan, P. Stilting, H. Koopmans

Elftal voor Augustus Germaan 1: T. Verboom, D. van Dijk, H. Hagedoorn, B. Heibloem, H. Lorink, F. Schmit, S. Post, J. Kwaad, P. Stik, D. de Bruin, A. J. Langenacher. (T. Verboom mag daarin niet voorkomen en moet vervangen worden).

De vereen. Ready is ontbonden.

Candidaat gesteld de vereen. „Oosterpark".

Terrein gelegen Fouwenlaan bij de Ringdijk, W'meer; kleedlokaal bij den heer Monk, Schagerlaan. Tenue witte broek, shirt blauwgeel verticaal gestreept

Bestuur: P. Swait le voorzitter, A. van Wattingen 2e voorz., C. de Jong le secretaris, J. C. Schmidt 2e secretaris, W. M. van Woerden le penningm , F. Smit 2e penningm., A. M Frericht commissaris.

Leden: G. A. van Asselt, Kuiperstr. 73, M. Bonne, v. Ostadestraat 375, J. G. de Boer, id. 370, J. H. C. Bosch, Kuiperstr. 141, M. C. Bonghoff, G. Flinckstr. 23, J. H. Brugman, v. Woustr. 56, J Celie, Tollensstr. 86, A. M. Frerichs, Vrolikstr. 175, W. Halli, Kuiperstr. 91, W. J Hogers, id. 131, G. J. P. Huntelerslag, id. 66, C. de Jong, v. Ostadestr. 413, J. Koopmans, Kuiperstr. 83, A. van Nol, v. Ostadestr. 319, H. Ohm, Palmstr., Jb. Riksen, le Jan Steenstr. 60, H. B. de Ruyter, Kuiperstr. 83, J. C. Schmidt, id. 73, M. Sietsma, Rustenb.str. 55, W. H. Smit, Kaïthuiserdw.str. 5, F. Smit, Kuiperstr. 103, L. Sweerman, v. Ostadestr. 434, P. Zwart, Rustenburgerstr. 161, C. S. te Slaa, v. Ostadestr. 371, J. F. Tol, Wiegelstr. 17, D. Tornga, Noorderstr. 47, J. W. Vertwijn, 2e Anjelierdw.str. 17, J. G. Vervoort, Rustenb.str. 382, J. J. Vermeer, Alb. Cuypstr. 36, F. H. Wolff, 3e Oosterp.str. 64, J. v. d. Woning, Wiegelstr. 46, P. J. A. van Wattingen, Rustenb.str 100, A. van Wattingen, v. Ostadestr. 394, E. v. Woerden, W. M. v. Woerden en H. A. J. M. v. Woerden, Kuiperstr. 69a.

Scheidsrechters. Zij die als scheidsrechter wenschen te fungeeren, worden beleefd uitgenoodigd zich op te geven aan het secretariaat. Zij zijn echter verplicht lid te worden van den A.V.B.

Enkhuizen. H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

Amsterdamsche Cricket Bond.

Uitslagen 11 Aug : V.V.V. 3 gewonnen van Olympia met 10 w. en 1 run; Forward 2 gewonnen van Vleerm. met 87 r. (le inn.)

Boete: Forward / 1.— wegens het niet opgeven van uitgesloten spelers voor Augustus (3e week).

Forward bleef voorts nog| in gebreke het terrein te noemen waarop zij a.s. Zondag Phil. Sp. V. zal ontvangen.

In verband met het uitblijven van de opgaaf van Forward stelt het bestuur het uitgesloten 9-tal voorloopig als volgt vast: Greenwood, Bieshaar, Kilsdonk, Seket, Lanting, van Roon, Eichholtz, A. Berman en Eilers.

Dit in afwachting van mogelijke verdere maatregelen, naar aanleiding van de door Forward begane onregelmatigheden.

Roelof Hartstraat 17. H. SCHUTTE, secret.

Geldersche Voetbal Bond.

Van den Ned. Voetbal Bond is bericht ontvangen, dat de mededeeling, verschenen in verschillende bladen, dat er voldoende voetballen voor het a.s. seizoen in ons land aanwezig zijn, geheel bezijden de waarheid is. Wanneer de pogingen van den N.V.B. gelukken, om de beschikking te krijgen over een kwantum ballen, dan zullen deze toch in de eerste plaats aan N.V.B.-vereen. verstrekt worden.

De vereen, van den G.V.B. wordt dus aangeraden, zelve te trachten voetballen in haar bezit te krijgen. Het bestuur van de G.V.B. zal nog pogingen in het werk stellen, op andere wijze in den ballennood te voorzien.

De inschrijvingsbiljetten voor het a.s. setzoen zijn aan de vereenigingen toegezonden. De inschrijving sluit 15 Sept. Men wordt beleefd verzocht met de inzending van de formulieren niet

tot dien uitersten termijn te wachten.

De vereen. D.E.S. te Doetinchem heeft haar naam veranderd in D.S.C. Secretaris B. Abelskamp, Plantsoen Doetinchem.

Zutphen, FRANS VAN EIJSDEN, secret.-penn.

A.F.C. „A J A X".

Op de plaats gehad hebbende jaarvergadering werd het bestuur als volgt samengesteld: W. F. Egeman voorzitter, H. D. Dade 2e voorzitter, J. J. Grootmeijer secretaris, Tj. de Munnik penningm., M. J. Koolhaas 2e secret., H. R. Reyenga 2e peningm., J. Ph. Geerlings, Joop Pelser en P. J. Prins commissarissen.

Enquête commissie: W. F. Egeman voorz., M. J. Koolhaas 2e secret., H. D. Dade, Tj. de Munnik en J. Ph. Geerlings, leden.

Elftallencommissie: J. J. Grootmeijer voorz., M. J. Koolhaas secret., P. J. M. van Os en J. van Oudheusden leden, P. J. Prins en G. H. Ziegeler plv. leden.

Kascommissie: J. Stallmann, J. Ph. de Waal, J. S. Gunzel.

Als eerelid werd benoemd de heer Fr. Schoevaart.

Oefentijden. Men wordt dringend verz- cht nota te nemen dat voortaan op de terreinen slechts geoefend kan worden: des Woensdags- en Zaterdagsmiddags van 2—5 uur en op Dinsdagen Vrijdagsavonds van 7— 8y% unr.

Onderst, leden. Verzoeke geen onderst leden meer voor te stellen. De vereen, stelt terreinkaarten beschikbaar geldig voor alle competitiewedstrijden. Voor overdekte tribune is de prijs per persoon ƒ 10. , voor de onoverdekte tribube / 5 —

D i p i o m a's. De diploma's zoowel voor werkende als voor onderst, leden gaan 1 Sept. a.s. ter incasso. Zij, die vóór dien datum het Verschuldigde bedrag aan het adres van den penn.m. Adm. de Ruijterweg 194 Sloten zenden, ontvangen de diploma's per post. Men gelieve de contributie bij afwezigheid uit te leggen, ter vermijding van dubbele dispositiekosten.

Adspirantleden ontvangen voortaan een diploma geldig voor éen persoon.

Enquête. De volgende leden hebben den leeftijd van 16 jaar bereikt en worden, indien na 14 dagen geen bezwaren bij onderget. zijn ingediend, overgeschreven tot werkend lid der vereeniging: L. Aarsen, J ArnoPl, H. P. C. van Beek, A. A. Bogaard, W. Bruynesteyn, J, Buitenkant, J. Cohen, J. ( ouzy, AM. Couton, J. Deen, H. Geestman, B. E. A. Kok, A Lagard, A. A. Mechanicus, M. van Nassau, J. J. van Opzeeland, J. M den Otter, M. Segaar, D. Swaan, Chr. Tang, J. Visser, R. A. J. Vunderink, J. Wijnands.

Voorgesteld als werkend ■ lid: A. Visser le Jan Steenstr. 37, gaf zich op aan het bestuur; M. Brink Corn. Anthoniuszstr. 70, door H. J. Brink en onderget.; P. H. Klarenbeek Jac. van Campenstr. 99, gaf zich aan het bestuur op; P. J. M. v. d. Eijnde Binnen Amstel 134, idem; als adsp. lid: Ph. Paulsen Schippersgracht 11, gaf zich aan het bestuur op; S. Bolle Joden Breestr. 41, door G. H. Ziegeler en Theo Brokmann; als onderst, lid: (definitief laatstej candidaten) A. Cohen Keizersgracht 4, door W. Gupffert en Th. Brokmann; J. Vosman Rozenstr. 2, door dezelfden; B. de Haan Balth. Floriszstr. 22, door dezelfden; ]■ Villhauber Lampongstr. 2, door dezelfden.

Reynier Claeszenstr. 2, J. J. GROOTMEYER,

telefoon Zuid 5005. secretaris. A. F. C.

Aangenomen als w. 1.: B. W. Solkamans Overtoom 385, C. Biere Linnaeusparkweg 385, P. J. Togneri, C. F. de Vilder van Baerlestr. 156; als o. 1.: H. M. Tienstra Lomanstr. 92, H. Blom Spoorlaan 24 Bussum

Voorgesteld als w. 1.: M. J. Schettets, door W. Addieks en A. Kooy; J. H. E. Erdtsieck Wijttenbachstr. 9, door I. H. Galavazi en D. Huyer.

Valeriusstr. 238, J. C. A. VAN OOY, secret.

A. V. V. „BLAUW WIT".

Voorgesteld als werkende leden: B. Franswa Wenslauerstr. 69, J. Kouwenberg Camperstr. 56, M. Lucas Nic. Beetsstr. 50;

als junior leden: W. C. Biesing Kinkerstr. 175, H. C. van Broekhuizen Ger. Doustr. 50, S. Hogervorst le Oosterparkstr. 236, F. R. Jansen Alb. Cuijpstr. 65, S. Lijmer Vrolikstr. 166, JPrins Javastr. 30, A. C. Snabilie ten Katestr 28, A. J. van Wilgenburg J. P. Heijestr. 103, C. C. A. Winterink J. P. Heyestr. 102;

als adspirant leden: G. J. ten Siethoff Vrolikstr. 66, H. G. Wasmoeth Rozengracht 35, C. Zwaan 2e Const. Huijgenstr. 62.

A. MUYDERMAN Jr., secret. Enq.-comm.

Aan H.H. Donateurs bericht ik door dezen, dat eind Augustus door mij zal worden gedisponeerd, tegen overgave van diplom3 1918-19 en kwitantie.

Men gelieve hiervan goede nota te nemen.

A. MUYDERMAN Jr.,

le Hugo de Grootdwarsstr. 77 waarn. penningm.

Gedrukt bij de Electr. Drukkerij, Gravenstraat 10, Amsterdam

Sluiten