Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

19

dus een goede kans, wanneer hij in een van de andere nummers slechts 1 punt wist te behalen. Grijseels dacht echter zeker is zeker en legde beslag op den eersten prijs in het nummer verspringen, met een sprong van 5 M. 61 * Voor hem een moo, resultaat daar hij zoo goed als met geoefend had. De 100 M, ring in il7<,„ sec , Jobst was 2e. De 400 M. was tevens kampioenschap en behaalde Gryseels dit in 66'/5 sec, wederom .met zijn clubgenoot Jobst als 2e. .j Od het nummer 1500 M., waaraan 15 loopers deelnamen, viel een mooie aankomst te noteeren. Vosbergen en Vuyk passeerde bijna gelijktijdig den eindstreep. Vosbergen was de gelukkige

mVosber^e4n'wonCCook de 5 KM. voor Sakes in 17 min 512/5sec, lammer dat Vosbergen ook niet aan een spring of werpnummer kon deelnemen, waardoor Grijseels het wat minder gemakkelijk zou gehad hebben, om den Beker te winnen

v. Tongeren won de 3500 M. snelwandelen even voor Piet Ruimers in 20 min. 104/s sec. J Tumper was primus bij het polsstok-hoogspringen en Best het hoogspringen met aanloop, zijn te Amsterdam gemaakt record met 2U cM. verbeterend. . ' f

Het nummer speerwerpen werd .gewonnen door lijmstra met een worp van 31.75 M.

Fen waardig slot leverde de spannende strijd over de 4 X 90 M. estafette tussehen A.F.C. en H.B S., beide ploegen maakten eerst een tijd van 46</5 sec. Bij overloopen had A.F.C. slechts 4A*/B sec. voor dezen afstand noodig, terwijl H.B.S. '/b sec. langer daarover

^Eeii week later organiseerde de A.V.B. wederom wedstrijden, waarvoor de inschrijvingen bijzonder groot waren. De regeling liet wel iets te wenschen over. Het had niet mogen gebeuren, dat op de 800 M. eene ronde te veel werd geloopen. De 10J M. clubwedstrijd werd gewonnen door Jobst van A.F.C. m l<2'/5 sec

Op het nummer 800 M. startten een 30-tal loopers tegelijk wat voor de smalle baan te veel was. Eerste werd Vuijk van A.F.C. voor P de Langen van Steeds Voorwaarts en Kalis van A.t.L. De tijd werd niet opgenomen, daar een ronde te veel werd ge-

1O°Den200 M. was voor de Crouw van H.F.C. voor J. Bosch en Hillegond van Ajax 252/5 sec.

Gnjsèels en Jobst wonnen de 400 M. clubwedstrijd van Pelser (Aiax en de Lange (Steeds Voorwaarts) in deze volgorde V Deze wedstrijden werden een week later voortgezet Ook nu werden de ronden bij het lange afstand-loopnummer 1609 M. met goed geteld en werd 1 ronde te veel geloopen _ goeu bcl"u v , ,„„ „„„.„„-_i-_ wfHstr H in 12 2/5 sec.

obst won aen xuu m. p^^^^" — -

Vuvk de 1600 M. De 4f 0 M. personeel was voor D J. ochalm van D E.C. en de 800 M. voor Grijseels in 2 mm. 10 4/5 sec, voor lobst en Vuyk. . . ,

De estafetteloop werd ook een prooi van de A.F.C.-ploeg, bestaande uit Grijseels, Jobst, Gerth en Vuyk tijd 51 4/o sec, 2 Ajax (Buyen, Hillegond, M. Pelser en J. Bosch).

Te Veendam werden wedstrijden gehouden ter viering van het onafhankelijkheidsfeest, waaraan een aantal athleten ui het Westen deelnamen. Grijseels won voor Jobst de 100 M m 1,12 sec Ook de 500 M. was voor hem, met Jobst als 2e in 1 mm. 17*1/2 sec Griiseels zou trachten het record over dezen afstand ïi&S^Wheo. echter met gelukte. Op de 800 M zegevierde de Veendammer Wilkens m 2 mm._ 26 sec. J. G. M Bosch van Ajax legde beslag op de 1609 M. m 5 min. 24 1,2 sec. Terwijl het nummer 7° X 125 M. estafette werd gewonnen door

A'foC Den1 Haag trStfo.V.V. wat leven in de brouwerij te brengen door wedstrijden uit te schrijven, die een gunstig verloop hadden De tijden hier gemaakt vielen niet mede, het waren meest Hagenaars, die uitkwamen. .

Op 28 Juli organiseeren de N.C.V.B.-wedstrijden te Zwolle. Er werd goede sport vertoond en de tijden waren iets beter, dan het den laatste^ tijd geweest was; Grijseels was naar Verv.ers en A F C moest het in het kampioenschap 4 X 100 M estatette zonde; hem stellen. Dat niettegenstaande dat toch werd gewonnen en record werd gemaakt (49 3/5) bracht de goede conditie der AF C'ere aan het licht. De ploeg, die voor A.F.C. uitkwam Cerd gevormd door Jobst, Vuyk, Gerth en Huurnmck. Ajax werd

2eDe roodzwarte Amsterdammers wisten heel wat prijzen te bemachtigen. Zoo won Jobst de le prijs op de 100 M >lUg, de 3e prijs bij het hoogspringen. Huurnmck was 3e.op de 100 M. en Vuyck wist de 800 M, geheel onbedreigd, in S! min. 10 3/5 sec te winnen. Best verbeterde weer eens zijn record hoogspringen en bracht dat op 1 M. 68, daarmede wiunende het kampioenschap v Nederland en de „Revue-tak". De oud-kampioen v. d. Meer

Wevdd2 Worp van U.D. werd 2e op de 100 M. en in het nummer verspringen. Dit nummer werd gewonnen door W. de Herder met 5 M. 79. Een aardig nummer was de loop om Zwolle, ca. 7

K.M., die gewonnen werd door J. Huigen van Pro Patria te Rotterdam in 20 min. 26 7/10 sec. „

Zooals wij hierboven reeds vermeldden, trok Grijseels naar Verviers Hij hield zich goed en werd 2e op de 100 M. achter den Engelschman d'Arcy. Op de 400 M. plaatste hij zich 4e, achter Frisby, Nicoll en Jacquemin. Mr. HEINTJE.

VOETBALTERREIN GEVRAAGD.

Nette A.V.B.-Vereeniging, nog niet in het bezit van een Terrein, zoekt zustervereniging; die reeds wel over een veld beschikt en welke genegen is dit samen te bespelen.

Brieven fl. B., Bureau „Het Sportblad", Gravenstraat 10, Amsterdam. . . _______

CLÜBBERICHTEN.

Amsterdamsche Voetbal Bond.

Bestuursbesluit van 19 Juli 1918: De amateurs-bepabngen, uitgevaardigd 22 Sept. 1917, gelden ook voor het seizoen 1918/1J.

Dispensatie krachtens de amateursbepalingen verleend aan J. Roos, om te spelen voor Sloterdijk.

Veranderng van secretariaat: Blauw Wit L. A van Asselt, Celebesstr. 43. Ursus ' A. H. Th. Haman, Kanaalstr. 80.

Gerehabiliteerd door den A.V.B P. van gaarden.

Geroyeerd: door D.E C. H. v. d. Bosch, Ringdijk 47 W meer, door OJ3.E J. de Leeuw, Covert Flinckstr 398; door Union H Venekamp, Dan. Stalpertstr. 15 F. J. Pronk Bal.str. 81 JMühren tegenwoordig adres onbekend, eerder Nievwezijde 37 E Wettzaan, P Draayer Quellynstr. 31

Op de ledenlijst bijgeschreven: Ajax J Francois J. Pach, D. Knegt H. F. Raatsie, F. Fabeling, C. Oudkerk, A. M Burbach, T L Stam F. Zwerver, J. J. Staal, C. Kreuger, K. Tangerman, A J t van Gooi. D. van Asselt, H. Talboom W. H. Dronkers T Helt, H. Delsen, M. Brink, H. de Vries, A. Visser, J. P. J. kjboom; de Germaan: J. K. Bos C. Bibo, B. W Leerenveld, O A H Laarhoven, H. Scholing, K. Smit, M. J. ter Voort, K. Witmond; de Meeuwen: G. Zwier, M Joosten; O D.E : J.Erwteman-S.CA: L H.Willen>oek M. Nieuwhart AG v d.

Gungten; v.v.a.: rvj. r..t»^ ' • »

telbrink, W. Maartens. • „

Op de adspirantenlijst bijgeschreven: Ajax: J van Meyer H. L Pach, F. van Veen Jr., G. van Parreren, P. C. Schutte, J. F. J.'Raatsie, L. Visser, A. Raatsie, P. J. van Leeuwen E R. Hagelen H. D. Smit, J. Schweppe, I. Zeehandelaar, P. Geestman, H. ter Veen, S. Bolle, C. Bruynesteyn, H. Lissauer, H. Harmck, G. H Kellersman, E. H. Hóhle, Ph. Paulsen; de Germaan: A. Leerenveld, H. Otten; O.D.E.: J. Azenowitz.

Elftallen voor September: de Germaan onveranderd. Voorgesteld de Sportvereen. „de Bijenkorf". Hoofdbestuur: A. de Vries le voorz. Middenweg 23, V. Prins 2e voorz. Wouwermanstr. 13, L. Roos le secret. Rapenburg 48, Mej R Zwaan 2e secret. Kattenburgerple.n 3, Mej. I. de:Grouw Fe Jpenn. Kinkerstr. 245, H. Neep Ferd. Bolstr. 74, J. P. Bossard Bosb. Touissaintstr. 36. • „ _ * iaq t

Leden der Voetbalafdeeling: H. G R. Ell.ng Spanstr 163, J. C. v. d. Kogel Baarsstr. 16, H. Veendam Gasthuismolensteeg 12 -r t Srhnofs Rozenstr. 27, L. Roos Rapenburg 48, K. Buys RegJuIieSrSl. 74 D'van Dam Bel.amystr. 22, J. Horstmanshof 3e H. de Grootstr. 4, H. van Breem Joden Breestr. 42, S van Breem Rapenburgerstr. 185, J. Vecht 2e J Steenstr. 19 A J. M. Zegers von Zesenstr. 19, B. Ossendrijver Weesperstr 1.29 M van Straten Zeedijk 74, W. Stnmop K. Leidschedw.str. 74, L. Pront Reüefstrf 61, W Parijs Geldersche kade 65 E. Peper le Batavierdw str 5, J. Melhado Groenburgwal 7. M. de Lev.e Raamgr.16. ? Tenue: witte shirt met goudgeel symbool en zwarte kraag, madchetten, zwarte broek en zwarte kousen. Terrein: Middenweg W'meer, naast Ajax. Elftallen voor October: De elftallen zullen uiterlijk 14 Sept. in het bezit van den secretaris moeten zijn De namen met voorletters dienen dnidelijk geschreven te worden, ten einde de console niet te bemoeileken, terwijl niet naar de vorige maand mag worden verwezen. Men verlieze art. 143 niet uit het oog.

Scheidsrechters. Zij die als scheidsrechter wenschen te ftogeeren worden beleefd uitgenoodigd zich op te geven ^et secretariaat Zij zijn echter verplicht lid te worden van den A.V.d.

Boete nr 7 AvLti / 1- art. 42 (2e week), nr. 8 de Meeuwen ƒ 1.— idem, nr. 9 Union / 1— idem.

Enkhuizen. H. D. DADE H.N.zn., secr.-penn.

Sluiten