Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

9

zijn. Ondanks de concurrentie van Ajax, waren er toch eenige duizenden kijkers op het veld der Polderbewoners, die in hun Spaarndammerkwartier enorm populair zijn. Het succes der groen hemden werd dan ook met veel enthousiasme begroet.

Doordat D.F.C zoo welwillend was aan Dordrecht haar terrein tijdelijk af te staan, kon de ontmoeting Dordrecht—V.V.A. toch in de Merwestad plaats vinden. Koopmans en z'n mannen beleefden plezier van hun uitstapje, want zij slaagden er in een volkomen verdiende 1—0 overwinning te behalen en deze overwinning was grooter geweest, als de V.V.A.ers maar beter geschoten hadden. In het vorig seizoen tuimelden de V.V.A.ers, na een goed begin, al ras naar benïden. Laten ze thans eens voet bij stuk houden !

Wat verder gespeeld werd.

Het debuut van Amstel in de 2e klasse werd met belangstelling tegemoet gezien en eigenlijk is de magere 3—2 overwinning op het Hilversumsche Victoria eenigszins tegengevallen. The Blacks dienen steeds zoo volledig mogelijk uit te komen en in iedere ontmoeting de boog zoo scherp mogelijk gespannen te houden, dan alleen kan 't verloren terrein (figuurlijk!) herwonnen worden en zelfs bestaat dan een mooie kans op promotie naar de Aafdeeling.

O.D.E. speelde eveneens thuis en wist 't Bussumsche Allen Weerbaar met 1-0 te verslaan. Ook hier dus een succesvol begin, waaruit blijkt, dat onze stadgenooten in West IIA de beste plannen koesteren.

Men krijgt echter den indruk dat er bijzonder weinig kans bestaat op een hoofdstedelijk kampioenschap in de 2e klasse B. Op eigen terrein werd D.E.C. met 1 -0 door 't Haarlemsche E.D.O. geslagen en de nieuwe 2e klasser Watergraafsmeer leed te IJmuiden een gevoelige 0—4 nederlaag tegen de stormvogels.

Voor de reserve le klasse noteeren we aanstonds overwinningen van Ajax II en Blauw Wit II. De reserves der Stadion bewoners klopten hier H.F.C. II met 4—0 en Ajax II won te Utrecht met 1—0 van Hercules II. Het winnende goaltje werd hier door de Haan gescoord, die sportief genoeg is om thans voor het 2de elftal uit te komen.

Voor de reserve 2e klasse won D.E.C. II met 2—1 van A.F.C. III, deelden Amstel II en Ajax III de punten (1—1) en verloor V.V.A. II met 0 1 van Z V.V II.

Bij de kampioenen.

Zondag was het weer een ouderwetsch voetbalfestijn in Watergraafsmeer. Reeds geruimen tijd voor den aanvang trokken de liefhtbbers in een lange file den Middenweg af en juist doordat velen zoo vroeg gekomen waren, was ook tegen twee "uur van gedrang geen sprake. Geleidelijk vulden alle rangen zich en tegen 't begin van den wedstrijd kon 't bordje „uitverkocht" weer voor het groote hek gehangen worden.

" De terrein-accomodatie heeft door de uitbreiding van de overdekte tribune een geduchte verbetering ondergaan. Deze tribune is geheel tot den grond toe amphitheatersgewijze naar beneden doorgetrokken, waardoor de hanken voor 't veld zijn komen te vervallen en een mooie ruimte tusschen het veld en de tribune vrij gekomen is.

Deze verbetering is niet alleen zeer practisch, maar de g ezelligheid van 't geheel wordt en in hooge mate door bevorderd.'t Was vroeger wel wat erg eng tusschen tribune en hek doch thans is als 'tware een promenade geschapen, waar vooral in half time een dankbaar gebruik van. gemaakt wordt. De eerste rijen van de tribune zijn thans echter bijna gelijkvloers en dientengevolge ondervond men veel hinder van diegenenen die voor 't einde weg gingen Men diende op de tribune allen te gaan staan om 't spel te blijven volgen. Is 't niet mogelijk dal het publiek achter de tribunes langs huis-toe keert? In elk geval dient 't bestuur maatregelen te treffen om dit euvel te voorkomen.

Het speelveld is zoo mogelijk nog mooier dan in 't vorig seizoen Zoo kan Ajax met recht trotsch zijn op haar houten Stadion en 't was of men dat ook voor den aanvang reeds op de gezichten van de bekende Ajax-menschen lezen kon. Burgemeester de Wit was weer op 't appel verschenen en ook verder waren alle bekende figuren van de Ajax-tribune weer present, ook 't jongste bondsbestuurslid Timmermans, die allerwege felicitaties in ontvangst te nemen had. De Ajax-bestuurderen bijgestaan door de bekende oude garde uit de leden recepieerde op aangename wijze en zoo voelde een ieder zich weer behahelijk bij de Meersche kampioenen

De zevende ontmoeting tusschen Ajax en Blauw Wit.

Flink op tijd leidde van der Kluft z'n elftal binnen de lijnen en reeds enkele minuten later verschenen ook de gastheeren in 't veld. 't Bleek dat Blauw Wit met een invaller moest uitkomen De rechtsbuiten Dorenbos was verhinderd en werd vervangen door Visser, een speler dien ik twee seizoenen geleden nog voor de Polderbewoners zag uitkomen. Ajax was compleet, met Delsen als links binnen, dus overigens de gewone opstelling.

De wedstrijd.

Ajax heeft eerst 't voordeel van den van doel tot doel staanden wind en neemt, nadat 't leder korten tijd op het terrein-midden vertoefd heeft, al ras 't spel in handen. Er zit iets in 't spel der kampioenen dat reeds in de eerste minuten 't vermoeden wekt, dat rood-wit troef zou zijn Al gauw moet Schindeler reddend optreden om een ver, laag schot van Broekman onschadelijk te maken, en als even later Gupffert om den oudsten Kluft heen draait, grijpt Molenijzer nog juist bij tijds in.

De aanvallen van het Ajax-quintet worden steeds gevaarlijker, uitstekend wordt er over de heele linie gecombineerd en ieder kansje wordt gebruikt om te schieten. Een vliegend schot van Brackman keert Schindeler zeer fraai en een moment later redt de eenige doelman der Zebra's door uitloopen. Doch 't leder keert terug en als na 10 min. spelen Gupffert en Delsen snel opbrengen, de laatste scherp naar Broekman plaatst, en deze speler in eens hard inkeit, kan Schindeler nog wel stoppen, doch niet voldoende wegwerken. Van Dort stormt toe en pangt den bal onder een uitbafsting van enthousiasme van het opgetogen publiek, in de touwen.

Ajax heeft dus de leiding, hetgeen aan 't spel van de heele ploeg iets rustigs geeft. Maar niet tevreden met dezen voorsprong spant ieder zich tot 't uiterste in om een zekerder voorsprong te verkrijgen. Zoo wordt 't spel van Ajax steeds beter en ondanks 't harde werken der Stadionbewoners, krijgen zij tegen hun technisch beterspelende tegenstanders geen schijn van een kans. De verdediging van Blauw-Wit weert zich echter enorm, de middenlinie verslapt geen seconde en blijft als 't ware aan de rood-witte voorwaartsen kleven, de v. d. Kluft's zijn onafgebroken in de weer en koppen en trappen uitstekend en in laatste instantie weert Schindeler zich als een tweede Göbel, en zoo weet de verdediging der gasten een collaps te vermijden.

De Natris schiet eerst langs den paal en even later weet Schindeler z'n schot onschadelijk te maken. Nadat even voor Lietsen geStopt is lost Delsen een vervaarlijk schot, dat Schindeler knielend verwerkt. Door off side staan bederven de Ajaciden vervolgens enkele kansen, doch dan denken we Delsen toch de leiding te zien vergrooten als hij na handig solo-spel vrij komt te staan, doch juist naast kogelt. Broekman en Delsen begrijpen elkaar steeds betei en hun handigheidjes dwingen bewondering af, hun schieten in alle standen niet minder. Het schitterend keepen van Schindeler doet echter verder succes voorloopig uitblijven. Niettemin is het overwicht van Ajax zeer groot. Zoo is er in deze spelperiode eenvoudig geen Blauw Wit-voorhoede. Geen seconde weet het hard werkende quintet den Ajax-doelman

DE T W ENTSCHE BA.NK.

AMSTERDAM, ROTTERDAM, 's GRAVENHAGE UTRECHT

Sluiten