Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

Wedstrijdprogramma voor Zondag 12 September 1920.

WEST. AFDEELING

le klasse.

U.V.V.- Spartaan Haarlem -V.V.A. Overgangscompetifie H.F.C. — Stormvogels W.F.C. - R.C.H. A.D.O.-R.F.C. F eyenoord— Quick Reserve le klasse A. 't Gooi2-U.V.V. 2 Blauw Wit 2 —Haarlem 2 Reserve le klasse B. H.V.V. 2—Feyenoord 2 D.F.C. 2—S.V.V. 2 V.O.C. 2 - H.B.S. 2 H.-D.V.S. 2—Quick 2

2e Klasse A.

Schoten—Z.V.V. Z.F.C.-Rapiditas Hollandia—E.D.O. Purmersteyn_Alc. Victr, Hortus — Amstel

2e klasse B. Hilversum—Allen Weerb. Olympia Zeist Ü.O.O. Gouda Hercules -Velox

2e klasse C. Unitas—Fortuna Neptunus—R.V.C. C.V.V.-O.D.S.

3e klasse A. Helder—Rloemendaal

H.B.C.—D.W.S.

3e klasse B.

K.F.C. - O.D.E.

E.V.C.-Swift

West Frisia—Neerlandia

3e klasse C. Baarn—Alphen Voorwaarts—D.O.S

3e klasse D. A.S.C.—V.C.S.

3e klasse F. 't Noorden—Emma Merwede—Xerxes Geel Zwart—U.S.C. Reserve 2e klasse A. V.V.A. 2- Z.F.C. 2 Reserve 2e klasse B. O.D.E. 2-Hercules 2

R.C.H 2—A.F.C. 3 Reserve 2e klasse C.

Allen Wb. 2 - Victoria 2 Reserve 2e klasse D. D.H.C: 2—Olympia 2 Reserve 2e klasse E.

Xerxes 2—Sparta 2 Reserve 2e klasse F.

Fortuna 2—Neptunus 2 V.O.C. 3—Sparta 3

ZUIDEN, le klasse.

N.O.A.D. - Bredania Wilhelmina-V.V.V. N.A.C.—Middelburg Dostro—Willem II

2e klasse A.

Middelb. II-Vleermuizen 't Zesde— Aliance

2e klasse B. Willem II-N.O.A.D. 11 Helmond—E.V.V. Philips—Volharding

2e klasse C. T.A.C.—M.V.V. O.N.S. - Scharn

3e klasse A. Vleermuizen II - Drosto

3e klasse B. Willem 1 II—'t Zesde II

3e klasse C. B.V.V. II—Helmond II

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Correspondent!© over en bedragen voor deze rubriek gelieve men rechtstreeks te richten aan J. HOVEN, Jacob v. Campenstraat No. 116, Amsterdam.

Het spel is begonnen ! _ Zonder de gebruikelijke voorbereiding van meerdere weken zitten we in eens weer midden in de voetballerij. De enkele voorbereidingen, waarvan de diverse gebeurtenissen in de voorafgaande weken getuigden, waren nauwelijks belangrijk genoeg om er speciaal melding van te maken en in elk geval traden zij op den achtergrond tegenover de verrichtingen van de Nederlandsche Olympische ploeg beneden den Moerdijk. Evenals bij de vorige Olympiade te Stockholm eindigde Nederland als no. 3, doch 't werd onze landgenooten ditmaal nog al gemakkelijk gemaakt om het zoover te brengen. De spelPrestatie echter treedt op den achtergrond tegenover de andere gebeurtenissen, die zich met onze Olympische representanten te Antwerpen afgespeeld hebben. Al schijnt de overwinning op Zweden een bof, we willen aannemen dat we een 3e prijs verdienen. Wordt echter over 't geheel en volgens de oorspronkelijke opvatting over een Olympiade (een physiek e« aesthetisch toerjiooi!) over ons geoordeeld, dan worden we in het mislijk figuur wat wex sloegen slechts geëvenaard door de Slowakken, die ook een allesbehalve gelukkig figuur sloegen, doch die tenminste een beeld van eendracht gaven, zij het ook een afschuwelijk beeld.

We verheugen er ons over, dat het niet onze taak is over deze beroerde kwestie rapport uit te brengen. Onze hoofdïedacteur die volkomen onbevangen en onpartijdig tegenover °fficials en spelers staat, zal zijn oordeel wel uitspreken en Verder zal dit muisje wel een staartje hebben. Het eenige "chtpunt in deze sombere geschiedenis lijkt ons het feit, dat *e hieruit een grondige leering voor de toekomst kunnen trekken.

Intusschen is deze onverkwikkelijke kwestie toch oorzaak, dat we moeilijk onze aandacht tot het plaatselijke beperken bunnen en we zullen ons dan ook van de gebruikelijke voorbeschouwingen onthouden en alleen eens even de troepen monsteren, die thans geroepen zijn de roemrijke kleuren van de ■^mstelstad te verdedigen.

De Amsterdamsche N.V.B.-elftallen. De volgende hoofdstedelijke elftallen nemen deel aan de c°ttpetities van den N.V.B.:

. le klasse: Blauw Wit, Ajax, A.F.C, V.V.A., De Spartaan.

O v e r g an gscompetitie: D.E.C

R eserve le klasse A: Blauw Wit II, Ajax II, A.F.C. *I> Spartaan II. 2e klasse A: Amstel, Hortus. 3e klasse A: N.O.S., St. Voorwaarts, D.W.S. 3e klasse B: Watergraafsmeer, Swift, Neerlandia, P.D.E.

se klasse C: Wilhelmina, Vooruit. Reserve 2e klasse A: D.E.C. II, V.V.A. II. TTR e s e r v e 2 e k 1 a s s e B: Blauw Wit III, Ajax III, E.F.C. Amstel II, O.D.E. II.

Tesamen 5 eerste klassers, I overgangsclub, 4 res. le klas?0rs, 2 tweede klaseeirs, 8 derde klassers en 7 reserve 2e klas-

, , <k

In totaal .27 elftallen en daar men rekenen kan dat voor jMk elftal wel 15 spelers benoodig'd zijn, kan men dus ongeV! '''' tekenen op 400 Amsterdamsche voetballers die deelnemen aan C.c N.V.B.'-competitics, vertegenwoordigende 27 elftallen "van 16 verschillende vereenigingen, verdeeld over 9 afdeelin-

We ziillc.ii mot hplansstelling wederom de verrichtingen on-

rdamsche voetballers nagaan en aaarDij neizeuae

teem volgen, w

/at we ook in de voorgaande jaren als basis

voor deze rubriek kozen. We zullen alle 27 elftallen blijven volgen, doch natuurlijk slechts vluchtig de jongere ploegen en uitvoerig de vijf le klassers. Ook zullen we 't oog gericht houden op alles wat verder op voetbalgebied in de hoofdstad plaats vindt. We hopen van harte dat de Amsterdamsche voetballers ons door hun prestaties de gelegenheid zullen geven, heel veel goeds over hun te berichten!

De le klasse wedstrijden in September. In Amsterdam.

19 September: Spartaan—Ajax, Blauw Wit—Haarlem en V.V.A.—Sparta.

26 September: Ajax—V.O.C, Spartaan—Blauw Wit en A.F.C—V.V.A.

Buiten Amsterdam.

12 September: U.V.V.—Spartaan en Haarlem—V.V.A. 19 September: H.V.V.—A.F.C.

Den 26en September gaat geen hoofdstedelijke le klasser naar buiten en spelen dus allen thuis.

In totaal worden in September dus zes wedstrijden te Amsterdam en 3 buiten de hoofdstad gespeeld.

^Officieel openen dus de beide nieuwelingen V.V.A. en Spartaan resp. te Haarlem en te Utrecht a.s. Zondag, het seizoen voor Amsterdam, terwijl in Amsterdam zelf het seizoen a.s. Zaterdag*en Zondag officieus geopend wordt met de wedstrijden

Om Scheepvaart- en Scheltema-beker.

Hoewel ons hierover officieel geenerlei mededeeling gewerd, willen we toch kort even vertellen, dat deze wedstrijden voor de laatste maal zullen plaats vinden en de bekers dus ditmaal definitief in 't bezit van de winnaars komen.

Om den Scheepvaartbeker zal a.s. Zaterdag en Zondag Vz competitie gespeeld worden tusschen de resp. houders van dezen beker, 't Gooi, Blauw Wit en Hermes|D.V.S., terwijl op dezelfde wijze de resp. houders van den Scheltema-beker om het definitief bezit van dezen trophée zullen kampen. Dit zijn A.F.C, Ajax en Stormvogels. De genoemde zes clubs kregen vrijstelling voor 't spelen van cdmpetitie-wedstrijden op a.s. Zondag, waardoor o. a. de wedstrijden Ajax—Blauw Wit en A.F.C.—D.F.C. komen te vervallen. We weten niet of 't verstandig is met 't verleenen van uitstel te beginnen, doch in elk geval juichen we het toe, dat de Amsterdamsche favorieten Ajax en Blauw Wit niet aanstonds tegenover elkaar komen te staan. Ondanks de vele plaatselijke ontmoetingen zullen de wedstrijden Ajax—Blauw Wit hun bijzondere aantrekkelijkheid voorloopig toch nog wel behouden!

De elftallen.

Over de samenstelling der elftallen deden gedurende dezen zomer allerlei geruchten de ronde. We hebben het jaar-in jaar-uit medegemaakt hoe onbetrouwbaar deze berichten waren en deelen slechts enkele feiten mede.

Keuzenaar, ex-doelman van De Stormvogels, zal voor Ajax uitkomen, en Walst, in 't vorig seizoen back van De Stormvogels, voor Blauw Wit. De twee grootste le klassers hebben dus elk een nieuwen speler en verloren er ook elk een. Ajax verloor Smit, die nog niet voldoende hersteld is van een zeer ernstige ziekte om in dit seizoen te spelen. Verder is Hoogerbeets nog steeds in Amsterdam, doch vertrekt hij toch eerstdaags naar de tropen. Een gerucht ging er dat Molenijzer de Blauw Wit-gelederen zou verlaten, doch gelukkig bleek dit een loos gerucht te zijn. We vernemen overigens dat de Zebra's een ernstige inwendige crisis "doormaken en dat m verband daarmede de samenstelling van de ploeg nog n« vaststaat. We hopen van ganscher harte dat m deze voortvarende volksvereeniging de eenheid bewaard Aiax komt waarschijnlijk sterker uit dan in t aïgeloop.n seizoen. Ook 't bestuur werd versterkt door Koolhaas er weer in op te nemen en zoo zal er van Ajax wel kracht uitgaan.

Sluiten