Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

er niet met een 2—l-nederlaag zijn afgekomen.

In de eerste helft had ongetwijfeld H.V.V. het beste van het spel gehad. De Kesslers trokken telkens ten aanval op, waarbij ze met hun schoten echter geen geluk hadden. Het was dan ook feitelijk eenigszirts onverwachts, dat Ajax door lireekr/iann dc leiding wist te nemen. Kort daarna maakte cvhter Dé Kassier mooi gelijk. Zoo gezegd was de tweede heifü van dezen stevig gespeelden. wedstrijd voor Ajax, dat ten slotte met 2—1 wist te winnen.

De overwinning heeft voor Ajax een bitteren bijsmaak, daar Van Dordt een sleutelbeen brak, zoodat hij vöorloopig niet zal kunnen spelen, wat zeer teleurstellend is, daar hij juist in dezen wedstrijd weer eens iets van zijn vroegeren vorm liet zien. Verder bleek de knie van De Haan, die voor \'an Dordt inviel en uitstekend speelde, nog niet voldoende hersteld, zoodat ook hij na eenigen tijd moest staken.

Haarlem klopt H.B.S.

Een andere belangrijke wedstrijd werd op Houtrust gespeeld, waar Haarlem bij de Kraaien op bezoek was. Deze wedstrijd was van bijzonder belang, omdat er in Amsterdam altiid nog zoo iets bestaat, dat men plaatselijke concurrentie noemt. Verleden jaar heeft die plaatselijke concurrentie Blaüw Wit het kampioenschap gekost en men kan er verzekerd van zijn, dat ook dit maal de 5 Amsterdamsche clubs het elkaar niet gemakkelijk zullen maken. Het gevolg daarvan zou wel eens kunnen zijn, dat oen der misschien minder sterke niet-Amsterdamsche elftallen tenslotte het kampioenschap zou veroveren en nu zijn Haarlem en H.B.S. daarvoor twee ernstige candi daten.

H.B.S. maakte verleden week tegen V.V.A. op ons al geen grooten indruk, zoodat het ons ook niets verwonderde te lezen, dat de Haarlemmers op Houtrust de overwinning hadden'behaald. Het eigenaardige van dezen wedstrijd was, dat H.B.S. ongeveer voor drie kwart van den wedstrijd in de meerderheid is geweest en een kwartier na de pauze nog met 1—0 leidde. Wel had Haarlem in die periode verschillende kansen gehad, maar door slecht schieten had men daarvan geen gebruik gemaakt In het laatste half uur herstelden de roodbroeken zich echter volkomen. Ze pakten thans de zaken energiek aan met het gevolg, dat de stand spoedig gelijk was. Daarna heeft De Leve verschillende lastige schoten moeten stoppen, maar ten slotte bezweek hij toch toen hij zich tot uitloopen net verleiden. Met 2—1 nam Haarlem- derhalve de punten mee naar huis.

Een gelijk spel in Utrecht.

U.V.V. schijnt tegen, de nieuwe Amsterdamsche eerste klasse» met goed te kunnen spelen. Tegen de Spartaan werd verloren, terwijl met V.V.A. de punten werden gedeeld. De Bie en Muller waren ditmaal bn' de U.V.V.'ers afwezig, maar c.at behoeft toch geen reden te zijn om zoo onbenullig te speten als er Zondag gedaan werd. De oorzaak ligt toch niet in onderschatting van de tegenpartij? Gelukkig voor U.V.V. presteerde ook de voorhoede van de V.V.A.'ers niet veel. Vooral het schieten was uiterst zwak, zoodat de verdedigingvan U.V.V. het betrekkelijk gemakkelijk heeft gehad. De voorhoede van U.V.V. speelde heel wat beter, vooral Vos on W. Buitenweg hebben krachtig gewerkt om de overwinning in Utrecht te brengen. Ze vonden echter in den Amsterdamsehen doelverdediger Blauw een onoverkomelijk struikelblok, terwijl ook de achterspelers van V.V.A. het hunne er toe bijdroegen om U.V.V. het maken van doelpunten te beletten. Zoo werden met 0—0 de punten verdeeld. Over het geheel was het een tweede klas vertooning waarin bijzonder veel voor buitenspel is gefloten.

„ „ De Spartaan alweer geslagen.

JJe bpartaan schijnt het op eigen terrein maar niet tot een overwinning te kunnen brengen. Ook tegen D.P.C. werd Zondag verloren, hoewel de thuisclub geheel volledig in het veld verscheen en voor een groot deel van den wedstrijd ook in de n eerderheid is geweest. Het geluk werkte echter heeiemaal

niet mee, waarvan het gevolg was, dat D.F.C. met 2—1 een fortuinlijke overwinning behaalde. Al spoedig waren de Spartanen in de meerderheid, waarvan een doelpunt het gevolg was. Toen kwam er echter een korte periode van Dordtsch overwicht waarbij het geheele elftal zich geducht inspande om den achterstand in te halen. Spoedig kwam uit een hoekschop de gelijkmaker, even later kwam een tweede punt, eveneens uit een hoekschop. D.F.C. bleef nog eenigen tijd in de meerderheid, het maakte nog twee doelpunten, die echter wegens buitenspel niet toegekend konden worden. In de tweede helft heeft de Spartaan uit een geheel ander vaatje getapt. Nu werd voortdurend op de Dordtsche helft gespeeld waar echter de verdediging stand wist te houden, zoodat er geen verandering meer kwam. Enkele bijgeloovige Spartanen wijten de nederlaag aan scheidsrechter Bos, die 4 van de 5 door de Spartaan gespeelde wedstrijden heeft geleid en onder wiens leiding zij geen enkele maal hebben kunnen winnen. Heeft de Spartaan verleden week een tweetal protesten tegen de leiding ingediend, ook ditmaal was er weer een kwestie, die al bijzonder eigenaardig is. De scheidsrechter gaf n.1. een vrijen schop voor een overtreding, die buiten het strafschopgebied gebeurde. Bij het nemen van den schop legde men den bal echter toevallig iets over de lijn binnen het strafschopgebied, waarop de scheidsrechter geen aanmerking' maakte omdat hij den schop zoo spoedig mogelijk wilde laten nemen. Achteraf ■ werd nu door de Spartaan de aanmerking gemaakt, Jat een vrrje schop wegens een overtreding van artikel 9 genomen werd binnen het strafschopgebied, zoodat hiervoor een strafschop gegeven had moeten worden. Daar de bewering, dat de overtreding buiten het strafschopgebied gebeurde, door de Spartaan niet wordt bestreden en de verklaring van den scheidsrechter alleszins aannemelijk is, zal het zeker niet gemakkelijk zijn een dergelijk protest te winnen. De vraag is mtusschen gewettigd of het wel verstandig gezien is, een scheidsrechter vier maal achter elkaar bij dezelfde vereenigin" te laten fluiten.

w- i. tl. rr ïn de overgangscompetitie.

Wij nebben Zondag eens een wedstrijd in de overgangscompetitie bijgewoond en wel een die in het voorjaar nog onder het etiket „eerste klas" werd gespeeld, n.1. den wedstrijd ti.b.L.—Quick. We hebben van dit uitstapje geen spijt gehad, want we- hebben op het fraaie H.F.C.-veld een aardigen wedstrijd gezien, een strijd die ongetwijfeld op een heel wat hooger peil stond dan verleden week b.v. de wedstrijd V.V.A — H.B.S. Vooral Quick heeft uitstekend gespeeld, zoodat het'al heel gek moet loopen willen de Hanenburgers niet nog dit seizoen hun eerste klasseschap heroveren. Quick heeft nog tal van bekende gezichten in het elftal, onder de goede aanvoering van Bosschart wordt voortdurend niet alleen geestdriftig gespeeld, maar ook technisch een aardige partij voetbal ten beste gegeven. Bosschart speelde back, op welke plaats hij toch een stuk beter speelt dan in de middenlinie. In de middenlmie viel het goede spel van Claasz op. Vroeger hebben we wel eens om de acrobatische toeren van dit jongmensch gelachen, maar wat hij thans deed was inderdaad zeer verdienstelijk.

Ook in de voorhoede werd goed gewerkt. H.F.C. hebben we met genoegen zien spelen omdat de ploeg zulk aardig voetbal laat zien. Het elftal was nog al onvolledig door verschillende ongevallen, maar de invallers — behalve een zwakke plek in de middenlmie — hebben zeer goed voldaan. In de voorhoede speelden een paar jeugdige knapen, pas uit het vierde elftal geïmporteerd, waarvan H.F.C. nog pleizier kan beleven. Ze moeten nog awt meer kracht en uithoudingsvermogen hebben maar overigens was hun kijk.op het spel werkelijk keurig. Het is te begrijpen, dat ze tegenover geroutineerde achterspelers als Bosschart niet op konden, maar ze hebben het hem toch vaak lastig genoeg weten te maken. In de verdediging was Ben Verwey natuurlijk de hoofdpersoon. H.F.C werd met 3—0 geslagen wat wel wat meer was dan Quick eigenlijk verdiende, daar het tweede doelpunt eigenlijk wegens buiten-

Sluiten