Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

9

daarom hebben we 't weer eens triumfantelijk durven uitspreken: „Amsterdam aan de spits!"

De Rest.

D.E.C. blijft verbazen, wist te Haarlem met eventjes 5—1 Van 't arme H.F.C. te winnen en staat thans in de overgangscompetitie op de Se plaats. A.s. Zondag ontvangen de D.E.C.'ers 't sterke R.C.H. Zouden zij in staat zijn dan ook te winnen? Dan zouden zij zoowaar neg in staat blijken te zijn om van een eventueele verslapping van Quick of Feyenoord te profiteeren en het dus toch nog tot promotie te brengen. Een heel,klein, doch niettemin een kansje!

De serie nederlagen van Amstel als 2e Wasser werd vervolgd. E.D.O. klopte the Blacks met 3—1. Ook de andere hoofdstedelijke 2e klasser, Hortus, verloor j.1. Zondag en wel met 0—1 te Weesp van Rapiditas.

Van de overige uitslagen memoreeren we een gelijk spel (1—i) van A.F.C. II te Utrecht tegen U.V.V. II en een 2—4nederlaag van Spartaan II tegen 't Gooi II, eveneens voor de reserve-le klasse.

Verder voor de 3e klasse een 4—0 van O.D.E. op Neerlandia en voor de res. 2e kl. een 1—O-overwinning van Ajax III op 't derde der Zebra's. Voor de overige uitslagen in de 3e klasse en reserve-2e klasse verwijzen we naar de uitslagenlijst.

Haarlem verliest van Ajax.

Met dezelfde cijfers waarmede Blauw Wit de gevreesde roodbroeken versloeg, heeft ook Ajax zich de meerdere van Haarlem getoond, 't Was Zondag weer een echte ouderwetsche dag in de Meer. Er heerschte veel geestdrift, flink spel werd vertoond en 't was er mooi, heel mooi in de tuinstad van burgemeester De Wit. Er wordt daar steeds bijgebouwd doch de voetbalvoorstad van Groot-Mokum behoudt haar eigenaardig cachet. Als dat maar niet verloren gaat, wanneer ook daar de merkwaardige verzameling die men „Amsterdamsche gemeenteraad'' moet noemen, aan het bewindvoeren gaat!

Mooi is de Meer eerst recht als het zulk een fraaie herfstdag is als j.1. Zondag en 't voetbal-stempel wordt er dan op¬

gedrukt door Ajax. We

't er weer druk, wat een ellen¬

dig gedrang voor de loketten en ook op het veld, wat een

gebrek aan medewerking bij 't publiek tevens, üat bij preierentie schijnt te willen dringen(!) dat allen op dezelfde plaatsen en schijnbaar liefst op de persplaatsen zitten wil, doch de mislijke gewoonten M uur voor 't einde weg te gaan maar niet opgeven wil en zoo de goede bedoelingen van de Ajaxbestuurderen steeds dwarsboomen. Overigens zijn die goede bedoelingen niet voldoende en dienen strengere en afdoende maatregelen genomen te worden om de regeling op 't veld te vrbeteren. Er waren honderden, misschien duizenden, die Zondag een plaats ingenomen hebben, waar zij geen recht op hebben. Ook de gemeente Watergraafsmeer wordt wat het belastinggeld betreft, op deze wijze gedupeerd. We hebben gezien hoe Zondag 't bestuur van Ajax deed wat het kon, doch dat was ditmaal niet voldoende. De regeling is nog uiterst gebrekkig!

Het waren twee flinke ploegen die Zondag onder de bekwame leiding van scheidsrechter Mutters den strijd aanbonden. We misten in den Haarlem-aanval den kwieken Brakel. Nu speelde Donker links-binnen en Haarlem had dus een invaller. We nemen tenminste aan dat men Brakel niet voor Donker liet uitvallen, wat een slechte ruil zou zijn. Ajax was verZwakt door 't gemis van v. Dort en 't niet in diens plaats kunnen spelen van De Haan. Vermoedelijk zullen deze beide spelers vóór 1921 wel niet kunnen uitkomen en zoo is het dus

zaak een verdienstelnk invaller te kiezen, tiet üe keuze van

Rutten is de elftalcommissie van Ajax allesbehalve gelukkiggeweest. Deze speler doet ernstig zijn best, doch presteert heel weinig. Zoo beschikt hij niet over de minste baibeheersching en heeft geen begrip van 't oogenblik om te schieten. Het doelpunt in de 2e helft door hem gemaakt was „een bakkie", een blijde verrassing voor alle Ajax-aanhangers en voor Rutten zelf evenzeer. Men zegt dat hij als back goede kwaliteiten heeft, 't Is mogelijk, doch in den aanval bederft hij 't spel der anderen. Is Dubois niet beschikbaar? Is er geen bruikbare linksbuiten in de lagere elftallen in welk geval Gupffert binnen spelen kan? Goede reserves schijnt Ajax toch niet zoo bijster veel te hebben, hetgeen trouwens blijkt uit het verminderde succes van de lagere elftallen. Hier is zoowel de kwaliteit als de kwantiteit achteruit gegaan en Blauw Wit is ook in dit opzicht de meerdere van Ajax geworden. De Zebra's brengen n.1. thans 17 — zegge zeventien

— elftallen in 't veld.'

Nu we toch aan 't vergelijken zijn tusschen Blauw Wit en Ajax, zij toch erkend dat — voor 't oogenblik althans — het spel van Ajax aantrekkelijker is dan dat van Blauw Wit. Wel geloof ik dat de Zebra's zoo niet sterker, dan toch zeker even sterk zijn, maar 't spel van Ajax is nog altijd meer in stijl, 't is soepeler, sneller en meer afwisselend dan het overigens ook zeer knappe werk der Blauw Witters. Voor een niet gering deel schuilt dit punt waarin Ajax beter werkt in het nauwkeuriger voeden van de middenspelers en het sneller spel van de rood-witte voorhoede, wier samenspel geacheveerder is. Dat 't stuggere en meer productieve spel van v. d. Kluft en z'n mannen doelmatiger is, dat gelooven we overigens

. Ajax speelde j.1. Zondag beter dan tegen V.O.C. en H.V.V., ook 'beter dan V.O.C. en H.V.V. en stellig beter dan Haarlem. Op hun beurt speelden de roodbroeken minder goed dan tegen Blauw Wit, tenminste verrichtte de voorhoede toen beter werk. Deze linie was actief doch daarmede is vrijwel alles gezegd. Tegen 't geroutineerde snel van Hordijk en Fons Pelser

— beiden waren keurig op dreef — had de linkervleugel, Schravendijk—Donker, niet veel in te brengen. Van die zijde dreigde absoluut geen gevaar, wél een enkele maal van rechts, waar Houtkooper Sr. en Bieshaar vaak mooi opbrachten en laatstgenoemde enkele malen verdienstelijk schoot. Nu klopte het bij Ajax in 't linker, verdedigingsveld beter dan we m

'den laatsten tijd gewend zijn (afkloppen op hout!). Couton, hoewel nog erg onzeker, deed ook verschillende goede dingen en groote fouten maakte hij niet. Verder was de Kruyf er ditmaal, vooral na de rust, uitstekend in en overtrof o. a. zijn voorganger op die plaats, Terwee, ditmaal volkomen. De Kruyf is een tacticus, een kalm speler die niets onoverlegd doet en weet hij nog wat meer kracht in z'n spel te leggen, een tikje meer feu sacré, dan kan hij tot de beste halfs van 't Westen gerekend worden. Bieshaar was gevaarlijker dan Houtkooper, die te veel pingelde, doch samen vormden deze beide roodbroeken toch een uitstekenden vleugel. Ook de jonge mid-voor van Haarlem, Van Daalen, is een nuttige kracht of liever dat zal hij weldra zijn. Nu mist hij nog de noodige routine, doch aanleg heeft hij ongetwijfeld. De geheele verdediging met Tekelenburg en Baay als uitblinkers leverde keurig werk en verdient dan ook lof voor de volhardende wijze, waarop zij zich tegen de telkens terugkeerende Ajaciden teweer stelde. Stoer en tactisch tevens werkte Tekëlnburg als spil, in t vuur van 't spel 'n enkele maal iets te vinnig, maar dat is toch te excuseeren en Mutters liet de straf niet uitblijven Die straf Wrwo-rio Ain^ rip leidintr. Tot de rust was de scana 0—0

gebleven of liever tot ca. 1 minuut voor de rust Toen zon-^ digde Tekelenburg en op 30 meter afstand van t doel plaatste

SPOBTC OS TUUMS

SPECIALS AANBIEDING f 65.-

DEN HAAG ~ ROTTERDAM HOFWEG 11 HOOGSTRAAT 356

si

' " '• ]

Vil

OIXOOOCOQOOOOODDC

Sluiten