Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

7

rekenen — men denke slechts aan de achter ons liggende oorlogsperiode — zullen wij een zwaren strijd °rn het bestaan hebben te voeren. Wij erkennen, dat M destijds een fout gemaakt hebben door ons met het u bekende compromis te vereenigen; wij zouden befeid zijn de gevolgen van deze fout op ons te nemen "!aar wij zijn overtuigd, dat dit noodlottig zou zijn voor het Nederlandsche voetbal. Daarom hebben wij gesloten, hoezeer het ons leed doet ons woord te "loeten breken, niet toe te stemmen in een vermenging enminste niet in. een directe vermenging. Hoewel deze aak voor onze vereenigingen zelf van het grootste eiang is, kwamen wij na ampele bespreking tot het ^esluit, dat we ons in deze zaak tenslotte toch geheel P het standpunt van het algemeen belang moeten P'aatsen. In de eerste plaats stellen wij voorop, dat an de J2 vereenigingen, welke in het afgeloopen eizoen de eerste klas vormden, er 10 waren, die het erste klasseschap na hevigen strijd op het veld zelf ebben veroverd. Alleen Ajax werd door een besluit er Algemeene Vergadering gepromoveerd, maar het S°id hier feitelijk slechts het verbeteren van een re?lementaire fout. Wij hebben onzen eersten klas titel derhalve zelf er0Verd en het ZQU schending van verkregen rechten Jn, wanneer men een aantal andere vereenigingen, Jj nog niet hebben getoond den eerste-klasse-titel stpii en waardig te zijn, met ons zou gaan gelijk ellen. Wij gelooven ook dat voor de B-vereenigingen en geschonken eersteklasseschap niet zoo aangenaam' is' zijn dan een eersteklasseschap dat op het veld zelf

^ «^iovera. weinu wij meenen daarom de B-clubs in

gelegenheid te moeten stellen op het veld te toonen

tic

f ze waardig zijn in de groote eerste klas te worden Pgenomen.

$6j rj zijn daarom bereid aan het eind van het volgend d 'zoen 3 plaatsen in de A-afdeeling af te staan aan jj,.. leidende B-clubs en dat elk volgend jaar te ^JVen doen. Dan kan in betrekkelijk korten tijd aan het iubs gelegenheid worden gegeven op het veld da eerste klasseschap te veroveren en wanneer ze befrin slagen, kunnen ze onze taak om de publieke <je angstelling voor onze sport te verhoogen en aan te i or die belangstelling gestelde eischen tegemoet

K-omen, verder overnemen. hest neer dit voorstel niet wordt aanvaard en uw dan meent thans, tot vermenging te moeten besluiten, Ve moeten wij tot ons leedwezen verder onzen eigen staj?,.gaan en zullen we stappen nemen'om ons zelfrjO'g te organiseeren."

^ ^kt ons een open en olijke mededeeling en kUr, 2L»ver weergeven van den toestand. Men had Hiemen Praten van een revolverpolitiek, maar men kan te u?nd dwingen vrijwillig zich een strop om den nek heerlnden en we achten het zeer twijfelachtig of de °ver ^Fner thans, evenals destijds toen hij zelf tegende Aïax die revolverpolitiek in toepassing bracht, ^aar vergadering achter zich gehad zou hebben.

% °nze meening zou de vergadering zich misschien

. Oeetie vprnntwaarHiori rrptr,rmrf tioKKci an onl,olo

Call\t„ J &^^.!v« ..vw^n wiivcic

1iaa ien zouden moord en brand hebben geschreeuwd,

lh. Wannppr lipt tnt cfpmmon rvaVnman „n

\.°en

ove Wanneer het tot stemmen gekomen zou zijn, geWe' dat de A-clubs gelijk gekregen zouden

sPelie of er thans zal gebeuren durven we niet voorin aJ}" . Het is mogelijk, dat de bewuste commissie ^er ï ^ies tot vermenging adviseert — het meerendeel §ro0{e°:en kan moeilijk anders doen, wat juist de

was dij ae samensieiung — en aan zaï a

hebben te overleggen of men zich bij deze beslissing wenscht neer te leggen.

Voor wat deze zaak betreft lijkt ons de vergadering van den jongsten Zondag tenslotte een verloren dag.

De Nederlandsche ploeg voor Scandinavië.

Naar men ons mededeelt, zullen de volgende spelers den toer naar Zweden en Noorwegen medemaken:

Göbel (Vitesse),' Schindeler (Blauw Wit), Denis (H.B.S.), Verwey (H.F.C.), Boerdam (V.O.C.), Van Lingen (Be Quick), Hordijk (Ajax), Steeman (Sparta) Tekelenburg (Haarlem), Gupffert (Ajax), D. Kessler captain (H.V.V.), Buitenweg (U-V.V.), Ruffelse (Sparta), Van der Wolk (Sparta), Felix (M.V.V.) en M. Houtkooper (Haarlem).

Gespeeld worden de volgende wedstrijden:

24 Augustus te Stockholm tegen het Zweedsche elftal;

29 en 31 Augustus te Christiania tegen het Noorsch elftal.

De ploeg zal waarschijnlijk 19 Augustus vertrekken en 3 September terug zijn en vergezeld worden door de heeren Warner, Kalma en Blote. Warburton zal de spelers als trainer verzorgen. Geruchten omtrent de samenstelling van het elftal voor de wedstrijden in Scandinavië hebben reeds door de pers de ronde gedaan, doch eerst thans wordt ons de bovenstaande mededeeling door de xommissie verstrekt. Wij meenen, dat de commissie er in geslaagd is een aantal zeer goede spelers bijeen te brengen. Omtrent de samenstelling van het definitieve elftal zal men zich wel reeds een denkbeeld hebben gevormd, maar hiervan zal zeker wel geen mededeeling worden gedaan dan kort voor den wedstrijd. Wanneer na den eersten wedstrijd veranderingen wenschelijk of noodzakelijk mochten blijken, dan zal dat, naar we hoorden, worden geregeld door den heer Blote in overleg met aanvoerder Kessler. Vooral aan de adviezen van Kessler, die het spel door en door kent, zal men groote waarde kunnen hechten. Het sterkste elftal; dat men uit het gekozen 16-tal spelers zal kunnen samenstellen is o. i." het volgende: Göbel, doel; Denis en Verwey, achter; Hordijk, van Linge en Steeman, midden; van der Wolk, Ruffelse, Buitenweg, Kessler en Gupffert, voor. Men beschikt dan nog over een 5-tal reserves, die, behalve wat de doelverdediger betreft, voor geen der gekozen spelers veel behoeft onder te doen. Vooral is het jammer dat men aan Felix geen plaats kan inruimen. Mocht Buitenweg soms wat te licht blijken dan zou men misschien Ruffelse op de middenvoorplaats en Felix rechtsbinnen kunnen plaatsen. Het eenige waar we ons over verbazen is de opname van v. d. Wolk, die in den laatsten tijd niet eens meer geregeld voor Sparta heeft gespeeld. Een goed ding is het dat hij naast zijn clubgenoot Ruffelse zal kunnen spelen. Blijkbaar is Boelie Kessler verhinderd mee te. gaan, maar dan had men toch zeker De Natris dienen te kiezen. Of wordt deze speler nog steeds geboycot in verband met het gebeurde in den wedstrijd Ajax—A.F.C.?

Wij vertrouwen, dat de thans gekozen spelers gelegenheid zullen vinden om zich door oefening behoorlijk voor te bereiden. Wanneer de temperatuur niet hooger wordt dan in den laatsten tijd zal het \ zeer wel mogelijk zijn om. gedurende de in Augustus nóg beschikbaren tijd eenige avonden per week te oefenen, desnoods onder leiding van Warburton.

Sluiten