Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBEÏD

I

hij geen enkel motief kon aanwijzen waarom voetbal in de warmte ongezond zou zijn.

Ajax in Duitschland.

Ajax is met een zeer onvolledig elftal, zoodat men eigelyk kan spreken van een eenigszins versterkt Ajax II, eenige wedstrijden in Duitschland gaan spelen. Deze ploeg heeft den eersten wedstrijd, die tegen Entracht te Frankfurt met 1-—1 gelijk gespeeld, terwijl de tweede, tegen Neurenberg, met 4—0 werd verloren, waarna te Mannheim eveneens met 1—1 gelijk gespeeld werd. Onder de gegeven omstandigheden zijn dat geen slechte resultaten, maar we vragen ons af of men voordat men de wedstrijden in het buitenland had vastgesteld, zich er niet van had kunnen vergewissen of de spelers wel medegingen. Men hecht in het buitenland veel meer waarde aan dergelijke internationale ontmoetingen dan wy dat doen en daarmede moet men toch, waar het vereenigingen met een gevestigde reputatie betreft, eenigszins rekening houden.

Ajax ging naar Duitschland als kampioen van Nederland en werd als zoodanig ook in de bladen aangekondigd. In werkelijkheid had men hoogstens kunnen zeggen, dat een versterkt elftal uit de reserve eerste klas zou spelen. Overigens moet het spel in den eersten wedstrijd geen kwaden indruk gemaakt hebben. We vinden in de N.R.C. tenminste het volgende verslag:

„Ajax had al een heel eigenaardig elftal meegebracht, Het zag er zoo uit: de Boer, Rutten en Hoogland Martens, J. Pelser en Dubois; Smit, Geestman, van Dort, Bakker en v. d. Vies. Dus maar even 7 invallers; o.a. ontbraken Fons Pelser, Couton, Hordijk, Broekman, Delsen, Kruyff etc. Tot overmaat van ramp kreeg na ongeveer een half uur spelens van Dort een knie tegen zijn slaap, waardoor hij zich wel niet bezeerde, maar toch zoo duizelig werd, dat hy verder niet kon meespelen. Kort na dit ongeval van Van Dort, voordat Goedecker hem vervangen had, doelpuntte Eintracht na een zeer mooi samenspel met een kei vlak langs den paal van een paar meter afstand geschoten — totaal onhoudbaar voor de Boer. Het verschijnen van Goedecker bracht een beetje leven in de voorhoede van Ajax. Tot daar toe had Ajax nauwelijks kansen gehad, terwijl Eintracht den bal steeds maar heen en weer schoot, Ajax' doel steeds weer aanvallend, maar het absoluut vertikte om te schieten. Nu was het de linkervleugel van Ajax, die eenige keeren gelegenheid kreeg er vandoor te gaan. Bij de eerste twee centers was de rechterzijde zoek, den derden kreeg de rechtsbinnen te pakken, hij passeerde eenige meters vóór het doel aan een toeloopende achterspeler voorbij aan Goedecker, die den bal heel rustig in den linkerhoek schoof. Verder werd er niet gedoelpunt. Gelegenheden waren er genoeg aan beide kanten en zoo bleef het 1—1, wat voor Ajax met haar gehavend elftal tegenover de volledige Eintracht-ploeg een succes mag genoemd Worden.

Het was een interessante strijd tusschen twee elftallen, welke totaal verschillende soorten voetbal speelden. Eintracht speelde een prachtig short passing. Niet alleen de voorhoede, maar vooral ook de half-backs. De manier, waarop dezen onder elkaar samenspeelden, was mij nieuw. Zoo gauw als de centerhalf in moeilijkheden kwam, aangevallen werd, kwamen de twee vleugelhalfs naar binnen. Meermalen kon men ze zoo op afstanden van ca. 10 M. zien

samenspelen. Alles vlak langs den grond. Hetvoedea der voorwaartsen was eveneens een zeer goed verzorgd onderdeel van het spel der halfs. De bal werd steeds langs den speler geschoven, nooit bijna direct op hem toe. Het was het klassieke „spel op de leege ruimte". Maar de Frankforters kwamen er niet ver mee. Het zag er toch bijzonder fijn uit dit mooie, nauwkeurige combineeren, en de strijd speelde zich ook wel voor het grootste gedeelte op het Aj as-gedeelte af, maar het voetbal, zooals Ajax het speelde, voerde eigenlijk steeds, als dan eens een aanval testen het Frankforter doel werd ondernomen, tot gevaarlijke oogenblikken. Ajax combineerde lang niet boó zuiver als Eintracht en ook lang niet zoo laag. De bal werd door de voorwaartsen meer naar elkaar toegeschoten dan toegeschoven. Is dan het stoppen van den bal niet in de perfectie geleerd, dan gaat de bal nog al eens de lucht in. Het voorhoedespel van Ajax was frisschen dan dat van Eintracht. Huzarentactiek tegen bijna wetenschappelijk voetbal, dat wel heel mooi is om aan te zien, doch zonder afwisseling gespeeld werd en juist daarom misschien onproductief was.

Salonvoetbal tegen frisch, natuurlijk voetbal. Zoo zou men het verschil misschien het beste kunnen karakteriseeren. En daarmede is waarschijnlijk ook verklaard, waarom Ajax klaarblijkelijk het scheidsrechteren dikwijls niet begreep. Afhouden, op zij zetten, zooals wij dat in Holland spelen, werd hier als gevaarlijk spel direct met vrije schoppen bestraft; Vooral in 't begin kon men den Ajaxiden dikwijls, aanzien, dat ze op dit punt den scheidsrechter absoluut niet konden begrijpen."

Uit dit verslag blijkt voorts, dat Ajax weer onder-vond, dat de Duitsche spelregel niet in overeenstemt ming zijn met de internationale bepalingen. Wanneer zal daar aan toch eens een einde komen en zullen da internationale regels overal op gelijke wijze worden;' toegepast.

De spelregels in IndiS. 1

Men zendt ons een exemplaar van de spelregels, uitgegeven door den Nederl.-Indischen Voetbal Bond ter beoordeeling. Wy hebben geen gelegenheid gehad het geheele reglement door te lezen, maar het-, geen we zagen stemt in hoofdzaak overeen met de Hollandsche bewerking. Alleen is het eigenaardige dat in Indië de speeltijd slechts 2 maal 35 minuten bedraagt.

We vonden overigens nog een eigenaardig punt. Naar men weet staat er in ons spelreglement dé bepaling, dat een scheidsrechter geen doelpunt mag toestaan wanneer hy niet werkelijk gezien heeft, dat het gemaakt is. Zoo was by' het beruchte protest van; Fyenoord tegen een door Ajax gemaakt doelpunt del scheidsrechter wel overtuigd, dat het doelpunt was? gemaakt, maar hy had niet gezien, dat de bal inderdaad over de lyn was geweest. Men voelt welk verschil hierin zit. Wij hebben destijds reeds opgemerkt, dat de bewuste regel in het spelreglement verkeerd; was en het is nu zeker wel eigenaardig, dat we in het Indische reglement vinden, dat de scheidsrechter' geen doelpunt mag toekennen wanneer hy' niet over-: tpigd is dat de bal werkelijk over de doellyn is geweest, Het blijkt dat men in Indië beter Engelsch schijnt te kennen dan in Holland, de vertaling van" den Engelschen tekst is op dit punt tenminste veel nauwkeuriger dan die in ons land.

Toch hebben de Indische heeren in sommige gevallen wel wat te veel gekeken naar het Hollandaehè

Sluiten