Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD

behaalden, werden gewonnen door Schuttelendreyer van Quick (N.) met zes en van Duyn van Haarlem met negen punten. O. K.

CLUBBERICHTCN.

A.F.C. AJAX.

Jaarl. Algemeene Vergadering op 5 Augustus in de Industrieele Club, A'dam, des middags om drie uur. Eventueel des avonds voortzetting. Convocatie in het Clubnieuws der vereeniging.

Geen onderlingen wedstrijden dit seizoen cp 31 Augustus a.s., daar op dien dag waarschijnlijk Ajax I—Eintracht (Frankfurt a/M.) wordt gespeeld. Voor lagere elftallen in Augustus verschillende oefenwedstrijden.

Bedankt als o.l. J. Scheltema, H. F. Petersen, F. Bosman,; als adspirant-lid J. H. Groen en H. F. Petersen Jr.; als w.1. J. Cohen, E. Langenhoff en N. Ronday.

Voorgesteld als w.1. N. R. J. Buwalda, Comenuislaan 18, Bussum, door J. Zweesaardt en onderget. J. M. Hörchner, Hasebroekstraat 70, door M. J. Koolhaas en S. Hörchner, H. v. d. Veen, 3e Oosterparkstraat 180, door het Bestuur; J. P. W. v. Deventer, Brouwersgracht 42, door het Bestuur; R. de Wit, Se Leliedwarsstr. 15 door M. Wijting en A. de Wit.

Als adsp.lid: D. Emmenk, Vrolikstr. 132, door het Bestuur; B. Beumer, Roomolenstraat 1, door Koolhaas en J. J. Grootmeijer.

Bestuurscandidatuur. De heer Fr. Schoevaart bedankte als bestuurscommissaris. Candidaat van het Bestuur de heer Frans Couton.

Reijn. Cleaszenstr. 2. J. J. GROOTMEIJER,

Telefoon Z. 5005. Secretaris.

Atnsterdamsche Kantoor-Voetbal-Bond.

Zondag 23 Juli 1922 n.m. 1 uur vinden op het terrein der vereeniging Blauw-Wit in de Watergraafsmeer de uitgestelde atletiekwedstrijden tusschen voetballers der A.K.V.B., A.V.B. en A.V.V.B. plaats.

Dispensatie verleend aan F. J. Burger voor N.H.M.

Vereenigingen, welke zonder terrein zijn voor het a.s. speelseizoen, kunnen reflecteeren bij A. Presser, Rapenburgerstraat 60 1 hoog, Secr. A.E.D.

Van 22 Juli 1922 tot 3 Augustus 1922 zal het secretariaat worden waargenomen door den 2den secr. L. M. Barentsen, Lutmastraat 89.

Spoedeischende correspondentie kan worden gezonden naar Schagen, Loet (Tramstation).

Secr. der terrein-commissie is de heer H. B. Syes, Wilhelminastraat 128.

Correspondentie over eventueel te keuren terreinen aan dit adres.

Boete o.N 6, 7 en 8: Ass. Cass. ieder ƒ 1.—, Art. 70 H.R. le Jan v. d. Heijdenstr. 100, A. v. d. GRAGT,

Qeldersche Voetbalbond.

Boetes 2de week.

No. 21 A.G.O.S.V. ƒ 1.—, volgens Art. 73 H.R. wegens niet tijdig voldoen van den rekening gezonden 15 Juni; No. 22 Apeldoorn ƒ 1.—, idem; No. 23 Deventer ƒ 1.—, idem; No. 24 G.S.V. ƒ 1.—, idem; No. 25 Hertog Hendrik f 1.—, idem; No. 26 Redichem ƒ 1.—, idem; No. 27 Roda (L.) ƒ 1.—, idem; No. 28 S.V.C. ƒ 1.—, idem; No. 29 Silvolde ƒ 1.—, idem; No. 30 W.V.C. ƒ 1.—, idem; No. 31 A.E.C. ƒ 1.—'idem; No. 32 Vitesse (W.R.) ƒ l._, idem; No. 33 Renk. Boys ƒ 1.—, idem; No. 34 D.S.V.C. ƒ 1._, idem; No. 35 Rheden ƒ 1.—, idem.

Jaaryergadering bepaald op 6 Augustus te Arnhem.,

Het jaarverslag wordt u deze week toegezonden.

Registritie van clubnamen.

Het Bestuur van den N.V.B. maakt bekend dat vereenigingen alleen m de a.s. competitie gerechtigd zijn uit te komen, wanneer hun clubnaam bij den N.V.B. geregistreerd is.

Tevens stelt ondergeteekende het op prijs, wanneer de vereenigingen gemakshalve een 5-tal namen opgeven, waaruit dan een keus kan worden gedaan. De betrokken vereenigingen zijn hiermede in kennis gesteld; doch zal gemakshalve de vereenigingen publiceeren welke van naam moeten veranderen:

Achilles, Lochem; D.O.S.V., Deventer; Roda, Lochem; S.V.C, Winterswijk; Unitas, Deventer; Vitesse, Rheden; V.I.O.S., Voorst; Edo, Deventer; Eendracht, Colmschate; Germania, Vaassen; Sparta, Laren; en de verschillende nieuwe vereenigingen welke al om aansluiting hebben verzocht.

G. J. Brucestraat 17, W. C. LAARMANS,

Deventer Secr.-Penn. G.V.B.

Nijmeegsche Voetbalbond.

Algemeene Vergadering' gehouden op 14 Juli, waarop de notulen vorige vergadering werden goedgekeurd.

Afwezig met kennisgeving de vereeniging „Groen Wit". Om gezondsheidsredenen moest onzen geachten Voorzitter, Dr. J. P. C. v. Overstraten, zijne functie neerleggen, en wordt thans het voorzitterschap tijdelijk waargenomen door den tweeden voorzitter, den heer C. Victor.

Besloten werd de aftredende bestuursleden zitting te doen houden tot na de vergadering, waarin de algeheele opheffingvan den Bond zal worden behandeld (in verband fusie G.V.B.). Ondergeteekende bericht dat er een scheidsrechtersvereeniging is opgericht waarvan secretaris is den heer L. Broekman, Evertsenstraat 5, waarbij pedsonen zich als lid, en vereenigingen zich als donateur kunnen opgeven. De vereeniging R.O.D. wordt verzocht de kampioensmedaille 2e klas B bij "ondergeteekende te doen afhalen.

Boete's No. 106 en 107, zie Sportblad dato 29 Juni..

Boete No. 110 „Hees"; 111 „Nijm. Bovs", 112 „Bemmel",

113 „Invinca", 114 „R.O.D." en 115 „N.D.T.". allen ƒ 1.

volgens art. 47 H.R. (Alg. Vergadering op 14 Juli '22).

Bovenstaande boete's moeten binnen 14 dagen na publicatie worden voldaan, waar anders na den vervaldatum art. 11 in toepassing wordt gebracht.

Verandering Secretariaat „O.B.I.O.D.", G. Scherps, Bagijnenstraat 16, Nijmegen; „Nijm. Boys", W. Jcrna, Lompenkramerengas en „Oude Kracht", Ch. Vink, Nonnenstraat 22, Nijmegen.

Bij bestuursbesluit dato 14 Juli '22 geschorst H. v. Haaren, Ruiterstraat 12, lid van de „Trappers" tot 1 Mei 1923.

Geroyeerd overgenomen van Rood Blauw H. v. d. Berg, schuld ƒ 8.—.

Spoorbrugstraat 8a, A. v. BEEK,

Nijmegen. Secretaris!

Amsterdamsche Cricketbond.

Uitslagen. le Klasse.

Philips I gew. van Amsterd. CC. 2 27 runs le innings. Olympïa I gew. van V.V.V. 3 14 runs en 1 wicket 2e innings. U.V.V. gew. van Kampong 7 runs en 5 wicket 2e innings. 2e Klasse

Amsterd. CC 3 gew. van Philips 2 11 runs 2 innings. Albion 2 gew. van V.V.V. 5 innigs en 40 runs.

Programma.

23 Juli le klasse geen wedstrijd aangezien Olympia, V.V.V. 3 en Kampong uitstel werd verleend. 30 Juli. Philips—Kampong, Amsterd. CC 2—V.V.V. 3 „ Olympia I—U.V.V. 6 Aug. H.C.B.—A.C.B., terrein.

2e Klasse. 23 Juli. Amsterd. CC 3—Olympia 2 „ V.V.V. 4—Vleermuizen 2.

„ V.V.V. 5—Philips 2, ingang V.V.A.-terrein R. en W te Haarlem. 30 Juli. Albion 2—Philips 2

„ V.V.V. 5—Amsterd. CC G. „ Olympia 2—Vleermuizen 2. 6 Aug. Albion 2—Olympia 2. „ V.V.V. 4—Philips 2. „ Vleermuizen 2—V.V.V. 5. Boete No. 19 Albion foutief inv. wedstrijdform. (V V V 5) ƒ 1.—.

Adresverandering: V.V.V. tijdelijk secr. E. A. Koot, Amaliastraat 1, A'dam

Standen. le Klasse.

Kampong 9 6 0 3 12 1.33

U.V.V. 7 4 0 3 8 1.14

Amsterd. CC 2 7 4 0 3 8 1.14

Philips I 7 3 1 3 7 1.

Olympia I 8 3 0 5 6 0.75

V.V.V. 3 6 1 1 4 3 0.50

2e Klasse

Albion 2 8 6 0 2 12 1.50

Amsterd. CC 3 7 4 0 3 8 1 14

V.V.V. 4 6 3 0 3 6 L—

V.V.V. 5 4 2 0 2 4 1.—

Vleermuizen 2 8 3 1 4 7 0.87

Philips 2 6 2 0 4 4 0.67

Olympia 2 5 1 1 3 3 0.60

A. H. BARENTSEN, Fred. Hendrikplantsoen 56. Secretaris.

Sluiten