Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD

slag, moeten zij weten, maar laten zij dan ook niet een relaas over hun wedstrijd verwachten.

Robaver had een slechten dag! Het tweede verloor onverwachts van K.N.S.M. III, dat er in slaagde Pa Barentsen weer voor zich te winnen. Ook Robaver III moest van V.V. G.A. II verliezen, doch het resultaat valt te loven. Kasver. II moest met 3—0 van Werkspoor II verliezen.

's Avonds vierden „de kinderen der rijzende zon" hun tweede jaarfeest, waarbij de vereeniging „L.O.N.A." de vriendelijke attentie had, eene prachtige bloemenmand aan te bieden. Het doet prettig aan zoo nu en dan getuige te zijn van de zeer vriendschappelijke verhoudingen der vereenigingen onderling. Moge dit steeds zoo blijven, het komt ons bondsleven ten goede.

Prognostic.

Het programma is ditmaal al zeer bekrompen én begint ook van minder' belang te worden. De Friezen ontvangen de zwartjes van den Ringdijk en waar Gilquin c.s. het er op gezet hebben alle resteerende wedstrijden te winnen, is eene nederlaag van Biaufries al zeer waarschijnlijk.

S.M.N. ontvangt Werkspoor en zal er in slagen minstens een punt te behouden. Het kan eene spannende partij worden, waarvan ik een gedeelte hoop. bij te wonen. Robaver II heeft eene nederlaag goed te maken en vind in Adolph II een op het oog gewillig slachtoffer; ik voorspel echter gelijk spel.

De B.B.'ers onder aanvoering van Mitchill zullen probeeren het ongeslagen V.V.G.A. Ib een punt te ontfutselen. Ik vertrouw er op, dat de kleine aanvoerder beter orde in zijn gelederen zal houden, dan de aanvoerder van het eerste.

Werkspoor II heeft zin in revanche op Robaver III, voorloopig houd ik het op gelijk spel. De jongste G.A.'ers hebben goeden zin. K.N.S.M. II een punt te ontnemen. Voorloopig geef ik echter den kampioenen beide puntjes.

Kasver. II ontvangt Inc. Bank'II, doch zal opnieuw eene nederlaag boeken.

Aan den Ringdijk op terrein Tw. Bank valt de elftalcommissie de moeilijke taak ten deel, uit den proefwedstrijd het Bondselftal te distilleeren. Momenteel beschikt de A.K.V.B. over zeer goede spelers, zoodat ik met vol vertrouwen de keuze der E.C. tegemoet zie.

Tw. Bank noodigde het te kiezen- Bondselftal reeds uit tot eene oefenpartij. Waar het Tw. Bank slechts gaat om het spelen van een mooien wedstrijd, zonder dat men achter dit verzoek bijbedoelingen behoeft te zoeken, zou ik zoo'n oefenpartijtje op een rustigen Zondagmorgen zeer toejuichen en ben desnoods genegen dezen strijd te leiden. Tot slot nog dit. Laat nu eens allen, die meeleven met het kantoor-voetbal Zaterdag een bezoek brengen aan Ringdijk 58, opdat de E.C. kan constateeren, dat haar arbeid onze volle belangstelling heeft. De wedstrijd zal deze belangstelling ten volle waard zijn.

LEO.

Uit de Hofstad.

Toen —Zondagochtend hier ter stede bekend was dat Ajax met invallers voor Broekman, Hordijk, J. 1 Pelser en Delsen den strijd tegen .H.V.V. zou moeten aanbinden waren de geelzwarte kleuren plots sterk favoriet en werd vrij algemeen op een flinke overwinning voor de thuisclub gerekend. Toen wij des middags op het terrein kwamen hetwelk reeds door duizenden toeschouwers omzoomd was, ontwaarden wij dat ook H.V.V. met een drietal invallers, waaronder de beide kant halves J. Campioni en M. van Heel, moest spelen. In de Haagsche voorhoede ontbrak Kessler Sr. en alhoewel Boelie Kessler diens plaats innam, en deze bovendien voor beide doelpunten zorgde, beteekende het uitvallen van eerstgenoemde ontegenzeggelijk een verlies voor den Haagschen aanval die door het onbenullige spel der halves reeds sterk gehandicapt was. Ook de links back M. Campioni speelde somtijds lusteloos, en de geelzwarten danken het hoofdzakelijk aan de Lavieter dat Ajax ten slotte niet met flinke cijfers heeft gewonnen. Wat Ajax betreft memoreerden wij reeds in den aanhef dat een deel der meest bekende spelers afwezig was doch toen de gasten na circa zeven minuten spelens door ,een ongeval ook nog hun eminenten doelman de Boer moesten missen, voor wien Hoogland onder de Jat .ging staan, zag het er voor de Meerbewoners inderdaad vrij hopeloos uit. Doch ziet Ajax bleek allerminst te wanhopen en het geheele team wierp zich met een heerlijk enthousiasme in den strijd. De spelers gaven zich geheel en wat er door het Haagsche binnentrio Heynen-Dé Kessler-B. Kessler, ook geprobeerd werd om snel te scoren, steeds bleven de als duivels werkende Pelser en Couton de situatie meester terwijl ook de halves de Kruyff ten Herckel en vooral Martens geen krimp gaven. De voorhoede der Amsterdammers, waarin Addicks dikwerf en goed schoot, liet zich telkens buitenspel zetten en aan dit feit is voor het grootste deel te danken dat H.V.V. niet geslagen

werd. Wij zouden in 't kort kunnen zeggen: Ajax vormden een goed sluitend geheel en bij H.V.V. rammelde het geweldig. De geelzwarten waren vijf minuten voor tijd nog in het bezit van een 2—1 leiding, doch toen kópte Addicks uit een voorzet van Hamel op fraaie wijze den meer dan verdiende gelijkmaker in 't Haagsche net. Over de leiding zullen we maar zwijgen. Deze hield het midden tusschen slecht en niet goed. Meer willen we er niet van zeggen.

H.B.S. stond voor een heet vuurtje en moest de leidende Racing op eigen grond bezoeken. De Houtrusters met invallers voor Whitton en van Baar van Slangenburgh wisten het, dank zij een door van Beusekom geaccepteerden strafschop nog tot een gelijk spel te brengen. De spanning stijgt in de hoogste regionen wel ten top.

Quick stelde danig teleur door zich op eigen grond met 2—4 door Sparta te laten kloppen.' Het heeft de blauwwitten gedurende deze ontmoeting niet erg mede gezeten aangezien Sparta s eerste doelpunt ontstond door een misverstand tusschen Dr. Otten en Meyer waarvan v. Zijl natuurlijk dankbaar gebruik maakte. Sparta's tweede doelpunt kort na de rust door Cas Ruffelse ingezet, ontstond nadat de Quick-verdediging het spel vrijwel staakte aangezien. Ruffelse, als een slechte Corinthian, den bal eerst een eindje met de hand meenam, hetgeen aan de waakzaamheid van den overigens zeer verdienstelijk leidenden heer Boekman, door belemmering van diens uitzicht, was ontgaan. Nadat Jonkheid daarna een goed tegenpunt had gescoord, trapte Claasz nog een in eigen doel. Pino Post en van Zijl scoorden ieder nog eenmaal zoodat deze door de Rotterdammers met 2—4 gewonnen wedstrijd, met een weinig meer geluk aan Haagsche zijde, best in een gelijk spel had kunnen eindigen.

Overgang.

V.U.C. trok naar H.F.C. en aangezien „the good old" met deze Loosduiners nog een rekening had te vereffenen baarde het geen verwondering dat deze reis den V.U.C.'ers een 3—1 nederlaag bracht. Nog een klein rukje en V.U.C. verhuist naar de „gezelligheids-competitie". Wij twijfelen er niet aan of deze joviale amateurs zullen het zich ook daar inderdaad „gezellig" weten te maken. A.D.O. blijft nog steeds pogingen doen om uit het moeras te komen, van welk pogen ditmaal V.V.A. met 4—2 de dupe werd.

H.V.V. Ajax.

De opstelling der elftallen was als volgt:

H.V.V.: de Lavieter, Bosschart Jr. en M. Campioni, R. Neuerburg, A. de Beus, H. Vreedendaal, Jhr. Snoeck Hurgronje, Boelie Kessler, Dé Kessler, Heijnen en Vis.

Ajax: de Boer (resp. Hoogland, na de rust A. de Kruyff), Couton en Fons Pelser, de Kruyff, ten Herckel, Martens, v. d. Vlis, Allicks, Geudeker, Sohetters en-Hamel.

H.V.V. trapt af en forceert aldra een hoekschop. Vervolgens een run van Addicks, de Lavieter loopt uit en mist, doch Bosschart trapt den bal uit het verlaten doel. Bij een uitval van H.V.V. schiet Heijnen tegen den paal. H.V.V. blijft voor het Ajax-doel waarna de Boer wegens een blessure moet uitvallen. Hij wordt vervangen door Hoogland. Nadat het spel is hervat mist Geudeker een goeden voorzet van Hamel. Na een hoekschop voor H.V.V. slaat Hoogland den bal mis, doch een der Ajax-verdedigers weet nog te redden. Als daarna Dé Kessler den doelman het leder ontfutselt, geeft hij door aan Boelie die onhoudbaar scoort (1—0). Dan trekt Ajax weer ten aanval en we zien de Lavieter lang uit vallend een schuiver van Addicks tot hoekschop verwerken. Plots stormt Dé Kessler alleen op Hoogland af, doch Couton redt op het laatste moment. Bij een doelworsteling danst de bal op de doellijn der thuisclub, alles staat te schieten, maar het gelukt Campioni den bal via den paal corner te werken. Inderdaad a narrow escape! Een hands van Bosschart brengt Ajax een strafschop waaruit gelijk wordt gemaakt. Nog een goed gehouden kopbal van Addicks . en dan breekt de pauze aan. Nauwelijks is weer begonnen of de H.V.V. voorhoede begint krachtige pogingen aan te wenden om den geweldigen tegenstand der Amsterdamsche verdediging te breken. Een schot van Dé Kessler stompt de Kruyff resoluut het veld in terwijl een fraai schot van Boelie hetzelfde lot ondergaat. Een tweetal hands van Pelser ontgaat den scheidsrechter en H.V.V. raakt ontmoedigd. Ajax komt sterk in den aanval, doch de voorhoede staat telkenmale buitenspel. Op een dezer beslissingen reageert Addicks door den bal uit het veld te trappen, hetgeen hem een verdiende waarschuwing bezorgt. Als H.V.V. dan weer eens aanvalt zet Boelie hoog voor waarna de Kruyff den bal in 't doel werkt (2—1). Boelie mist alleen voor de Kruyff staande nog een goede kans door recht in diens handen te schieten. Vervolgens hield de Lavieter een. paar fraaie schoten van Addicks en Schetters, terwijl een keihard schot van Hamel vanaf de zijlijn gelost hetzelfde lot onderging. Ook Heijnen schiet daarna voor open

Sluiten