Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPORTBLAD

20 runs, Lanting 2 voor 19, Stol 2 voor 7, ter Haar 1 voor 9 en Blok 1 voor 2.

Er werd vrij goed gefield, vooral de jongeren begonnen met veel animo, hetgeen voor het komende seizoen goede vooruitzichten doet verwachten.

De H.C.B. opent a.s. Zaterdag het seizoen.

CLUBBERICHTEN.

Amsterdamsche Kantoor-Voetbal-Bond.

Uitslagen can 5 Mei 1923.

Zilveren Lauwerkrans. Finale. K.N.S.M.—H.B.M. 3—1, G. Hauber.

Kampioenschap. Derde K 1 a s s e. K.N.S.M. II—V.V.G.A. Ib 0—2, F. W. J. Henneberke. Lustrum-wedstrijden V.V.G.A. Afd. A. Finale. V.V.G.A.—Tw. Bank 2—0, H.B. Sijes.

Sam v. d. Mark-beker. S.M.N.—H.S.M. 3—5, A. v. d. Gragt.

Programma voor 12 Mei 1923. 3% uur n.m.: K.N.S.M. II—Kasver. II, A. de Waard. Voorloopige agenda van de Jaarlijksche Algemeene Vergadering op Zaterdag 9 Juni 1923 n.m. 8 uur precies in „Krasnapolsky".

1. Opening.

Notulen.

Ingekomen stukken. Jaarverslag van den Secretaris. Jaarverslag van den Penningmeester. Verslag Elftal-Commissie. Verslag Kas-Commissie. Uitreiking medailles.

Interpellatie scheidsrechter van der Lee, inzake behandeling klacht over spelers van Inc. Bank. Benoeming Eere-lid. Verkiezing Bestuur. Verkiezing Kas-Commissie. Verkiezing Elftal-Commissie. Verkiezing Terrein-Commissie. Bondvraag.

A.

le Jan v. d. Heydenstraat 100.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

VAN DER GRAGT,

beer.-Gomp.-leider.

Amsterdamsche Cricketbond.

De Jaarl. Alg. Verg. stelde het Bestuur als volgt samen: A. DE HAAN Azn., Voorzitter, K. HOOGENBERK, Vice-Voorzitter, H. SCHUTTE, Penningmeester, A. H. BARENTSEN, Secretaris, en N. G. TEN CAMP, Commissaris. Ingeschreven vereenigingen. le K1 a s s c Amsterd. C.C.2, V.V.V. 3, Olympia en Albion 2.

V.V.V. 4, V.V.V. oud, V.V.V. jong,' Amsterd. CC. 3, Vleermuizen 2 en voorloopig D.V.C.

Adreslijst.

Amsterd. CC, Secr. R. M. Beuth, Reguliersgracht 35.

Terrein 2e Nieuwe Wandelweg (A.F.C.-veld). Philips Sportverg. Eindhoven, Secr. A. Kaas, postbus 57, Eindhoven.

Olympia, Secr. F. A. Heinrich, Pieter Aertszstraat 46. Vleermuizen, Secr. A. Meijer, Ruthhardlaan 12, Bussum.

Terrein einde Meerweg (Gemeente Sportterrein) Bussum. Albion, Secr. F. E. J. v. d. Stadt, Westzijde 156, Zaandam. V.V.V., Secr. H. G. Broekman, Prinsengracht 79. D.V.C, Secr.-Penn. D. Keetbaas, Nassauplein 12.

Opgave uitgesloten spelers. Amsterd. CC I: H. F. Oliver, H. Mahler, J. G. Bornemann, J. Bornemann, J. P. Spruyt, A. C. Spruyt, R. M. Beuth, C. J. W. Noordendorp en R. S. J. de Waal. „ II J. Prent, N. A. en G. N. Scheepers, N.

W. Selles, K. de Waal, J. de Koning, L. Douwes en J. A. Mackintosh. De andere opgaven worden voor 13 dezer ingewacht.

Programma voor 13 Mei. Vleermuizen 2—V.V.V. oud, aanvang 1 uur. V.V.V. oud—V.V.V. jong. 56 Fred. Hendrikplantsoen, A. H. BARENTSEN,

Amsterdam. Seeretaris.

A.C. & F.C. „V.V.V."

Nieuwe leden. Aangenomen: Werkend lid: H. J. P. van Willigenburg. Schoollid: W. A. Meyer, M. L. J. Overbosch en G. van Beek.

Voorgesteld: Schoollid: A. van Stuyvenberg door G. A. van Stuyvenberg, W. Hendriksen door J. C. Grootmeyer.

H. G. BROEKMAN, Amsterdam, Prinsengr. 79 I. le Secretaris.

Eerste Klas

AJAX BL.-WIT D.F.C. FEIJEND.

HAARLEM

H.B.S.

H.V.V.

QUICK

R.C.H.

SPARTA

U.V.V.

V.O.C.

H Q w <; 2 ï c Doelpunten

tr* . Z —5 . fed * H - . . w - e <i> ■ e

X^0uKv3>ÖKq;>0 g, o f* ■ s w s «

< ; U- =? 5 CQ > ^ O < > O « £ £ t. o bo c

<: CQ Q_ e X X «5 > O O O > > E- O.

n 4-0 0-2 0-2 8-14—0 0-13-0 2-1 1-01-0 S-l 9} q T'4 8 3l" 2fi 89 i

■ Q-4 — 1-1 1—8 1—2 2-2 0-2 1—1 3—1 1—2 0—0 A<- » * 01 M

4-0 _ 4-1 7-2 2-1 0-1 3-2 2-0 1-1 1-1 2-2 1-1 ~Z~ „ 5 6 41 <il 27

0— 4 ■ 1-0 5-3 1-0 0-2 2—1 1-11-3 0-2 2—1 1-2 11 11 41 ÓL

— 0-1 m 1 -1 1—3 L=3 5-0 4—1 2—4 5-1 2—1 0=2 ~ZZ7~ si* li ~7| ST" „>

2_Ql-4 " Q-3 2-31-13—6 0-2 0—13—1 1—0 1-4 iXr ^ 07 40 m

1— 13-53-0 _ 2-3 ^6-2 2=^2-21=0 4=0 2=ï 9„ 10 5 7 ~ZZ~ 9R

2— 0 2—71-1 *■ 5-0 2-2 1—2 2—01—1 0-1 1-2 2—1 11 ___ 1 47 ód 2,5

3— 10-13-20—5 m Ö=^ 3=6 0=10=3 6^ ï=ï 5=1 99 q q ln ~Ïq Tf. ÖT~

1- 31—2 3-13-2 * 2-0 5-2 2-1 1—6 1-1 1-3 2-4 *A __ ó 10 id 46 2,1

2— 12-01-12—2 0-2 _ 1-0 1-11—31—01—12—C 92 o a a ~Z7. Z~ 9.

0- 4 1- 01-3 0-3 0-0 " 4-01-1 1—12-0 0-0 0—1 ^_ 6 M J4 M

2—21—2 6—3 2-12—5 0-4 ==2—10=^1=00—12-0 99 o a „ 7. 7T~ 1Q

1- 0 2-3 0-5 2-6 5-3 0-1 " 1-11-10-2 3—01-2 üi °__ d 11 ói 45 18

2- 01-12-00-21-21-1 1-1 — 0-0 2—4 4-01—4 99 „ 1Q

0- 3 0-2 1-41-2 1—0 1—11-2 ■ 1-12—10-01-0 _ 7 °_ 61 lv

1- 1 3-11-0 1-1 6-1 1-1 1-11-1 """3-0 3-1 2-2 g ~ Z ~ ~ „„ 1—2 1-1 4—2 2—21-0 3—1 2-0 0-0 * 0 -0 0-01-3 ^ " 11 J 30 il

1- 3 2-01-31-01-10=2 2=01=2 0=0 m 5-0 2-2 „„ 7 ~ ~ , „ 0-1 1-1 1-5 1-0 2-6 0-10-1 4-2 0-3 " 1-0 2-1 22 ^_ 4 10 28 34 20

2- 1 1-2 0-12-13-10-0 0-3 0-0 0-0 0-1 m 5-? " ~ ~ .„

0-1 2—21—2 0-41—1 1—1 1—0 0-41-i 0-5 " 0-7 22 5 6 11 ™ iz lb

0- 0 2-1 4-1 1-2 4-2 1-0 2-1 0-1 3-1 1-2 7-0 ~ T~ q „fi

1— 3 1—12—01—2|l—5 0-2 0—2 4-12—2 2—2 2—5 ■ iZ 9 4 9 41 d6 22

z 3

Sluiten