Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

9

D HINKT

A.MSTEL I SUF>EH STOUT \

De Daring speelde op eigen terrein tegen de Beerschot een spannenden wedstrijd waarbij geen doelpunten werden gemaakt. Toevallig was dit de eenige eerste klas wedstrijd in Brussel en dientengevolge was de belangstelling van het publiek van dien aard, dat alle records inzake recette en aantal toeschouwers werden gebroken. Door beide ploegen werd goed voetbal gespeeld maar wanneer het op schieten aankwam was het gewoonlijk mis. De 0—0 was daarvan het gevolg.

Berchem Sport is niet al te best begonnen door op eigen terrein met 3—1 van de Brusselsche Racing te ver liezen, hoofdzakelijk het gevolg van de zwakte der Berchemsche achterspelers, waarvan Jooris tweemaal achter elkaar gebruik wist te maken. Tien minuten voor het einde stond het 3—0 voor de Racing waarna een tegenpunt kwam. Tegen het eind minste de Racing nog een strafschop.

Te Mechelen werd met den wedstrijd van de Racing tegen de C.S. Brugeois het nieuwe terrein der thuisclub feestelijk geopend. De strijd was bezonder spannend en levrde een 7-tal doelpunten op, waarvan de grootste helft door de gasten werd gemaakt.

Hieronder de resultaten der verschillende wedstrijden :

E. Daring C.B.—Beerschot A.C. 0—0 Berchem Sport—R. Racing C.B. 1—3

R. F. C. Liègeois—Un. R. St. Gilloise 0—1 R. Antwerp F.C.—R. C. Gand 1—1 R. F. C. Brugeois—R. Standard C.L. 0—ï

R. C. Malines—C. S. Brugeois 3—4 A. R. A. La Gantoise—C. S. Verviers 1—0

In Duitschland.

Het Duitsche sportblad „Der Kicker" is verleden week opnieuw verschenen. We vinden er een belangwekkend artikel in van de hand van den bekenden Duitschen voetballeider Carl Koppehel, waaruit ten duidelijkste blijkt, met welke groote moeilijkheden op het oogenblik de Duitsche voetbalsport te kampen heeft. Koppehel vertelt o.m. enkel staaltjes van de bezwaren, welke men heeft gehad bij het organiseeren van den wedstrijd Berlijn—Zürich. Zoo had men teneinde de reis voor de gasten zoo billijk mogelijk te maken Maandagmorgen, toen de spoortarieven nog niet waren verhoogd, de noodige kaartjes gekocht en die per aangeteekende s poedbrief naar Zürich gezonden. De post trok zich echter van den spoed niets aan zoodat de kaartjes Dondagavond nog niet in Zürich waren, hetgeen voorden Berlijnschen Bond een schade van 21 millioen mark beteekende. Hij schrijft verder: Wat zou men wel doen, wanneer men 10 dagen voor den wedstrijd, bij een dollarkoers van twee millioen, de voorverkoopprijzen voor den wedstrijd vaststelt en men dan na enkele uren tot de ervating komt, dat de

geweldige dollarstijging alle voor den wedstrijd noodige maatregelen zoo kostbaar maakt, dat aan eenig overschot niet meer te denken is. Als de spoorwegen, de op 14 millioen uitgetrokken reiskosten in enkele dagen verhoogen tot 126 millioen, zoodat er geen uitkomst meer is en elke berekening der kosten onmogelijk is?

Millioenen stapelen zich op millioenen. Elke leverancier, voor reclame, drukwerk of wat dan ook, eischt vooruit betaling. Hoe kan men dan voor een wedstrijd Weenen—Praag in enkele dagen een half millioen voorbereidingskosten uit den grond stampen? En wanneer het dan eens op den wedstrijddag regent? Daaraan durft men niet eens te den ken want dan zou de financieele ondergang van den bond volkomen zijn. Onder dergelijke omstandigheden drukt de verantwoording op de leiders zwaar. Men moet stalen zenuwen hebben om onder al die dingen, waarvan de buitenlanders geen denkbeeld kunnen hebben, zich zelf te blijven.

Deze omstandigheden drukken op de geheele sportbeweging. Welke vader zal Zondag aan Zondag zijn jongens naar de school wedstrijden sturen wanneer een enkele rit per tram reeds 100.000 mark kost. Hoe moeten de clubs aan geld voor materieel komen als een bal 12 millioen, een versey 1% millioen of een paar voetbalschoenen 15 millioen kost? Hoe kan men gasten van buiten uitnoodigen — aan het buitenland kan men niet meer denken — wanneer een reis Berlijn—Dresten voor een voetbalelftal een millard kost; Kan men nog hotel- en verblijfkosten geven als men voor een gewonen maaltijd — banketten houden wij . al lang niet meer — 3 millioen moet betalen en een bed per nacht met inbegrip van belasting eveneens 3 millioen kost?

Onder dergelijke omstandigheden zal de geheele sport terneer geslagen worden. Hulp is noodzakelijk. Helpen de autoriteiten niet dan „haben wir einmal eine Sportbewegung gehabt!"

In Oostenrijk.

Steeds toenemende populariteit.

— Een Weensche club naar Londen. — Salarisregeling voor profs.

— Spelerstoelagen van 150 millioen. — De spelers een aandeel in de recettes. — Een practische regeling. ,J ,

Verleden week is in Oostenrijk het nieuwe voetbalseizoen begonnen. Veel rust tusschen het oude en het nieuwe seizoen hebben de spelers niet gehad. Nauwelijks was het oude seizoen afgeloopen of de groote clubs gingen op reis terwijl de kleine clubs aan verschillende seriewedstrijden gingen deelnemen. Ten

Sluiten