Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD

Aan een kleinigheid

ligt dikwijls Uw succes. Probeer eens mijn

VOE TB AIj SCHOE ME in 18 verschillende soorten vanaf i 5.40 C. M AKTE SS - SPORTHMPEL

t-lefoon 52240 83 JAVASTRAAT — AMSTERDAM

Vraagt en drinkt

LEMEI s ^Dö ^mm ■ ^fflon^8s

U1WÖ UÖDBVBP ÜWK „UOPiaiü

KERKSTRAAT 405 Tel.

45317 AMSTERDAM Firma J. LEMEI.

rush-spel was? Waarschijnlijk zouden deze heeren om het Belgische spel gelachen hebben, maar het lachen zou hun wel vergaan zijn, indien ze met het Duitsche kort samenspel eens tegen België hadden gespeeld. '

Speelt een Nederlandsch elftal met dezelfde geestdrift als op den jongsten Zondag, werd er dan tevens even snel gespeeld en het spel nog wat meer geopend waardoor we meer nut van onze snelle vleugelspelers zouden hebben, dan gaan wij zeker niet kansloos naar Parijs, hoe primitief men in Duitschland.ons spel ook vindt.

Een vraag nog. De menschen die ons Nederlandsch spel tegen Duitschland primitief noemden komen uit plaatsen waar Townley het spel feitelijk heeft gevormd. Hoe denkt Townley zelf nu over ons spel?

Wil hij het op den Duitschen leest schoeien?

Ten slotte nog een opmerking. Enkele Belgische bladen klaagden naar aanleiding van het Hollandsche spel op den jongsten Zondag dat het te „hard" was. Wij vermoeden dat ze hiermede bedoelen, dat er af en toe wat te stevig werd gespeeld. Wij zouden onze spelers den raad willen geven zich door deze opmerking vooral niet te laten misleiden. Wat stevigheid betreft behoeven we ons werkelijk niet in te binden. In Boedapest, Praag en Barcelona wordt zeker nog wat steviger gespeeld en de practijk heeft bewezen, dat men, spelende tegen een krachtig optredend elftal, veel minder kans op ongevallen heeft, wanneer men eveneens stevig speelt, dan wanneer men de botsingen tracht te ontwijken. Bovendien is stevigheid een buitengewoon nuttige eigenschap, die bij een gepast gebruik vaak in een wedstrijd van overigens gelijke krachten, den doorslag zal kunnen geven. Men zorge er evenwel voor geen overtredingen te begaan. In ons verslag van den Antwerpschen wedstrijd wezen wij reeds hierop. In dit opzicht gaan enkele spelers niet geheel en al vrij uit.

De Corinthians in Duitschland.

De Corinthians hebben in Duitschland tegen H.S.V., kampioen van Duitschland, twee wedstrijden gespeeld. Den eersten won H.S.V., dank zij Harder, met 3—0. De Engelschen wonnen den tweeden wedstrijd met 3—2,

C. N. Foster, de leider van de Engelsche Corinthians, schrijft in „Der Kicker" een beschouwing over het spelen van de Corinthians in Duitschland. Hij zegt daarbij dat, toen het voorstel werd gedaan om een elftal der Corinthians naar Duitschland te sturen, men eerst eens wilde weten hoe en onder welke omstandigheden in Duitschland werd gevoetbald, eer men een officieel elftal der Corinthians kon zenden. Bovendien waren verschillende bekende spelers verhinderd, zoodat slechts een Forster's elftal naar Hamburg is gekomen. Het elftal bestond evenwel voor een groot deel uit geregelde spelers der Corinthians, slechts een enkel speler was geen lid van deze vereeniging. Hij stelt dan verder vast, dat tot zijn groote vreugde de ontvangst en de houding van de Duitsche spelers en het Duitsche publiek zoodanig waren, dat men er wel op kan rekenen, dat spoedig een officieel elftal der Corinthians in Duitschland zal komen spelen. Hij acht dergelijke wedstrijden van veel meer nut om de goede verstandhouding tusschen het Duitsche en het Engelsche volk weer te herstellen dan men wel algemeen schijnt te denken; hij is zelfs van meening, dat door dergelijke wedstrijden bezwaren uit den weg geruimd kunnen worden, die anders voor de diplomaten onoverkomelijk zouden zijn.

De ontvangsten bij den wedstrijd van het Fosterelftal tegen H.S.V. te Hamburg, bedroegen op Goeden Vrijdag niet minder dan 60.000 gouden marken.

Hoofdstedelijk Voetbal.

Ajax=Racing Club de Bruxelles.

Terwijl over onze Zuidelijke grenzen, binnen de muren van het Beerschot-stadion in Antwerpen, de geweldige titanen-strijd om den Coupe Van den Abeele, „het koperen dingske", tusschen het vertegenwoordigende Hollandsche en Belgische elftal, gestreden werd, werd op het Ajax-terrein een miniatuur Holland—België wedstrijd gehouden.

De Racing Club de Bruxelles was de gast van Ajax en, al miste deze wedstrijd het nerveus-emotioneerende van een „internationale", toch is ook hier tusschen de Hollanders en Belgen een spannende match gespeeld. Het was een kleine vergoeding voor hen, die, finantieel of door andere omstandigheden, niet in de gelegenheid waren, de „big-match" te Antwerpen bij te wonen.

Zij, die gekomen zijn om eens een indruk te krijgen van het Belgische eerste klasse club-voetbal, zullen ongetwijfeld eenigszins teleurgesteld zijn. Men mocht van deze Brusselaren iets verwachten: zij nemen immers de 3e plaats in van de eerste klasse, een klasse, die gerekend mag worden hooger te staan dan de le klassen in Holland. In België is, zooals men waarschijnlijk weet, een hoofdklasse over het geheele land, en de positie van de Racing Club de Bruxelles is dus ongetwijfeld beter dan die van Ajax, dat in één van onze vijf le klassen slechts de 5e of 6e plaats inneemt.

Dat desondanks Ajax een besliste 3—0 overwinning behaalde, een overwinning die verkregen werd door in vrijwel alle opzichten beter spel, zoowel aanvallend als verdedigend, pleit in de eerste plaats — indien wij althans dezen wedstrijd als maatstaf mogen nemen — niet voor het Belgische le klasse clubvoetbal, maar sterkt ons buitendien in de overtuiging, dat de positie van Ajax veel te bescheiden is.

De Racing Club speelde het typische Belgische

Sluiten