Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

HET SPORTBLAD

Zilveren Lauwerkrans A.K.V.B.

le Ronde. Robaver—Adolph 2—0, J. Werman.

2e Ronde.

K.N.S.M.—N.H.M.(A.) 3—0, J. C. de Haan; T.B.—V.V.G.A. 0—3, J. Cluwen.

Programma voor 3&Mei as. Competitie.

Eerste Klasse: V.V.G.A.—K.N.S.M., J. Hagemann; L.O.N.A. Robaver, J. G. Hulsmann.

II Klasse B: K.N.S.M. II—Blaufries, A. P. v. d. Linde.

III Klasse B: Robaver III—Metallicus II, v. Meijn.

Elftalopgave voor den maand Mei. Onveranderd: Blaufries, D.N.B., K.N.S.M. I en II, Metallicus, Robaver I en II, T.B. en V.V.G.A. I. In V.V.G.A. II is S. Tigchelaar verv. door J. F. v. Musscher.

S.M.N.: H. A. A. v. Faassen, L. Schroder en W. H. Dronkers verv. door W. Goed, D. Reissig en C. M. Dieperinck. Frans Halsstraat 31 n. A. VAN DER GRAGT,

Secretaris-Comp.l. Groninger Voetbal Bond.

Wedstrijduitslag dd. 26 April j.I.

Blauw Geel—G.V.B.-elftal 1—1.

Wedstrijduitslagen dd. 27 April j.I. Oostelijke 3e klasse C. Stadskanaal IV—Winschoten III (H. Meertens) 11—1.

Kampioenscompetitie: Delfzijl—Quickness (J. Sibma) 5—0; Stadskanaal—Velocitas III (E. Oorburg) 2—2.

Promotie Westelijke le klasse: G.V.V. II—B.R.C. I (W. P. Smit) 2—6.

Promotie Westelijke 2e klasse: Rapid I—Hellas (B. Buining) 2—1; Westerbroek II— Gruno II (P. Broekema) 2—1.

Promotie Noordelijke le klasse: Middelstum—Usquert (H. v. d. Hal) 3—0.

Promotie Oostelijke le klasse: Sappemeer II—Hoogezand (H. J. Bakker) 0—4.

Promotie Oostelke 3e klasse: Hercules I—Foxhol II (F. Reintke) 4—1.

Lauwerkranswedstrijden: 3e ronde: Noordhorn I—Royal I (H. Heins) 2—3.

Wedstrijdprogramma voor Zondag a.s. Westelijke 3e klasse A. Blauw Geel III—Raven II (10 uur) H. Datema.

Oostelijke 3e klasse B. Stadskanaal IV—O.K.V. II (11% uur) F. Reintke.

Kampioenschap G.V.B. Velocitas III—Quickness (11 uur) R. Palm; StadskanaalDelfzijl, A. Stijkel.

Promotie Westelijke le klasse: B.R.C. I—G.V.V. II (10 uur) H. Strüber. GeE;dw,(SaXgtw eHo.edd een„o v.édlft p:hS;:ki Kampioenscompetitie West. 3e klasse: Groninger Boys III—Gruno II (10 uur) B. Bonsema; Rapid II—Westerbroek II, H. J. Brandes.

Promotie Noordelijke le klasse: Usquert—Middelstum, E. Tijdens.

Promotie Oostelijke le klasse: Hoogezand—Sappemeer, M. van Walree. (Hoogezand wordt verzocht voor Zondag een terrein aan te wijzen.)

Kampioenscompetitie Oost. 3e klasse:

Foxhol II—Veendam IV (Zaterdagmiddag 5 uur) J. Roelfsema; Veendam IV—Foxhol II (Zondag 10 uur) E. Pais. Lauwerkrans. G.V.A.V. II—Be Quick III (10 uur) G. Kloosterhuis. Secretarissen

wil goede nota van het gewijzigde wedstrijdprogramma nemen Oefelwedstrijd G.V.B.-elftal. Het vermoedelijke G.V.B.-elftal speelt waarschijnlijk Zaterdagmiddag 3 uur een oefenwedstrijd tegen G.V.A. VI. Groningen. C. F. v. d. MEULEN,

Secr.-Penn.-Comp. I. Amsterdamsche Cricketbond.

Jaarlijksche Algemeene Vergadering.

De Algemeene Jaarlijksche Vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 9 Mei a.s., 's n.m. 8 uur in Hotel Centraal, Damrak 18.

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen Buitengew. Alg. Verg. dd. 14-3-'24.

3. Jaarverslag Secretaris. z

4. Jaarverslag Penningmeester.

5. Verslag Kantoorcricketcompetitie.

6. Verslag Kascommissie.

7. Voorstel van de commissie benoemd op de laatste Bui¬

tengewone Alg. Vergadering tot het wijzigen van het Reglement in verband met het toelaten van de Kantoor-cricket Clubs.

8. Aanvraag Koninklijke Goedkeuring.

9. Verkiezing Bestuur.

10. Verkiezing Kascommissie.

11. Uitreiking medailles.

12. Wat verder ter tafel zal worden gebracht.

Reglementswijzigingen. Aan de op 9 Mei a.s. te houden Alg. Vergadering zullen de volgende reglementswijzigingen worden voorgesteld: Gewijzigde Artikelen:

Artikel 18. Toegetreden vereenigingen betalen voor elk elftal waarmede zij spelen in de le Afd. der door den A.C.B. op Zondag uit te schrijven competities ƒ 10.—; voor elk elftal waarmede zij in een der lagere of eventueele andere competities uitkomen ƒ 7.50, per seizoen. Toegetreden vereenigingen die niet aan eene der competities deelnemen betalen ƒ 5.— per seizoen. Dispesitiekosten zijn voor rekening der vereenigingen.

Art. 42. Iedere aangesloten vereeniging, die aan de in Artikel 59 aangehaalde cricket-competities, welke des Zondags gehouden worden, deelneemt, heeft het recht 3 stemgerechtigde afgevaardigde naar de Algem. Vergadering te zenden. Iedere aangesloten vereeniging, welke aan de door den A.C.B. op andere dagen te organiseeren cricket-competities deelneemt heeft recht op 1 stemgerechtigde, met dien verstande, dat wanneer zulk eene vereeniging ook aan de Zondag-competities deelneemt zij toch slechts het maximum van 3 stemmen kan uitbrengen.

Iedere aangesloten vereeniging die niet aan de competities deelneemt heeft recht op 1 stem. Deze afgevaardigden moeten van een door twee bestuursleden hunner vereeniging onderteekende volmacht voorzien zijn. Van dit artikel kan geen dispensatie worden verleend.

Art. 50. Elke toegetreden vereeniging, uitkomende in de op Zondag te organiseeren competities brengt ter Alg. Vergadering 3 stemmen uit. Elke andere vereeniging brengt één stem uit. Ieder Bondsbestuurslid brengt eveneens één stem uit.

Nieuwe Artikelen:

Artikel 21a. De toegetreden vereenigingen, die deelnemen aan de niet op Zondag uit te schrijven competities hebben het recht den candidaat of de candidaten voor den commissaris-zetel in het Bestuur aan te wijzen.

Art. 115. De Hoofdstukken 7 en 8, resp. betreffende wedstrijden en spelers, gelden alleen voor de op Zondag uit te schrijven competities. Het bestuur stelt nader de regelen vast waaronder de niet aan de Zondag-competities deelnemende vereenigingen hebben te spelen.

A.C.B.-Bestuur. Tot mijne spijt ben ik genoodzaakt ter kennis te brengen, dat de heer H. Schutte, zich niet weder als penningmeester herkiesbaar heeft gesteld.

Amsterdamsche Footballclub „Ajax". Onderstaande opgave van het volledig Bestuur van de zich als lid aangemeld hebbende vereeniging „Ajax": W. J. Egeman, Voorzitter, Middenweg 76; M. Smit, 2e Voorzitter, Binnenweg; ' J. J. Grootmeijer, Secretaris, Amstelveensche weg 65; M. J. Koolhaas, 2e Secretaris, Oranje Nassaulaan 81; J. Oudheusden, Penningmeester, Zeilstraat 40; J. Schoevaart, 2e Penningmeester, Wijttenbachstraat 51 II; S. Tump, 2, Jan v. d. Heijdenstraat 71, J. Pelser, J. P. Heijestraat 117 en F. Couton, Madurastraat 28, Commissarissen. Allen te Amsterdam.

Royementen.

Geroyeerd wegens wanbetaling door V.V.V.: J. van Dam, Ch. de Vilder, R. A. G. Davidson, H. Blitz, E. Dunbar en F. H. N. van Walen;

door Olympia: R. ter Hoeven, M. Speyer, S. Speyer, S. van Zuyden en G. Olij.

Zocherstraat 65. N. G. TEN CAMP.

Secretaris.

„A.C. & F.C. V.V.V."

Voorgesteld als lid: R. D. Graimger; als donateur: H. Alders.

Adm. de Ru-terweg 130. M. A. WESSELS Jr.,

le Secretaris.

A.C. „D.V.C."

Dé Jaarlijksche Algemeene Ledenvergadering is vastgesteld op Maandag 5 Mei a.s. in Café „Centraal", Damrak 18. Aanvang 's avonds 8 uur. Tijdige opkomst dringend verzocht.

D. KEETBAAS, Nassauplem 12. Secretaris.

Sluiten