Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD

11

DRINKT VOOR DEN OPGOOI VAN DEN TOSS EEN KLEINTJE KOFFIE VAN FIRMA DROST

FIRMA D. DROST & ZOON

TELEFOON 41014

AMSTERDAM

nen heeft om weer te spelen, maar zelfs indien onverhoopt zijn knie hem in den steek mocht laten, dan is daar altijd nog Van Kol — die het geel-zwart van 't Gooi voor het roodwitte shirt verwisseld heeft — om de middenvoorplaats te bezetten. Ook is het niet uitgesloten, dat Brokman naar den rechtervleugel verhuist om Hamel's plaats in te nemen, die den laatsten tijd wat slap lijkt.

Voor de linksbinnenplaats komt ernstig in aanmerking Iseger, een speler uit den Amst.V.B., die van doorzetten weet en een doelpunt kan maken.

Zooals men uit deze beschouwing ziet, staan de kansen van Ajax dit jaar niet slecht.

En uit den overvloed van spelers kunnen geduchte reserve-elftallen gemaakt worden.

Het 25e levensjaar van de Amsterdamsche roodwitten zet veelbelovend in.

Dat het een kampioensjaar moge zijn!

De klanken, die ons uit het kamp der Zebra's bereiken, zijn heel wat minder opgewekt.

De Stadionclub heeft de laatste jaren geduchte verliezen geleden. Eerst was het v. Diermen, de gevaarlijke schutter, die door een onwillige enkel genoodzaakt was, de voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, aan het einde van het afgeloopen seizoen besloot Van der Kluft er eveneens het voetbal aan te geven. Dat dit voor Blauw Wit een bijna onoverkomelijk verlies is, dient nauwelijks gezegd te worden. En het ergste is, dat er op 't oogenblik niemand is die zijn plaats naar behooren kan innemen. Garritsen noch Gill zijn spelers, die — zij behoeven ons Van der Kluft niet te doen vergeten — hier „the right men in the right place" zijn.

Het is thans bij Blauw Wit zooals het tal van vereenigingen vergaat: er is te lang op oude krachten gebouwd! En als deze dan eindelijk, hetzij gedwongen, hetzij vrijwillig, het voetballen er aan geven, dan zit men met de handen in 't haar, omdat men verzuimd heeft, de jonge krachten gelegenheid te geven zich te ontwikkelen in eerste klasse milieu.

Zoo staan de zaken op het huidige oogenblik bij Blauw Wit. Hier en daar treft men nog een naam van goeden klank, maar meerendeels zijn het nieuwelingen, die den steun der ouderen moeten missen, die zij in den loop van vorige seizoenen hadden kunnen hebben om de zoo noodige routine op te doen, indien zij daartoe in de gelegenheid waren gesteld.

Zooals het elftal van Blauw Wit er thans uitziet, kunnen wij de toekomst waarlijk moeilijk anders dan donken inzien.

In de achterhoede vinden wij Schindeler wederom in het doel, een post die hem ten volle vertrouwd is. Met Lietzen is het linkerdeel in goede handen, doch het zwakke punt is de plaats van den ouden aanvoerder. Mocht de Zebra's er niet in slagen een waardigen plaatsvervanger voor hem te vinden, dan twijfelen wij niet of de liefde voor zijn club zal Van der Kluft doen besluiten zijn Zebra's uit de moeilijkheden te helpen en zijn plaats weer te bezetten. Maar het is en

blijft dan toch altijd een lapmiddel en Blauw Wit zal goed doen haar speciale aandacht aan de vervanging op dit punt te blijven wijden.

Mocht het gaan zooals wij vermoeden, dan is de verdediging wel weer in orde, en ook de halflinie, waarvoor behalve Mazurel, Garritsen, Van Dordt en De Boer ook de beide ex-Gooi-spelers, de gebroeders Andriessen candidaat zijn, zal haar taak wel weten te vervullen.

Veel minder is het daarentegen gesteld met de voorhoede. Als eenige oude bekende vinden wij hier Dorenbos op de rechtsbuitenplaats. De overigen zijn allen nieuwelingen, of die in het vorige seizoen enkele malen medegespeeld hebben, althans allen spelers die hun sporen in de eerste klasse nog verdienen moeten.

Wat sterk opvalt is, dat de voorhoede zoo licht is.

Zaterdagavond speelden de Zebra's in Haarlem een oefenwedstrijd tegen R.C.H., waarvan een puntloos gelijk spel het resultaat was. In dezen wedstrijd was de voorhoede van links naar rechts als volgt samengesteld: Dorenbos, Van der Voorn, Robles, Riemersma en Homburg.

Deze voorhoede wist tegen de R.C.H.-achterhoede geen enkel doelpunt te maken. Oldenburg, de eenige man die verleden jaar voor doelpunten wist te zorgen is weer naar zijn oude club teruggegaan, Ferwerda is candidaat voor Ajax. Hun plaatsen worden ingenomen door Robles, een min, tenger ventje, totaal ongeschikt voor de le klasse en Riemersma.

Wat dat worden moet, wij weten het warempel niet. Wij hopen echter dat Blauw Wit onder haar reserves nog betere voorhoede-menschen zal weten te vinden. Deze voorhoede is niet in staat om doelpunten te maken en dan mag de achterhoede redden wat te redden valt, op den duur zal zij toch aan de hernieuwede aanvallen geen weerstand kunnen bieden.

Maar de Stadionclub heeft reeds zoo vaak aan zwaardere stormen weerstand geboden, dat wij vertrouwen dat zij ook nu nog wel verbetering in den toestand zal weten te brengen. Was Drilling er maar! Die zou ze wel weten te fokken, met kunstmest of met de broedmachine!!

Uit Haarlem.

Terwijl hier en daar nog werd gecricket; waren de velden van Haarlem, R.C.H. en E.D.O. alweer door voetballers bezet.

De H.V.B. organiseert ter herdenking van haar 25-jarig bestaan serie-wedstrij den, waarvan de 1ste ronde Zondag j.l. begon met een zeer groot aantal wedstrijden.

Enkele interessante ontmoetingen stonden, 0p het programma, zooals b.v. E.D.O. II—B.V.C. en H.F.C. II—Zandvoort.

Zondag's ontving Haarlem de Apeldoornsehe 2de klasser A.G.O.V.V. Het ongeoefende Haarlem had nog moeite genoeg zich de door Bollington dezen zomer uitstekend getramde bezoekers van het lijf te houden. Zij hadden in hun rechtsbuiten een speler van meer dan goede kwaliteit, hij was snel, bad goede bal-controle en zette zuiver voor. Na de rust verviel bij in de fout teveel te schieten, welke kunst hij niet macntig bleek, waardoor heel wat gevaarlijke momenten voor net Haarlem-doel voor de thuisclub nogal goed afliepen.

De bezoekers hadden binnen een kwartier met S—O de leiding. Wel was Haarlem iets sterker, maar gevaarlijk was de

Sluiten