Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

HET SPORTBLAD

H.H. SPORTSMEN

op het Voetbalterrein en in Uw Café te 's-GRAVENHAGE en ROTTERDAM

vraagt men steeds

vanVuure's Limonade

's-GRAVENHAGE ROTTERDAM v. d. Werffstr. 191-95 Prins Frederikplein 218 Teleph, Sch, 2170 Teleph. 13614

voorhoede niet. De nieuwe keeper, de ex-V.V.A.-speler Cohen, was er niet bijster in, de eerste goal leek ons houdbaar, de 2de liet hij door z'n handen in het net glippen. Na rust heeft hij zich echter geheel hersteld en diverse schoten van de Apeldoornsehe voorhoede hield hij er kranig uit.

Ook in de voorhoede was nieuw geïmporteerd bloed. Reeder speelde linksbinnen en leek zijn plaats wel waard. Hij kon met Breeuwer goed opschieten.

Martin Houtkooper—Bieshaar op den rechtervleugel als van ouds, af en toe was het eens Bieshaar binnen en Houtkooper buiten, wat ons wel zoo goed leek.

Martin fabriceerde het eerste tegenpunt, toen de blauwe achterhoede genoegelijk toekeek hoe hij den bal precies in den bovenhoek schooj. Een oogenblik later verlakten Houtkooper en Bieshaar met z'n beiden heel A.G.O.V.V., waarna Breeuwer het kalme voorzetje even in de goal schopte. '

Na de rust werd het 2—4 toen Cohen met bal en al in de goal verdween. De scheidsrechter was in dubio of het goal was of niet, maar na een duidelijk gebaar van v. Daalen werd het doelpunt toegekend. De bal was ook zeker een Meter over de lijn geweest.

't Was in een periode dat A.G.O.V.V. met 10 man speelde.

Haarlem vond dit toch al te gek en toen Bieshaar op een

gegeven oogenblik door 4 man werd aangevallen, was dit natuurlijk juist voldoende om er kalm doorheen te komen en te scoren. Even later had Breeuwer een kans en 't was 4—4 waarna dezelfde speler er 5—4 van maakte toen de A.G.O.V.V. achterhoede hem weer eens z'n gang liet gaan.

Wij gelooven dat Haarlem, eenmaal ingespeeld, in de competitie wel een behoorlijk figuur zal slaan.

Zaterdag's was Blauw Wit bij E.D.O. op bezoek. Het E.D.O.-terrein was door de leden voorzien van een onoverdekte zittribune, terwijl door planken, vlonder e.d. de gelegenheid tot berging van publiek was uitgebreid.

Het E.D.Ö.-elftal was compleet, bij Blauw Wit zagen wij niet veel meer van de oude garde. Schindeler was present, maar de rest bestond vrijwel uit nieuwelingen.

De wedstrijd was weinig interessant. Blauw Wit verdedigde zich goed, Schindeler zag kans z'n doel schoon te houden en waar ook de Kiefte zich niet liet passeeren, bleef de score blaak.

E.D.O. zal een harden dobber hebben zich in de eerste klas staande te houden, het beloofde land is nu eindelijk bereikt, maar nu wordt het oppassen om er te blijven. De middenlinie is nog het beste deel van het elftal, de voorhoede telt een enkelen goeden speler, maar over het algemeen ontbreekt hier nog de goede combinatie; soms leek het iets, maar meestal begreep men elkaar niet en probeerde ieder het maar op z'n eentje.

Uit het Noordelijk District.

De voetbal rolt weer.

De Groningsche le klassers waren deze week alle op bezoek in Veendam waar de geelzwarten, die straks hun 30-jarig bestaan hopen te herdenken, reeds bij voorbaat ter eere van dit feest serie-wedstrijden hadden uitgeschreven.

In de eerste ronde klopte W.V.V. Achiiles met 2—1, bleef Be. Quick met dezelfde cijfers baas over Veendam en won Velocitas met 1—0 van G.V.V.

Be Quick klopte in de demi-finale W.V.V. met 2—0 en kwam dus in den eindstrijd tegen Velocitas dat tegen het enthousiaste Veendam II een zwaren afmattingswedstrijd had gespeeld. Na spannenden strijd klopte Be Quick Velocitas met 2—1 en won dus den Veendam-beker.

Zondag a.s. ontmoeten ongeveer dezelfde clubs elkaar weer in Groningen waar dan de eerste ronde om den Groninger Dagblad-beker wordt gespeeld terwijl, zooals nu eindelijk na vele veranderingen is vastgesteld, Zaterdag d.a.v. de demifinale s en de eindstrijd zullen worden gespeeld.

Deze laatste wijziging komt den Be Quickers goed van pas daar Zondag 7 September reeds aan Go ahead is beloofd een tegenbezoek te brengen voor den hier in April gespeelden wedstrijd.

Er is nog ernstig sprake geweest van het spelen van bekende buitenlandsche vereenigingen in Groningen maar dit schijnt niet door te gaan, onze spelers zullen zich dus binnenlands moeten oefenen voor den zwaren strijd die hen 14 September in Bremen tegen Noord-Duitschland wacht.

Wat de opstellingen betreft waarmee de diverse ploegen verschijnen, is er nog weinig definitiefs van bekend en schijnt de eenige ploeg, waar aanmerkelijke veranderingen zullen plaats grijpen, Be Quick te zijn.

De kans dat Hans Tetzner nog de Be Quick-kleuren zal dragen schijnt op het oogenblik vrijwel verdwenen te zijn, wat niet alleen voor Be Quick, maar voor het geheele Noorden een verlies van beteekenis zal zijn; ook Bambonnet zal misschien niet meer voor Be Quick uitkomen. De plaats onder de lat werd nu in Veendam tenminste ingenomen door den oudBe Quicker Aukema, die na eenige jaren voor Hercules te hebben gespeeld, zich nu weer onder de Be Quick-vlag heeft geschaard evenals, naar verluid wordt, de Herculaan van de Mervennée.

Het gerucht dat Lefèvre voor Be Quick zal uitkomen en dan waarschijnlijk mettertijd i.p.v. de Haas, die naar het buitenland zal vertrekken, de middenvoor-plaats zal innemen, werd ons dezer dagen uit bevoegde bron tegengesproken.

Om den Friesland-krans.

In Leeuwarden hadden intussehen de bekende wedstrijden om den Friesland-krans weer plaats en wel tusschen de drie Leeuwarder eerste klassers en het P.V.B.-elftal dat ditmaal als 4de tegenstander was uitgenoodigd.

Eerst klopte Leeuwarden good old Frisia met 1—0 en bleef Friesland daarna met dezelfde cijfers baas over het enthousiaste F.V.B.-elftal zoodat de eindstrijd ging tusschen Leeuwarden en Friesland waarbij eerstgenoemde club de sterkste bleek en, dank zij een 4—1 overwinning, voor één jaar houder werd van den Friesland-krans. K.

Sluiten