Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

HET SPORTBLAD

schijnbaar wel te houden was geweest. Van Gent onder de lat, scheen echter verrast door het schot, stond bovendien verkeerd opgesteld en zijn greep naar den bal, die in het net verdween, was juist te laat (1—0). Hierdoor geïnspireerd, valt Ajax eenigen tijd fanatiek aan. De middenlinie, vooral de Kruyff, is er buitengewoon goed in en in de voorhoede speelt Broekman een schitterende partij. Hamel laat eenige meesterlijke rennen en voorzetten zien en Ajax krijgt meerdere kansen om den voorsprong te vergrooten, doch is niet fortuinlijk met schieten. De invallers in de voorhoede passen zich aardig aan, hoewel zij af en toe nog te veel draaien en treuzelen met den bal, wat de D.F.C.-verdediging, die zich uitmuntend weert, correct afstraft. Als deze tijdelijke geestdrift der gastheeren wat bedaard is zien wij weer een goed verdeeld, vlot spel met handig opgezette aanvallen van Dordtsche zijde. Aan de afwerking daarvan ontbreekt echter veel, ook doordat het samenspel herhaaldelijk te ver wordt doorgevoerd, zoodat het backstel, waarvan Pelser soms wat gewaagd onvoorzichtig pingelt, geen passage verleent. Eenige verre schoten hebben bovendien geen succes, hoewel het Ajax-doel eenmaal op gelunkkige wijze aan een doorboring ontkomt, doordat v. Heeswijk verrast wordt door een bal, die nog juist achter hem bij den paal blijft liggen. De Ajax-doel wachter heeft dezen middag trouwens meer zwakke momenten gehad. Intusschen blijken Van Twist (spel), Van Dam en de jeugdige Ruysch in de Dordtsche voorhoede over een goeden aanleg voor den through-pass te beschikken, al blijft het voorloopig bij mislukte proefnemingen op dit punt. De Ajax-aanvallen blijven het gevaarlijkst, doch bezien in het licht van haar vele kansen, weinig productief en het duurt dan ook tot 7 minuten voor de rust, alvorens Broekman, uit een scherpen voorzet van Hamel, met een fraaien kopbal den stand op 2—0 brengt. Met deze voorsprong kan Ajax intusschen toch tevreden zijn, hoewel zij een derde doelpunt had kunnen hebben, indien den arbiter niet een geheide hands over het hoofd had gezien vlak voor het doel van D.F.C.

Na de hervatting eerst een paar stormloopen van Ajax. Dan neemt D.F.C. het offensief over en wordt geleidelijk sterker, terwijl Ajax zienderoogen, terend vermoedelijk op haar voorsprong, verslapt. Nadat de D.F.C.-aanval, vooral van Dan, eenige kansen om tegen te scoren, ongebruikt heeft gelaten, maakt genoemde speler veel goed als hij uit een voorzet van rechts den bal netjes omhaalt en den achterstand verkleint (2—1). Ajax blijft door soezen en weldra kogelt Sigmond den gelijkmaker over de te laat uitgestoken handen van den verrasten van Heeswijk in het doel (2—2). Dit geeft den Dordtschen burgers nog meer moed en na prachtig opbrengen van den handigen Ruysch stelt deze 17-jarige knaap zijn partner van Dam in de gelegenheid om de leiding over te nemen. Aldus is de 0—2 achterstand in een 3—2 voorsprong omgezet. Een mooie prestatie van de gasten. Eerst dan ontwaakt Ajax weer eenigszins uit haar droomerij en het duurt niet lang of een weifelen van Donker stelt v. d. Vlis in staat om voor te zetten en na een langdurige scrimmage schiet Iseger ten slotte raak (3—3). Een paar kogels worden door het Dordtsche paalwerk direct daarna opgevangen, waardoor D.F.C. niet onfortuinlijk is, maar aan den anderen kant mag Ajax blij zijn, dat D.F.C. van eenige opgelegde kansen die zich in den resteerenden tijd voordoen, geen gebruik maakt.

Zoo wordt de eer gedeeld. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

doordat zij zich „binnen" voelde met den voorsprong, in de eerste helft verkregen. In de eerste drie kwartier was het een aardig en dikwijls zelfs zeer goed spelende ploeg.

D.F.C.'s spel viel hard mee. In de voorhoede speelde van Dam een goede partij, doch was ongelukkig met schieten ondanks zijn twee doelpunten. Sigmond had als binnenspeler wel goede momenten, doch hield den bal meestal te lang bij zich, vermoedelijk als gevolg van zijn vroegere spel op den vleugel. De linkervleugel Ruysch—Kalis was het beste deel van de voorhoede. In de middenlinie onderscheidde zich de spil van Twist. De rest was vrij goed zonder meer.

Bij Ajax traden vooral Broekman, De Kruyff en Hamel op den voorgrond.

De overige Amsterdamsche clubs.

O.D.E.—T.O.Q. 4—4.

T.O.G. heeft een invaller. O.D.E. mist Ph. Kool en de beide Bussink's. Reeds binnen 10 minuten leidt T.O.G. door falen der O.D.E.-verdediging met 0—2. O.D.E. wijzigt haar opstelling. Na een prachtige ren van Blitz gelukt het dezen snellen buitenspeler het eerste tegenpunt te maken. Invaller Swaab bij O.D.E. speelt een goeden wedstrijd. Zijn vrijmaken van den buitenspeler is af. Daardoor gelukt het Blitz wederom een ren te ondernemen uit zijn voorzet brengt Kraan, die als midvoor wel voldeed, de partijen op gelijken voet.

Na de rust is de wedstrijd het aanzien niet waard. De arbiter had het gemakkelijk nu er voor beide partijen toch niets meer te winnen of te verliezen viel. Er werd gedemonstreerd hoe genoegelijkheidsvoetbal moet worden gespeeld. T.O.G. doelpunt ten derde male. O.D.E. maakt wederom gelijk, nu uit een strafschop. T.O.G. herneemt de leiding doch even later plaatst Kraan O.D.E.'s vierde doelpunt in het T.O.G.-doel.

Het is voor T.O.G. en O.D.E., vereenigingen, die in deze competitie toch bijna geen recette hebben, te betreuren, dat de N.V.B. een scheidsrechter liet komen uit den Helder. Deze moest om circa half acht van huis om. tegen half twaalf des avonds terug te komen. Is dat voor een plaatselijke ontmoeting waar voor de competitie toch niets meer van afhing, nu niet anders mogelijk? Zijn de kassen dezer vereenigingen nu niet al genoeg bezwaard?

Sloterdïjk—Victoria 3—1.

Als om 2.20 uur scheidsrechter Aldewereld de partijen laat beginnen, komt Sloterdijk direct flink opzetten met den wil om den laatsten wedstrijd te winnen, hetgeen hun evenwel niet van de laatste plaats brengt. We denken de rechtsbuiten na samenspelen te zien doelpunten, doch de bal komt in het zijnet terecht. Victoria probeert het even daarna met meer succes, doch de scheidsrechter had juist te voren voor buitenspel gefloten. Het spel gaat vlug op en neer met Sloterdijk iets in de meerderheid, die zij in een doelpunt weet uit te drukken zoodat met den stand 1—0 de rust aanbreekt.

Na de hervatting weet Victoria binnen 5 minuten gelijk te maken uit een penalty. Het spel gaat dan eenigen tijd gelijk op, totdat na 20 minuten de middenvoor een prachtigen bal doorgespeeld krijgt welke hij na een flinken ren in een doelpunt omzet. Sloterdijk is thans geheel in de meerderheid en de keeper van Victoria krijgt vele ballen te stoppen. Eindelijk weten de gastheeren uit een doelworsteling no. 3 te maken zoodat het einde, met Sloterdijk in de meerderheid, komt met 3—1. De scheidsrechter leidde goed.

In de lagere afdeelingen zorgde A.F.C. voor een verrassing, door in den wedstrijd tegen W.F.C. niet minder dan zesmaal te scoren, waartegen de Wormerveerders geen enkel doelpunt' stelden. Het verschil op de ranglijst tusschen deze elftallen is zeer gering, zoodat A.F.C. wel een bijzonderen productieven middag had. Intusschen heeft deze uitslag geen invloed op den stand.

D.E.C. deed goed werk in Hoorn en speelde tegen Hollandia gelijk, waarmede zij Zandvoort definitief kampioen maakte. Onze stadgenooten hadden langen tijd de leiding en vooral hun doelwachter heeft zich bijzonder onderscheiden. Zandvoort was zoo verstandig zelf met 1—0 van Q.S.C. te winnen, waardoor zij de hulp van D.E.C. niet meer noodig had.

In de andere afdeeling won D.W.S., zooals wij verwacht hadden, van V.V.A., dat met vijf invallers verscheen, met 2—0, nadat zij in de eerste helft reeds de leiding genomen had. In tegenstelling met den strijd tusschen deze vereenigingen op het V.V.A.-veld, werd thans in de beste verhouding gespeeld.

Sluiten