Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

HET SPORTBLAD

HOOFDSTEDELIJK VOETBAL.

Correspondentie en verslagen (tot uiterlijk Dinsdagmiddag 12 uur) te zenden aan den Hoofdstedelijk redacteur van „Het Sportblad", Mauritskade 100 huis, Alhier.

( Het einde van het voetbalseizoen is thans gekomen. Wel is waar is men hier en daar nog bezig aan het laatste restje van het gebruikelijke lange staartje dat sommige voetbalmuisjes nu eenmaal hebben, maar van veel beteekenis is dit niet meer en voorloopig is thans het rijk aan de Zomersportbeoefenaren.

Wanneer wij een blik terugslaan op het achter ons liggende voetbalseizoen, dan is er in velerlei opzicht reden voor ons Amsterdammers om tevreden te zijn, en zulks niet alleen voor hen die het spel speelden, maar ook voor hen wier belangstelling het spel heeft en het van nabij volgden.

Het jubileum van Ajax en de herovering van het le kiasseschap door Spartaan hebben dit seizoen in de hoofdstad een luisterrijk tintje bijgezet en als waardig slot hebben wij dezer dagen kunnen genieten van het spel van een tweetal Engelsche profclubs, West Ham United en Derby County, die op initiatief van het immer voortvarende Ajax-bestuur een "aantal wedstrijden in ons land hebben gespeeld. Van hun eerste wedstrijden werd in het vorige nummer van dit orgaan reeds het een en ander vermeld. Een versterkt Ajax moest den eersten Zondag met, 0—2 de vlag strijken voor West Ham United in een wedstrijd waarin deze Londensche first league-club zich niet tot het uiterste scheen te geven.

Ajax—Derby County 2—5.

Met Hemelvaartsdag was Derby County de gast der Ajacieden. Zooals men weet is Derby County de sterke leagueclub uit de 2e divisie die reeds twee seizoenen achtereen haar schitterende promotiekans naar de- le klasse op het laatste oogenblik door een onverklaarbare inzinking verloren zag gaan. Een van de grootste voetballers, welke Engeland ooit voortbracht, de beroemde Steve Bloomer,, die als trainer langen tijd werkzaam was in Duitschland, daarna korten tijd bij Blauw Wit, vervolgens in Amerika, Engeland en thans in Spanje, vierde indertijd in Derby County zijn triomphen als speler. In Engeland geniet Derb- C. om haar opvattingen van sportiviteit een goede reputatie, welke zij in den wedstrijd tegen het Groningsche Be Quick, welke onze landgenooten met - 4—1 verloren, bevestigde. Juist daarom viel het optreden van Derby in Amsterdam tegen Ajax nog al tegeh. Het vreemde van de zaak was echter dat dit optreden van enkele Engelsche spelers aanvankelijkniets niets of weinig te wenschen had overgelaten en dat, toen door een flinken 3—0 voorsprong kort na de hervatting hun overwinning vrijwel vaststond, zij begonnen te „kegelen". Daarmede kon de scheidsrechter, dè heer M. Bos, zich niet al te best vereenigen, met 't gevolg dat er waarschuwingen werden uitgedeeld en veel vrije schoppen, kortom, de aardigheid was er toen spoedig af. De Engelsche rechtsbinnen Moore, die op weinig verheffende wijze revanche trachtte te nemen op een tegenstander, die het „gewaagd" had den geweldige — of zoo men wil geweldenaar ! — in den weg te treden, werd voor zijn wandaad van het veld gezonden.

In 't begin had Ajax, dat zonder De Kruijff en Broekman was, maar versterkt door Vissed (Stormvogels) en De Boer (Z.F.C.) weinig in te brengen. Derby was sterk in het offensief maar Pelser en van Kol, en in laatste instantie doelman v. Heeswiik. ston¬

den pal en het scoringbord was nog dubbelblak aan, toen men. ongeveer een kwartier de eerste goede aanvallen door Ajax werden ondernomen. Het scheen wel of de Engelschen daarop hadden gewacht, want nauwelijks was het gevaar voor 't Derby-doel geweken of de Engelsche rechtsbinnen Moore ging er in een onstuimigen ren met den bal vandoor en schoot het ronde ding pittig in het doel (0—1). De gasten toonden opgewonden hun blijdschap met dit feit, hetgeen niet te verwonderen is als men weet dat bij hen een goed schot — het bleek ook hier weer — tot de bleef, kwam Ajax er geleidelijk toch wat beter in, maar de brillante Engelsche verdediging met den ster Tootle aan het hoofd, retourneerde alles onverbiddelijk. Een vrije schop op het middenveld werd den gasten echter bijna noodlottig. Visser ving den bal op en zond zonder aarzelen een brillant schot in, waarbij doelman Olney van geluk mocht spreken, dat hij juist op de goede plaats stond. De beste aanvallen der Amsterdammers kwamen van rechts, waar trouwens veel beter gecombineerd werd dan links. Bovendien bood het linksche blok der Engelsche verdediging niet zoom grooten tegenstand, voornamelijk doordat Hamel te veel vrij spel werd gelaten. Deze maakte daarvan een nuttig gebruik. De Derb-aanval bleef voortdurend het samenspel te ver doorvoeren en zag zich daardoor telkens den pas voor meerdere doelpunten afgesneden. Met 0—1 kwam de rust.

Vijf minuten na de hervatting reeds hadden de gasten hun voorsprong tot 3—0 opgevoerd, dank zij fraai solowerk en krechtig doorzetten resp. van: een midvoor Whitehouse, die het eerste, en van den linksbinnen Bromage, die het 2e doelpunt voor zijn rekening nam.

Ajax liet het er echter niet bij zitten en deed haar uiterste best om den achterstand te verkleinen. Hamel, goed gesteund door Martens, Volkers en Visser, ging keer op keer langs de lijn en gaf een heele serie mooie voorzetten, welke door de vijandelijke verdediging even zoovele malen werden onderschept. Totdat Volkers zoo'n weggekopten bal op zijn wreef nam en keihard in de mazen schoot (1—3). Maar even later was het 1—4, doordat van Kol den Engelschen rechtsbinnen wel den doorgang versperde, maar niet meer kon beletten dat de bal — voor de gasten ietwat fortuinlijk — juist binnen den paal in het net belandden.

Ajax bleef verder goed partij geven, wat voor de gasten aanleiding scheen te zijn voor een „ongemeen" (Charivarius opgepast!) bigpartijtje. Uit een door Hamel goed geplaatsten corner schoot Visser den bal in eens en onhoudbaar in 't Engelsche doel (2—4), hetgeen op de gasten dezelfde uitwerking had als een roode lap op een stier. Het eind van het lied was dan ook, zooals gezegd, dat een der Engelschen naar de kleedkamer werd verwezen, waardoor de gemoederen tot kalmte kwamen. De Engelschen scoorden door Whitehouse nog eenmaal, zoodat met 2—5 het einde kwam.

Vermelding verdient nog een merkwaardig incident. De wedstrijd nam om half zeven een aanvang zoodat de bal het laatste half uur niet al te best meer te volgen was. Uit voorzorg lag daarom een helder wit geverfde bal gereed, wat aan het euvel der vallende duisternis tegemoet komt. Hetzelfde geschiedde

Sluiten