Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

HET SPORTBLAD.

)O0O0O0OCX)000CXX3OOOOOOO0O(XXX3O0OO000(XX>C

Youlez-vQus,: vous ajllllïjser,? ""allÉz'au

m o nic o

„Ghez Artixur''

amsterdam

T o' us les soir s attractions avec le célèbre Orchestre

„ROBEBTHY"

)ogooQoopppopcopocxx?ópopoo

CAFÉ RESTAURANT EN BODEGA

„HET WIJNVAT"

ANNEX WIJNHANDEL Rembrandtspleitl 35 naast het Rembrandt-Theater Telef: 35890 AMSTERDAM '

A LA CARTE DEN GEHEELEN DAG ALLEEN le KLASSE CONSUMPTIES ZEER BILLIJKE PRIJZEN

Het gezélligste zitje van Amsterdam

Vraatgt en drinkt

I f fff 1H ^BB heupen ' limonades UIJ^jjl Oude fienavBP merk „Oorlam"

KERKSTRAAT 105 Tel. 15317 AMSTERDAM

Firma J. LEMEI.

treffelijk '.gespeeld en heel .wat kansen geboden, die hun collega's 'am hais brachten.. In de. middenlinie viel spil Andriessen op,;' zijn broer .wits heel iwat tuinder dan Martens, die zich ook, links 'goecLthuis.gevoelde. De nieuwe back van het Nederlandsch elftal,-h-an Kol,-, heeft een prachtigen wedstrijd gespééld. 'Doelman van- Heeswijk had.-aan de gemaakte .doelpunten geen ..isehirld. si >.'>■ :-j ■ i ., \\j iiu .-->.-■ 'AMfa De rest.

In II A. leden Neptunus en Steeds Hoó'gér nederlagen resp. tegen D.H.C. en H.D.V.S,,dié beiden kampioens-neigingen hebben. »3Qf'<ï.fê?Hj| Zi j '1';..--«.-".;.':. I jrj ffyi

Transvalia .verrastte dooi* een 5—3 overwinning'op O.D.S.

In' de' andëréafdeeling' verpletterde 'Xerxes- het Goudsche Olympia mïtfe; C.V.V. kwam met een'5—3 overwinning uit den Haag terug bp M.BT. ' :■■••'■'■ "

R.F.C.'leed een 3-1--2 nederlaag tegen A.D.O.

Vö.or'de i'èsèï-ve l;e klas speelden C.V.V. II en H.B.S. 11 gelijk.' V.b:C. -IV won niet'.'4—3 van D.F.G. II, terwijl Feijenoord II mèt;-3—Ö van H.V.V; II verloor.-

Dé derde'klasser ■D.G'.L. Wón- met- 3—2 van 't Noorden en. gaat dus recht op het. kampioenschap af. U.S.C. verloor met 5_'2' v*an 'Gouda "eri U.D'.I. met'-6—4 van S.I.O.D.

.' Sparta -H.V.V. 3 2.

Spartit trapt" af' ferr dè''Röttêrdamsehé rechtervleugel ■. onderneemt '(ïadèii'jk een goeden aanval.' Vander Mark's voorzet belandt/achter Tiet Vloei. 'Ef volgt1 dan-een snelle ren van Snoückl,:Hur'grohjè, mét een keurigen 'voorzet besloten, Sodderïaricï 'schiet evenwél; rakelings > naast.1 Het spel golft snel heen'en'weer. Van'Óen' overwicht''van ben'der partijen is geen sprake en de .doelen 'komen beurtelings -in gevaar. Na goed aangeven van1 Ruffelse'; zët ' v.' d'. - Mark -voor, doch Kremer stopt het moeilijk schot van Formenoy fraai. Na een kwar¬

tier spelens gaat de Rotterdamsche linkervleugel er keurig combineerend vandoor. Weber plaatst den bal naar Formenoy, die met een vliegend schot Kremer geen schijn van kans geeft. (1—0). ... , . ■.

Het Sparta-offensief verflauwt dan- eemgszms, terwijl de Haagsche aanvallen talrijker worden. Spoedig heeft Vis dan, ook met een mopien kopbal, uit een voorzet van links, succes (1—1). Kort daarop zendt Sodderland een hoog schot ih, dat Roem juist onder de lat weg slaat.

Bij een Sparta-aanval, begaat een der Haagsche achterspelers in het beruchte gebied een overtreding, die scheidsrechter Vuyk met een strafschop bestraft. Kremer weet den door Formenoy ingezetten bal echter keurig te stoppen. Rust komt met onveranderden stand.

Na de hervatting is Sparta het eerst in den aanval en nadat Prins weer een kans verknoeid heeft, is het Ruffelse, die snel eenige tegenstanders passeert en Sparta met een schot in den uitersten benedenhoek de leiding hergeeft (2—1).

Sparta is een tijdlang het sterkst, doch het schieten blijft zeer slecht, zoodat Kremer niet al te veel moeilijk werk krijgt. Het samenspel tusschen Formenoy en Weber vlot thans veel beter dan voor de rust; de' afwerking laat echter veel te wénschen over. Nadat Snouck een hoekschop op het Sparta-doel heeft achter geschoten, krijgt Ruffelse den bal toegespeeld, op fraaie wijze maakt hij het leder vrij en passeert naar Prins, die den bal sLéchts voor het inloopen heeft (3—1). H.V.V. komt dan onstuimig opzetten en Roem moet eenige malen handelend optreden. Het spel verslapt tegen het einde aanmerkelijk. Kremer krijgt nog eenige moeilijke schoten van Formenoy te stoppen, hetgeen hem goed afgaat.

Enkele minuten voor tijd weet Sandberg met een welgericht schot den achterstand te verkleinen, zoodat met 3—2 het einde komt.

Feijenoord—Ajax 2—O.

Ajax trapt met zon mee af en is het eerst aanvallend. Feijenoord doet echter al gauw een paar snelle aanvallen, bij een er van schiet Riksoord goed op doel, waar v.'Heeswijk stopt; een fraai schot van Bul vliegt juist naast en dadelijk er op geeft Twelker een mooien voorzet dicht voor het doel langs, waar niemand is om het Vermeulen moeilijk te maken.

Als Verbeek eens hoog voorzet, kan de doelman den bal er juist uitslaan. Petterson zet hem weer voor, maar Koonings plaats den bel op de lat.

Bij een doorbraak van Volkers, na een tijdje van Ajaxoverwicht, denken we dat hij zal doelpunten, van Dijk ontneemt hem net op tijd het leder, Feijenoord neemt den aanval over, Petterson schiet rakelings langs het doel, een mopie schuiver van Koonings stopt van Heeswijk betrouwbaar. Ajax komt ook door een felle doelworsteling heen als Petterson ten slotte tegen den paal schiet.

Aan den anderen kant laat men Twelker een keer ongehinderd'oploopen, Addicks schiet van dichtbij hoog over. Na een feilen Feijenoord-aanval kopt Koonings naast, een minuut later vangt hij den bal, door Noteboom ver naar voren geplaatst, mooi op en schiet hem onhoudbaar langs v. Heeswijk.

Ajax krijgt weinig gelegenheid Vermeulen te bedreigen door het krachtige ingrijpen van de roodwitte verdediging, waarbij de vleugelmiddenspelers de backs, goed steunen; van Dijke, die weer opvalt door zijn solide spel, kopt bij een voorzet van Twelker den bal fraai uit het doel.

Tot de rust gaat het vrijwel gelijk op met snel levendig spel, dat echter vooral van Ajax-zijde dg fout vertoont van te weinig schieten.

Dadelijk na dé hervatting maakt Feijenoord een tweede doelpunt, Pijl plaatst naar Riksoord, die even doorloopt en een schitterend laag schot lost (2—0). Pijl krijgt zelfs de kans voor het derde doelpunt na een mooien voorzet van Verbeek, zijn schot gaat juist naast. Ajax heeft pech als Iseger over den uitgeloopen doelman van Feijenoord tegen de lat kopt. Een kopbal van Koonings .na een voorzet van rechts is goed gericht, van Kol trapt den bal uit het doel. Bij een keiharden schuiver van Verbeek trapt Deen den bal via de lat achter. Addicks, die een knietje heeft, wordt door Delsen vervangen. Veel verandering brengt het niet, Feijenoord blijft wat sterker en Ajax mag van geluk spreken, dat bij een zeer hard schot van Pijl, Deen clen bal nog uit het doel kan werken.

Het "spel wordt minder, het duurt geruimen tijd voor Verbeek het publiek weer eens in spanning brengt door goed samenspelend met Pijl tof vlak bij het doel op te dringen, , waar zijn harden voorzet wordt opgevangen, weer ingezet, maar een Ajax-been toch nog doelpunten voorkomt. Eens zien we Vermeulen door zich te laten vallen den bal nog uit een hoekje van zijn doel grabbelen.

De 'laatste tien minuten brengen geen verandering in den stand, de doelen worden niet meër ernstig bedreigd. O. K.

Sluiten