Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE JAARGANG

15 AUGUSTUS 1930

No 5.

EJ

DE N/W1KÏDZE VENNOOTSCHAP

MAANDBLAD VGDR DEN ONDERNEMINGSVORM

EN ML I DCUkiurowLz-ui K? NEDERLAND EN NEDERL. IN DIE

REDACTIE! PROE DR J.GCh VOLNlER 3

PROP NIr E J. J. VA[N UCki nLJ'ULi Mr H.SCHAAPVELD. SECRETARIS

GRAVEN E1A

ni.IMPGEN

AMSTERDAM

m„ w t pa Molengraaf f, Prof. Th. Limperg Jr., mr. u. n. n. Met medewerking van : Prof. Mr. W. L. P A Molej^ , van Ketel, A. J. Loyens,

Grosheide, Dr. H.M. Hirschfeld, C. J. ■ JAnNSS\N;™F„ pBrJMr G Russel Mr. A. Schadee, Mr. J. R. H. Mr. M. Franken, J. J. M. H. NijstMr M Op™me*, Prof Mr. G Russel, M ^ Dr ^ van Schaik, Mr J. f - J- A; S «^^

Uitgave'van"N."V H VANDER M A R C K 'S UITGEV1ERS-HIJ, AMSTERDAM

a r „iA^onTxrht 18 — Telefoon 32591.

♦ w,i vnomithetaline • voor het buitenland f 12.50; Abonnementsprijs voor Indië f 12.50 Abonnementsprijs f 10.- per jaar, ^nco Per post bn ynnR ADVERTErTTIËN ZICH TE WENDEN TOT DE UITGEEFSTER.

INHOUD.

Wettelijke en statutaire machtsiverdeeling tusschen de aandeelhouders en het bestuur eener N V. IV Mr. G. J. Koes, Cand. Not.

Bepaling der Trend-waarde uit de statistiek gtridiron. der verkoopen • • • • • ,\ " if

Benige beschouwingen over de Indische öo^ „_ vernementsbedrnven JJ'S' u

Wettelijke regeling van het Accountantezen. m. (Slot) . . . • • • • • Drs- J' manaB-

Verbeteringen in de productiemethoden. II. Uitingen van rationalisatie . • • • • ■ "

Conjunctuuroverzicht van Juli 1930 . . . Dis. J. Brands.

Belastingen - Sociale Kroniek - Financiering — Ontvangen Boeken.

Nieuw opgerichte N. V. - Statutenwijzigingen _ Faillissementen wan N. V.

Wettelijke en statutaire machtsverdeeling tusschen de aandeelhouders en het bestuur eener N. V.

IV.

Om de grenslijn tusschen de wettelijke bevoegdheden der algemeene vergadering en die van het bestuur te trekken kan niet volstaan worden met de opsomming der collectieve en individueele aandeelhoudersrechten (hierboven sub II en III). Want slechts een gedeelte van de overblijvende macht komt aan het bestuur toe. Vooreerst, omdat art. 43 W. v. K. veronderstelt, dat we elders in de wet ook nog bevoegdheden van „anderen" vinden. Vervolgens, omdat ditzelfde artikel den sterken indruk verwekt, dat de wettelijke macht der algemeene vergadering met uitgeput is met de haar in andere artikelen toegekende bijzondere bevoegdheden. ;

Het aantal dier „andere" machtdragers is groot, maar het terrein hunner wettelijke bevoegdheden is

meestal nauwkeurig omlijnd2") en voor het groot-j.. j i ,,^^0r hoiann- \mr\r Hp aforenzino: der

Ste ueci iunu^i uv,iuiis "~ —•» f

machtspositie tusschen de algemeene vergadering en het bestuur Slechts enkelen hunner kunnen op directe wijze daarin ingrijpen. De belangrijkste hiervan zijn: de bevoegdheid van het O. M. om de ontbinding der N V te vorderen; van ieder „belanghebbende" om zich tegen sommige besluiten tot statutenwijziging te verzetten en om de nietigheid van besluiten der algemeene vergadering in te roepen.

Maar ook de statuten kunnen nog meer „andere organen in het leven roepen. De voornaamste hunner zijn de commissarissen (art. 50 lid 1 W. v. K.).

20) Zoo kan (afgezien van de verschillende ^bevoegdheden van de Rechtbank) het Openbaar Ministerie de ontbinding vorderen der N V., „welke werkzaam is in strijd met de goede Zeof openbare' örde" (art. 37b lid 1 W. v. K); kan de President der Rechtbank de hiertoe bevoegde verzoekers machtigen om een algemeene vergadering op te roepen (art. 43c W v K ) en om de door de Rechtbank tot uitoefening van het enquêterecht benoemde personen machtsmaatregelen ten behoeve van deze taak te verschaffen (art. 53d, 54 W. v. K.); kan de faillissementscurator, (behalve zijne gewone bevoegdheden de volstorting op aandeelen eischen (art. 38e W. v. K.) en iedere statutenwijziging beletten (art. 45f W. v. K); kunnen de deskundigen, benoemd tot het regelmatig toezicht houden op de boekhouding etc. — evenals de tot uitoefening van het enquêterecht benoemde personen - de inzage der boeken en bescheiden en de vertooning der waarden /vorderen (artt. «sa; 51b- 53c W. v. K.); kan iedere schuldeischer der N. V. verzet doen tegen sommige besluiten tot statutenwijziging (art. 41d lid 2 W. v. K.); kan ieder „belanghebbende" de nietigheid inroepen van besluiten der algemeene vergadering (art. *>a lid 1 W. v. K.); verzet doen tegen de uitkeering of de.wnse van verdeeling door de vereffenaars (art. 56a lid 8 W. v. JW. aan de Rechtbank verzoeken een voorloopige uitkeering brj vereffening te doen plaats vinden (art. 56b lid 1 W. v KJ, de liquidatieactiva te consigneeren (art 56c W. v K ), in De naaide o-evallen de heropening der vereffening vorderen (ait. 56f W. fSen na afloop der liquidatie de benoeming van een bewaarder over de hoeken etc. verzoeken (art 56h d 2 W\ K) en kan „ieder" inzage van sommige stukken krijgen (artt. 4l'd; 42c; 50a; 56a; 56e W. v. KJ.

Sluiten