Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoven door Staatsolie soldaten werd doodgeschoten, reeds Maasgouw 1881, p. 488 meegedeeld (1) is aldus : (Beeld van Christus aan het kruis tusschen H. Maria en St. Jan).

alhier is den 17 aprilis a° 1673 onnoosel doorschoten hans jacob van hüokelhoven in syn leven gkwesene commis van de licenten syner oatolycke mai esteit int landt van limborgh godt trost de siel

(Wapen van Huckelhoven met ossenkop). Zie p. 2. Klooster HOOGCRUTS-SLENAKEN.

De eigenlijke oude gevelsteen van het klooster, (waarschijnlijk vervangen door het wapen van den aankooper van het domein tijdens het Fransch bestuur, zekeren Bemelmans uit Maastricht, met 3 emmertjes) ligt achter bij den ingang. Opschrift:

erit sepülchrum e.jus gloriosuji deo optLMo sUb tItULo CrUCIs InVentae eXIsto. (2)

Boven den ingang der grafkelders ziet men op een zandlooper het patriachaal kruis, 't zinnebeeld der orde van de Sepulchrynen.

ST. ODILIËNBERG.

De sleutel van het takernakel der kerk te St. Odiliënberg is versierd met een prachtig a jour gewerkt koperen handvatsel, waarin het wapen van den laatsten Prins-Aartsbisschop van Keulen, uit het huis Oostenrijk (3)

gedeeld: 1. eenkiuis; 2. een springend paard naar rechts; 3. drie harten ; 4. een adelaar; hartschild: aan de eene zijde beladen met een balk, aan de andere zijde het Maltheser kruis waarin de Rijksadelaar, het geheel gedekt door een keurvorstenhoed. Onder het wapen JME. VELDEN.

In de kerk te Velden worden prachtige misgewaden bewaard, een geschenk der heeren van Arcen en Velden. TEGELEN,

In den toren van de kerk te Tegelen is nog een oude gebeeldhouwde steen gemetseld met voorstelling van een monster ; dit is nog een overblijfsel der oude Romaansche kerk (van de doopvont, meen ik). In den tuin van de

(1) . De mededeeler zag daar het wapen van von Huckelhoveu met ossenkop, voor een doodshoofd aan.

(2) 1785. (3) Maximiliaan Frans Xav. Joseph.

- 91

kapellanie zijn de goed bewaarde fragmenten van eeu doopvont met de vier symbolieke koppen.

In de kerk bevindt zich de helft van een oud marianum, thans als beeld op een altaar geplaatst.

Men vindt er nog het oude kasteol „de Munt" der familie van Wevelinghoven met zijne grachten omringd, doch geheel gemoderniseerd. Het dient thans als klooster der Benedictinessen der Eeuwigdurende Aanbidding.

Bij den heer Paulus Teeuwissen, tegelfabrikant is in 1901 een tegel gevonden met dit inschrift: LEG. XXX.

vv.

Dit is Legio XXXma Ubiorum Victrix.

THORN.

Zie „archieven der vorstelijke abdij Thora," uitgegev. door Jos. Habets. en A. J. A. Flament, deel II p. LXVLXXXVI, mei platen.

ULESTRATEN. Te Ulestraten bevindt zich het kasteel Vliek, thans een gioot modern woonhuis.

De prachtige zegelstempel dezer heerlijkheid is thans in het Rijksarchief te Maastricht.

TJRMOND.

De kerk van Urmond ligt op eene hoogte, doch is niet fraai en modern.

Er bevindt zich nog het oud merkwaardig gebouw eener stichting voor schippers op hun ouden dag. Deze stichting is niet meer aanwezig.

GRAFSCHRIFTEN

uit de kerk van St. Martinus te WIJCK.

Medegedeeld door Kdm. van Wintershoven, pastoor te Emael.

Aanteekeningen. 1687, 3 Octobris. Philippus Kerns, braxator obiit correptus asmate et hydropisi. Sepultus in ecclesia apud suum fllium, qui obiit 18 Septembris.

1689, 1 Sept. Magdalena Hemrijck, vidua Philippi Kerns, sepulta in ecclesia apud maritum.

1687, 18 Sept. Philippus Kerns, adolescens 12 aut 13 annorum, sepultus in ecclesia 6 Octobris.

Sterfregister van St. Martinus te Wiïjck, n° 96. VI.

Hier ligt begsaeven Jan Keutïen starf

a 1676 den 30 desem.

ende catharina jentis sun huijsvrowe starf a° 1664 den 26 Septemb.

Sluiten