Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

Grietgen. Bijv. opdrachtregister van 1573 kl. 4°, op 8 Aug., fol. 21, idem 1594-'98 kl. 4», op 19 Aug. 1594.

"Vreemd dat de ruit van 1567 is, daar het huis het jaartal 1588 draagt. — Is het toen verbouwd ? Het kan zijn; oude ramen naar een ander huis meenemen, zooals wij thans zouden doen terwille der oudheid en der kunst, zal m. i. wel in 1588 niet het geval zijn geweest.

Ik heb verder het huis aangeduid als bewoond door Aug. Boermans in 1898. Volledigheidshalve zij vermeld, dat deze de helft bewoonde en in de andere helft een bakkerij is gevestigd. (Zie Maasgouw 1898 p. 51).

p. 2, 2° kol. 5e r. v. b. of in het schildnoofd een kruis staat, dan wel herald, leliën is niet te zien. Het wapen der Nobertijnen is van azuur bezaaid met gouden heraldieke leliën met twee gekruiste abtstaven, de krommingen naar boven en naar buiten, van goud.

Het wapen p. 12 sub N° 8 beschreven en dat op p. 17 sub N° 17 is waarschijnlijk hetzelfde nl. een schild van keel gedeeld: rechts en links een leeuw van zilver, getongd, geklauwd en gekroond (?) van goud, vergezeld van zilveren biljetten, het schilu gekroond. Het wapen slechts gedeeltelijk nog zichtbaar (aldus volgens mededeeUng van Pastoor Janssen te Meerlo). De beschrijving is gedeeltelijk van hem en wij zeggen hem vriendelijk dank Voor zijne inlichtingen.

GRAFSCHRIFTEN

uit de kerk van St. Martinus te WIJCK.

Medegedeeld door fidm. van Wintershoven, pastoor te Emael.

XXIII.

D. O. M.

Hier licbt begraven den eersame jonkman Joanes vasen st4rf den . . . 7ber ] 660 ende Jacobus Vrijen starp den 14 Meert 1683 ende syne huysvroüwe gertr de bey starp den 17 8bris 1701 ende Catharina Vrijen starp den 9 junii A° 1714 ende Elisabeth Vrijen j. dochter starf den 22 Mey A° 1725 Biedt Godt voor de zielen. ■Aanteekeningen. Uit het Registrurn defunctorum ab Qnno 1640 ad annum 1699.

14 Martii 1683. Jacobus Vrijen in de Stormhoet obiit. ^ePultus in ecclesia 16a.

17 Octobris 1701. Gertrudis de Bie, vidua Jacobi Vreen. Sepulta in ecclesia apud maritum in proprio tumulo 19a.

9 Junii 1714. Catharina Vrijen, vidua in de stormhoet obiit de nocte. Sepulta in ecclesia 12a.

22 May 1725. Elisabeth Vrijen in ecclesia sepulta 24a.

Sterfregisters van St. Martinus te Wyck, no 96 en n° 91.

TLTLW.

Hier ligt begraeven den

eersamen GlELIS NlVEL in SIJNEN tyt custer deser kercken S. MARTIN sterf den 17 JaNUARII A°

1659 ende Catharina olislager syn huysvroüwe sterf den 31 Marten 1643 Bidt Godt voor de sieie. Aanteekeningen. 17 Januarii 1659, obiit ad medium 7um mane Aegidius Nivèlle, custos ecclesiae Sti Martini. Jacet in templo inter duas columnas retro cathedram. 31 Marti 1643. Obiit Citharina Olislegers. Sterfregister van Sint-Martinus te Wyck, n° 96.

1L1L\.

Jan Coen. Herstal soholtis van Hker endr Bergh, schepen van den vroenhoff en van Maestricht starff A° 1631 den 24 Augusti ende Maria slenaken syn huysprouw starff A° 1618 den 20 Augusti Bidt Godt voor de sielen Amen ende Sr Joannes Veugen, wyokmr en rintm. dezer Parochie

starf den 26 JüLII 1709

ende Juppr. Elisabeth Suysters syne huysvrouw, starp den 15 Aug. 1732 R. I. P.

Wapen : Gevierendeeld: 1 en 4 een toassenaar overtopt door eene ster ; 2 en 3 een schuinbalk.

Helmteeken : de wassenaar met de ster van het schild.

Aanteekeningen. 1709 Julii 26. Joannes Veugen, procurator, quaestor fabricae nostrae, obüt snbito, sepultus in ecclesia nostra 28.

Uit het Register n° 98 :

14 Augusti 1732. Elisabeth Suysters (obiit).

Sterfregister van Sint Martinus te Wyck, n° 97.

Sluiten