Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 96 -

der priester wierd verzogt eene misse te lesen, en ieder geloovige tot opdraegen van eene Heilige Communie. Onder ieder lof moest gesongen worden den vierden psalm: Domine quid multiplicati sunt, etc, en in ieder misse de collecte voor den Paus gesongen worden tot hy zouden herstelt op zynen stoel. (Wordt vervolgd).

Benoeming van LAURENS COUMANS tot schepen der bank Bernau.

Wyr Deecken ende Capittel der Collegiater kercken van St. Servaes bennen Maestricht, doen condt allen ende eenigen igheycken die desen onssen breiff van commisse sullen sien, lesen oft hooren lesen ende besonder onsse scholtes ende schepenen, boode, laeten ende ghemeyne ondersaeten onsser banck ende heerlicheijt van Berne, dat wy een goet vast betrouwen hebbende in die vroemicheyt experientie ende diligentie wesende in onssen lieven ende bemynden Laurens Coumans, hebben den selven gegeven gegunt ende verleent, geven vergunnen ende verleer.en mits desen het schepenambt oft den schepenstoel onsser voorschreven heerlicheyt ende Gerichts van Berne, alwiilers vacerende door vry, onbedwonghen ende goetwillens affstandt ende in onsen bandon opdracht gedaen van Steven Teuijs, schepen onsser bancken ende gerichts voorschreven om het selve schepenambt van nu voertaen wel ende trouwelyck te dienen, besitten ende exerceeren tot die gewoenlicker eeren rechten prouffyten emolumenten ende vrijheyden daertoe behoirende ende ouch alle onsser kercken rechten endo heerlicheijt te bewaeren, beheltelyck dat hy van den saecken die van weghen onssen voorschreven capittels voer die voorschreven banck van Berghe (1) bedingt worden, egheen rechten neemen en sal totten eynde der saecken toe, ende om allen partyen daortoe van onssen scholtis gomaent synde des versuekende metten anderen schepenen onsses voorschreven gerichts van Berne recht ende justitie te doen ende te administreren, beveelen daeromme onsse lieve ende bemynden scholtis ende schepenen onsses gerichts ende banck van Beerne voorscreven dat sy den behoerlycken ende gewoenlycken eedt van den voergenoempden Laurens Coumans ontfangen hebbende den selven kennen ende halden voer haeren medeschepen

(1) Eene fout voor Berne. Bernau, voorheen deel uitmakende van Spaanseh-Oostenrijksch Daelhem, was eene der elf banken of heerlijkheden van St. Servaas-Kapittel en maakt thans deel uit van de Belgische provincie Luik.

(2) Op de keerzijde staat een schrijven van den secretaris der schepenbank van Berne, meldende dat na gedanen eed, Leus (Laurens) Coumans tot schepen van voormeld gerecht geinstaüeerd is geworden.

onsses gerichts voorschreven, hem Jaetende genietten ende gebruyeken die rechten prouffyten, privilegiën ende vryheyden voorscreven sonder hem eenighen hinder oft letsel te doen oft laeten geschieden duerende dese onsse commissie tot onssen wederroepen. Oirconde der waerheyt hebben wyr dese onsse oepenen brieven van commissie met den notaris onsses Capittels voorscreven doen onderteeckenen ende met onssen gewoennelycken zeghel hier onder opt spatium doen zeghelen. Gegeven tot Maestricht in onsse gewoennelycke Capittels huijse wy aldaer capitulaerlyck versaempt wesende ende capittel haldende int jaer ons Heeren XVIC ende sevenentwintich op de XIX dach des maents Novembris in presentien vanden discreten En gelbert Euven ende Aerdt van Eckelroede als geloeffelycke getuighen hieitoe sunderlinghe geroepen ende gebeden.

Deur expres bevell myns eerweerdigen Heeren deecken ende Capittele bovengenoempt.

Henr. Lenssens oepenbaer notarius inden raede van Brabant geadmitteert ende secretarius capituli. F. D.

Een onbekend zegel der Hoofdbank Beek (land van Valkenburg) uit het jaar 1609.

Op eene akte op papier d.d. 7 Febr. 1609, berustende in het archief' van het Brabantsche Hooggerecht te Maastricht in het Rijksarchief in Limburg, door schepenen der hoofdbank Beek uitgereikt, is het „schepenen amptz siegel" dier bank gedrukt.

De voorstelling er op afgebeeld komt overeen met die van het zegel dier bank uit 1579 door ons in het werk over de Limburgsche gemeentewapens, p. 61, beschreven. De stempel, waarmede de afdruk uit 1609 vervaardigd is, is veel fraaier en fijner van bewerking dan dien waarmede de afdruk uit 1579 is gemaakt. Men ziet er dezelfde voorstelling op, n.1. het beeld van den patroon der parochie, den H. Martinus, -zittende te paard, gekleed als ridder in wapenrok, met brodequins en op het hoofd dragende eenen gepluimden helm. Hij is bezig met een stuk van zijn mantel te snijden voer den bedelaar? die zich achter het paard bevindt; links onder het hoofd van het paard, is een wapenschildje met den Valkenburgschen leeuw er in aangebracht. Een gedeelte van het omschrift is weg. Men kan nog lezen : Sanctus Mar.. ■ • in Beeck. Volledig zal het wel gelezen moeten worden: Sanctus Martinus patronus in Beeck.. Jos. M. H. E.

Gedrukt bij BOOST EN & STOLS, Maastricht,

Sluiten