Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 14 -

Grafschriften op het kerkhof te Noorbeek.

Medegedeeld door W. Sprenger te Maastricht.

Op het kerkhof te Noorbeek bevinden zich een niet gering aantal steenen kruisen uit de 17* en 18€ eeuw, waarvan enkele met hoekige dekking, anderen met lobben voorzien zijn. Hunne grootte wisselt af van M. 0.80 tot M. 1.— hoogte, M. 0.50 tot 0.80 breedte der armen en 0.11 tot 0.20 M. dikte.

Wij deelen hier als eene bijdrage tot de geschiedenis dier parochie mede, de inschriften dier kruisen, daarbij volgende de volgorde zooals ze op het kerkhof staan, te beginnen links bij het ijzeren hek.

1. Op het kruis is uitgebeiteld het monogram van Christus met bladkrans:

Hier liegdt begraven den eersamen Peeter Pitens. Burgemeister van Noorbeek

starf den 30 January 1711 ende Maria Greimers seine heusfrauwe starf den 24 december 1710. biedt Godt vor die sielen.

2. Een kruis waarop boven het monogram van Christus, waaronder het opschrift in slecht uitgebeitelde letters:

Dit is het cruis van Peeter Jacobs, anno 17... starf. den sin husfroch

Lida Vrancken starf den

R. I. P.

Onder het opschrift in ellips twee kruisjes.

3. Een kruis met hetzelfde monogram als van no. 2. waarop:

Hier liedt begraven den eersamen Antoonis Teenen en sin huisvrou Catrina Weerts gestorven in et jaer 1738 den 25 Mae(sic) biedt voir de siel.

4. Een kruis waarop in verheven letters:

Hier is begraven Katrina Schelen Die huisfrauwe van Gerard Nys. starf in A° 1614 Den 8 October.

5. Een kruis met hetzelfde monogram als het voorgaande. Het opschrift luidt:

Maria Anna. Hier liekt begraven den eerbaeren jonckman van Lardennois saliger, soone van Ja Laerdinis ende Catharina Aussems salyger staerff den 7 8bris 1702. Bidt,

Goodt voor dye siele amen.

6. Een kruis met het monogram van Christus waarop:

Hier is begraven

Anne Aussems huysvrouwe gervers van Wilhem Kevers die gestorven is den 29 Obris 1627 bidt God voor haere siele.

7. Een kruis, waarop :

Hier is begraven Jan Nys der starf op alder zielen dach A° 1624. Godt troiste die ziele.

8. Een kruis met het monogram van Christus, waarop:

Hier ligt begraven die eerbare jongedochter Catharyn Lambiers staerf den 8 Novembris 1661. Godt Troest die siele, amen.

9. Een kruis als dat sub 8, waarop:

Hier ligt begraven den eersamen Peeter Timmermans starf den 22 juny anno domino 1674. Godt troost die siele amen. Pater nos-

ter ave

Maria. Amen.

10. Een kruis waarop het monogram Christus in een krans en dit inschrift:

Ma(ria) An(na). Hier liegdt begraven den eersaemen Joannes Muncken notaris en schepen van Noorbeeck starf den 12 April 1709. Goodt troost...

11. Een kruis met kruisbeeld en volgend inschrift:

Prie dieu pour les

ames dhonbl° Jean Noel d

monlieu et M(?)

et vertueuse Alli Fechier son espou vertueuse, Catharina Du monlien leurs files décedée le 11 Obre 1702.

12. Een kruis als n° 6 waarop het monogram van Christus en

verder:

Hier is begraven Cornelis Kevers in synen leven secretaris der hoefbanck van 's Gravenvoure Mheer, Slenaecken ende schepen tot Norbeck is gestorven den 9° Octo. 1631. Godt wille der sielen ba rmhertich sijn. amen.

13. Een kruis als n° 1, waarop een kruisbeeld, de ronde hoeken versierd en aan het benedengedeelte eene stervormige versiering waarin 2 hangsloten (?) Op den steen:

Hier ligt begraven den eersaemen ende dis greben Jonchman Thomas Ruebetis gestorven

den 13 Augusti 1716. Godt troost de siele amen

14. Een kruis, als dat onder n° 11 hierboven met het monogram en dit opschrift:

Hier lidt begraeven den eersamen Jan Henssen gestorven den 22 Augusty 1737 ende Marie van Gangelt

gestorven den

R. I. P,

Sluiten